Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Kazalo

167. Pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst, stran 487.

Na podlagi 23. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 32/08 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst (v nadaljnjem besedilu: evidenca) ter živali prosto živečih vrst za katere je potrebno evidenco voditi.
(2) Šteje se, da je trgovec v skladu s tem pravilnikom vsaka pravna ali fizična oseba, ki v skladu s predpisi, ki urejajo trgovino, opravlja in je registrirana za trgovinsko dejavnost z živimi živalmi ter vsaka pravna ali fizična oseba, ki proizvaja žive živali prosto živečih vrst z namenom prodaje ali dajanja živih živali prosto živečih vrst na trg.
2. člen
Vpis podatkov v evidenco mora opraviti trgovec, ki trguje z živalmi naslednjih prosto živečih vrst:
– iz priloge A ali B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97/ES z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1),
– iz priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08 in 36/09).
3. člen
Evidenca mora vsebovati podatke, določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Evidenca se vodi v elektronski obliki na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in se hrani trajno.
(2) Trgovec mora podatke v elektronsko evidenco vnašati tako, da za vsak kupljen ali prodan osebek vpiše podatke do desetega delovnega dne tekočega meseca za pretekli mesec.
(3) Odgovorna oseba trgovca, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 1. člena, mora za dostop do elektronske evidence podati zahtevo na Agencijo, ki ji podeli elektronski ključ (uporabniško ime in geslo).
(4) Trgovec lahko vseskozi dostopa do svoje elektronske evidence pri Agenciji preko elektronskega ključa.
(5) Ko trgovec ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, mu Agencija po uradni dolžnosti odvzame dostop do elektronske evidence.
5. člen
Če trgovec zahtevo za elektronski ključ poda pred 1. januarjem 2011, mora Agencija elektronski ključ podeliti najkasneje do 31. decembra 2010.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.
Št. 0071-23/2009
Ljubljana, dne 12. januarja 2010
EVA 2003-2511-0234
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor
  Priloga 1

  EVIDENCA O TRGOVINI Z ŽIVALMI PROSTO ŽIVEČIH VRST (EVIDENCA)
  Evidenca za posameznega trgovca mora vsebovati sledeče
podatke o nakupu in prodaji živalskega osebka.
  NAKUP osebka:
  – Zaporedna številka vpisa
  – Ime in priimek / firma, stalno prebivališče / sedež –
fizične/pravne osebe, od katere je bila žival pridobljena
  – Znanstveno in domače ime vrste *
  – Število kupljenih oziroma proizvedenih osebkov
  – Izvor živali**
  – Država nabave osebkov
  – Številka prevzemnega dokumenta
  – Datum nakupa
  – Številka dokumenta, ki spremlja posamezne osebke +
  – Vrsta in koda trajne oznake osebkov ++
  PRODAJA osebka:
  – Zaporedna številka vpisa
  – Število prodanih osebkov
  – Številka računa
  – Datum prodaje
  – Ime in priimek / firma, stalno prebivališče / sedež –
fizične/pravne osebe, ki je žival kupila
  – Število poginulih osebkov oziroma osebkov ki iz drugih
razlogov niso več predmet prodaje

+-------------------------------------------------------------+
|* če domačega imena vrste ni, zadostuje znanstveno ime    |
+-------------------------------------------------------------+
|** W – osebki odvzeti iz narave, C – osebki gojeni v     |
|ujetništvu, U – neznan izvor osebkov (mora biti utemeljeno) |
+-------------------------------------------------------------+
|+ Številka dokumenta CITES, ki se nanaša na zadevni osebek, |
|če gre za njegovo pridobitev iz tretje države oziroma    |
|številka in datum izdaje EU dokumenta ali potrdila za    |
|zadevni osebek, če je bil pridobljen v EU oziroma drugega  |
|dokumenta, ki spremlja posamezne osebke           |
+-------------------------------------------------------------+
|++ Vrsta in koda trajne oznake osebkov ki jih predvideva   |
|Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v     |
|ujetništvu                          |
+-------------------------------------------------------------+