Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

396. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn, stran 1244.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
– Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
– Konfederacija sindikatov 90-Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90-SKEIE)
– KNSS Neodvisnost
sklepata
D O D A T E K Š T. 1
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn
s katerim spreminjata in dopolnjujeta obstoječo kolektivno pogodbo kot sledi:
1. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje, če ni določeno drugače.
2. člen
1 B) člen splošnih določb se spremeni, tako, da se glasi:
»B) Stvarno:
Za vse delodajalce, ki so člani Združenja kovinskih materialov pri GZS glede na razvrstitev v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) in člani Sekcije za kovine Združenja delodajalcev Slovenije, ki opravljajo dejavnosti:
– C 24.100 – proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
– C 24.200 – proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
– C 24.310 – hladno vlečenje profilov
– C 24.320 – hladno valjanje traku
– C 24.330 – hladno oblikovanje profilov in pregibanje
– C 24.340 – hladno vlečenje žice
– C 24.410 – proizvodnja plemenitih kovin
– C 24.420 – proizvodnja aluminija
– C 24.430 – proizvodnja svinca, cinka in kositra
– C 24.440 – proizvodnja bakra
– C 24.450 – proizvodnja drugih neželeznih kovin
– C 24.510 – litje železa
– C 24.520 – litje jekla
– C 24.530 – litje lahkih kovin
– C 24.540 – litje drugih neželeznih kovin
– C 25.500 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
– C 32.110 – kovanje kovancev
– C 32.120 – proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
– C 32.130 – proizvodnja bižuterije.«
3. člen
1 C) člen splošnih določb se spremeni, tako, da se glasi:
»C) Osebno:
(1) Za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz točke B te pogodbe, ki imajo sedež ali prebivališče na območju Republike Slovenije in za delavce pri delodajalcih, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
(2) Ta kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe in prokuriste, razen če je tako določeno s kolektivno pogodbo pri delodajalcu, s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi.
(3) Kolektivna pogodba dejavnosti se glede pravic, ki jih izrecno navaja zakon ali ta kolektivna pogodba, uporablja tudi za učence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju in vajence.«
4. člen
Deseti odstavek 2. člena splošnih določb se spremeni tako, da se glasi:
»Vrsta del, je sklop del, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 20. členom ZDR.«
5. člen
Enajsti odstavek 2. člena splošnih določb se spremenjeni tako, da se glasi:
»(11) Pri uveljavljanju pravic na podlagi »delovne dobe pri zadnjem delodajalcu« se v omenjeno delovno dobo šteje vsa delovna doba (neprekinjena ali prekinjena):
– pri zadnjem delodajalcu,
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca,
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcih, od katerih so bili prevzeti.«
6. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določba iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za zaposlovanje delavcev pri delodajalcu, ki nadaljuje poslovanje s sklenjeno prisilno poravnavo v stečaju.«
7. člen
Črta se peti odstavek 10. člena.
8. člen
12. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec se je dolžan posvetovati s sindikatom pred sprejemom odločitve, ki se nanaša na takšne spremembe v strukturi in obsegu programa, proizvodnje, tehnologije in organizacije poslovanja, ko obstoji verjetnost, da bodo te spremembe privedle do poslovnih razlogov za prenehanje potreb po večjem številu delu delavcev.
(2) Sindikatu je treba posredovati program razreševanja presežnih delavcev najkasneje 10 delovnih dni pred obravnavo pri delodajalcu.«
9. člen
14. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec določi razporeditev delovnega časa in način njegove izrabe v koledarskem letu s planom izrabe delovnega časa ali delovnim koledarjem po posvetovanju s sindikatom pri delodajalcu in ga pred izvajanjem pravočasno objavi na običajen način.
(2) V primeru začasne prerazporeditve delovnega časa po tretjem odstavku 147. člena ZDR ali uvedbe nadurnega dela, je delodajalec dolžan pisno obvestiti sindikat o razlogih za prerazporeditev ali nadurno delo.
(3) Dnevni delovni čas (začetek in konec posamezne izmene), razen v primerih začasne prerazporeditve delovnega časa, določi oziroma organizira delodajalec v skladu s potrebami delovnega procesa in tržišča po posvetovanjem s sindikatom pri delodajalcu.
(4) O izkoriščenosti delovnega časa delodajalec obvešča sindikate ob seznanitvi s poslovnimi rezultati.
(5) Delodajalec in sindikat v roku 90 dni od uveljavitve te pogodbe oblikujeta paritetni način spremljanja ureditve delovnega časa in oblikovanja predlogov v cilju humanega urejanja delovnega časa.
(6) Kadar je s to pogodbo dnevni počitek določen v povprečnem trajanju, je potrebno upoštevati najmanj 12 ur počitka med dvema delovnima dnevoma.«
10. člen:
Deveti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Delavcu, ki izpolni kriterij za spremembo letnega dopusta, se sprememba upošteva v tekočem letu.«
11. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu delodajalec lahko izreče opomin, odvzem bonitet ali denarno kazen.«
12. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar je s pravnomočno sodno odločbo ugotovljena diskriminacija delavca mu je delodajalec dolžan izplačati pogodbeno kazen v višini treh plač. Če se s pravnomočno odločbo ugotovi, da je delavec zatrjeval diskriminacijo, čeprav do nje ni prišlo, je dolžan delodajalcu plačati pogodbeno kazen v višini treh plač.«
13. člen
Prvi odstavek 34. člena se dopolni tako, da se glasi:
»(1) Delavcu, ki ga delodajalec napoti na izpopolnjevanje in usposabljanje ali izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe, delodajalec krije naslednje stroške:
– prevoz,
– šolnino ali kotizacijo,
– stroške prehrane in
– stroške bivanja
Če delavec izpopolnjevanja, usposabljanja ali izobraževanja ne zaključi uspešno, je delavec dolžan delodajalcu povrniti stroške, ki so v zvezi s tem nastali, če je to dogovorjeno s pogodbo o izobraževanju.«
14. člen
Črta se tretji odstavek 73. člena.
15. člen
Doda se nov 74. člen, ki se glasi:
»Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta pred naslednjo uskladitvijo tarifne priloge (prva uskladitev po 1. 1. 2010), zaključili pogajanja o spremembah in dopolnitvah normativnega dela kolektivne pogodbe od 42. do 64. člena ter pripadajočega tarifnega dela, o spremembah normativnega dela iz predloga SKEI, podanega maja 2007 ter o časovni veljavnosti kolektivne pogodbe. «
16. člen
Tarifna priloga se spremeni tako, da se glasi:
TARIFNA PRILOGA št. 3
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz tarifne priloge 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vključili v sistem plač, najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 1. 2010 dalje znašajo:
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Tarifni razred    |  Najnižja mesečna |Najnižja osnovna |
|           | osnovna plača za 174| plača na uro v |
|           |    ur v EUR   |    EUR    |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|I. Enostavna dela   |    471,54    |   2,71    |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|II. Manj zahtevna dela|    522,00    |   3,00    |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|III. Srednje zahtevna |    574,20    |   3,30    |
|dela         |           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|IV. Zahtevna dela   |    657,72    |   3,78    |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|V. Bolj zahtevna dela |    716,88    |   4,12    |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|VI. Zelo zahtevna dela|    836,94    |   4,81    |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|VII. Visoko zahtevna |    977,88    |   5,62    |
|dela         |           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|VIII. Najbolj zahtevna|    1.118,82   |   6,43    |
|dela         |           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|IX. Izjemno pomembna, |    1.320,66   |   7,59    |
|najbolj zahtevna dela |           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
2. Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor s sindikatom družbe po tarifni prilogi 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, da se znesek uskladitve vključi v sistem plač, izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 1. 2010 dalje znašajo:
+------------------------+-------------------+-----------------+
|   Tarifni razred   | Izhodiščna mesečna| Izhodiščna plača|
|            | plača za 174 ur v |  na uro v EUR |
|            |    EUR    |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|I. Enostavna dela    |    408,90   |    2,35   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|II. Manj zahtevna dela |    457,62   |    2,63   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|III. Srednje zahtevna  |    508,08   |    2,92   |
|dela          |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|IV. Zahtevna dela    |    588,12   |    3,38   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|V. Bolj zahtevna dela  |    649,02   |    3,73   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VI. Zelo zahtevna dela |    763,86   |    4,39   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VII. Visoko zahtevna  |    899,58   |    5,17   |
|dela          |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VIII. Najbolj zahtevna |   1.037,04   |    5,96   |
|dela          |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|IX. Izjemno pomembna,  |   1.233,66   |    7,09   |
|najbolj zahtevna dela  |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
3. Delodajalci iz druge točke te tarifne priloge izplačujejo od 1. 1. 2010 dalje znesek uskladitvenega dodatka v višini 73,62 €.
4. Od 1. 1. 2010 dalje znaša najnižja bruto plača za 174 ur 748,20 € oziroma 4,30 € na uro.
5. V primeru, da bi se zaradi izplačila plač iz te tarifne priloge zmanjšalo število delovnih mest pri delodajalcu, delodajalec in sindikat pri delodajalcu ob soglasju republiškega sindikata na ravni dejavnosti lahko skleneta sporazum o izplačilu nižjih plač, kot jih določa ta tarifna priloga.
6. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 760 € in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2011.
7. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
8. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavile mesečno v svojih glasilih.
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik Upravnega odbora
 
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija kovine
Zdravko Slak l.r.
Predsednik
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
 
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek l.r.
Predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
Pooblaščenec
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
Predsednik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006/29 o tem, da je Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti