Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009

Kazalo

4446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi, stran 13640.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji 23. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi
1. člen
V Odloku o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07) se v 2. členu pika na koncu nadomesti z vejico in dodajo nove dvaindvajseta, triindvajseta in štiriindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– parkirna cona je območje časovno omejenega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču za čas, za katerega je plačana predpisana občinska taksa v višini tarife, določene s tem odlokom,
– javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javna cesta, ki se uporablja za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo,
– zapuščeno vozilo je vozilo, ki je nerabno ali zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oziroma ni skladiščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili.«.
2. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Parkirno dovolilnico izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda za parkiranje v območju, kjer ima prosilec naslov stalnega bivališča. Vozilo, za katerega se izda parkirna dovolilnica, mora biti v lasti ali v službeni uporabi prosilca, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali v uporabi prosilca na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Parkirno dovolilnico lahko za vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju za pešce in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže.
Parkirno dovolilnico lahko za vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju izven območja za pešce na parkirni coni.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah znaša:
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|  Taksna tarifa  |  Dnevna   |  Nočna  |  Enotna  |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|                               |
|Parkirišča za osebna vozila in motorna kolesa         |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|P-1 (osebni avto) |1 euro na uro | 1,50 eura |   -    |
|          |        |na noč   |       |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|P-2 (osebni avto) |0,60 eura na  |1,50 eura |   -    |
|          |uro      |na noč   |       |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|P-3 (osebni avto) |0,50 eura prvi |1,50 eura |   -    |
|          |dve uri    |na noč   |       |
|          |0,50 eura vsaka|      |       |
|          |naslednja ura |      |       |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|P-4 (osebni avto) |-       |-     |       |
|PM-1 (motorno   |1/2 tarife za |1/2 tarife |       |
|kolo, ki zaseda  |osebni avto  |za osebni |       |
|parkirni prostor) |(tarifa P-1)  |avto    |       |
|          |        |(tarifa  |       |
|          |        |P-1)    |       |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|P+R (osebni avto)* |-       |-     |1 euro na dan |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|                               |
|Parkirišča za avtobuse                    |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|B-1 (avtobus)   |4 eure na uro |-     |   -    |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|                               |
|Parkirišča za tovorna vozila                 |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|T-1 (tovorno    |1,70 euro na  |      |   -    |
|vozilo)      |uro      |      |       |
|T-2 (tovorno    |        |      | 11 eurov na |
|vozilo)      |-       |-     |   dan   |
|T-3 (tovorno    |        |      |       |
|vozilo s      |        |      |141 eurov na |
|prikolico)     |-       |-     |   mesec  |
|T-4 (tovorno    |        |      |       |
|vozilo brez    |        |      | 96 eurov na |
|prikolice)     |-       |-     |   mesec  |
|T-5 počitniška   |        |      |       |
|prikolica     |-       |-     | 135 eurov na |
|          |        |      |  mesec   |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|                               |
|Parkirna hiša                         |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|H-1 (osebni avto) |1 euro na uro |1,50 eura |   -    |
|          |        |na noč   |       |
|H-2 (abonenti   |        |      | 100 eurov  |
|fizične osebe)   |-       |-     |  na mesec  |
|H-3 (abonenti   |        |      | 120 eurov  |
|pravne osebe)   |-       |-     |  na mesec  |
|HM-1 (motorno   |1/2 tarife za |1/2 tarife |   -    |
|kolo, ki zaseda  |osebni avto  |za osebni |       |
|parkirni prostor) |(tarifa H-1)  |avto    |       |
|          |        |(tarifa  |       |
|          |        |H-1)    |       |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|          |        |      |       |
|Parkomati     |        |      |       |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|U-1 (parkirna cona |0,60 eura na  |-     |   -    |
|1 območje ožjega  |uro      |      |       |
|mestnega      |        |      |       |
|središča - osebni |        |      |       |
|avto)       |        |      |       |
|U-2 (parkirna cona |        |      |       |
|2 območje izven  |        |      |       |
|ožjega mestnega  |0,30 eura na  |-     |   -    |
|središča - osebni |uro      |      |       |
|avto)       |        |      |       |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
|Izguba parkirnega |-       |-     | celodnevno |
|listka, kartice  |        |      | parkiranje, |
|          |        |      | vendar ne  |
|          |        |      | manj kot 10 |
|          |        |      |  eurov   |
+-------------------+---------------+-----------+--------------+
* S plačilom takse za parkiranje na parkiriščih P+R se
pridobi pravica do dveh brezplačnih voženj s prestopanjem v
istem dnevu z mestnim linijskim prevozom potnikov
Če taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah ni določena, je parkiranje brezplačno.«.
4. člen
V tretjem odstavku 21. člena se v tretjem stavku črta beseda »lastno« in za besedo »lastnik« doda besedi »ali najemnik« ter doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Vozilo, za katerega se izda parkirna dovolilnica, mora biti v lasti ali v uporabi prosilca, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali v uporabi prosilca na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu.«. Dosedanji četrti stavek postane peti stavek.
5. člen
V 25. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »in je brezplačno.«.
6. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku številka »50« nadomesti s številko »200«.
7. člen
V 29. členu se v drugem odstavku številka »50« nadomesti s številko »200«.
8. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati:
– na bankini,
– na površini za kolesarje,
– na avtobusni postaji,
– v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo do četrto alinejo prvega odstavka tega člena.«.
9. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»Mestni redar pri svojem delu na občinskih cestah izvaja neposredni nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa pri:
– vožnji z vozilom po cesti,
– prečkanju vozišča izven prehoda za pešce,
– uporabi luči na vozilu,
– uporabi določene opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.),
– uporabi varnostnega pasu,
– nepravilni smeri vožnje,
– zavijanju in razvrščanju v križišču,
– nespoštovanju rdeče luči na semaforju.«.
10. člen
V 48. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za zapuščena vozila na zemljiščih večstanovanjskih objektov in drugih zemljiščih (kmetijskih in gozdnih) fizičnih in pravnih oseb se na zahtevo lastnika ali upravnika stavbe smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki urejajo postopek odstranitve zapuščenega vozila.«.
11. člen
V 51. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mestni redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil odstranitev, fotografirati. Odredba o priklenitvi vozil šteje za zapisnik o stanju poškodb na vozilu.«.
12. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti Mestno redarstvo Mestne uprave MOL in policijo.«.
13. člen
V 54. členu se v prvem stavku prvega odstavka beseda »in« nadomesti z vejico in doda besedi »izvajalec pa«.
V zadnjem odstavku se številka »50« nadomesti s številko »200«.
14. člen
V 55. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mestni redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil priklenitev z lisico, fotografirati. Odredba o priklenitvi vozil šteje za zapisnik o stanju poškodb na vozilu.«.
15. člen
V 57. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stroške za priklenitev in odstranitev lisic se plača na lokaciji, ki je navedena na opozorilu o priklenitvi lisic.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Plačnik stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena je voznik ali lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila.«.
16. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina stroškov za odstranitev in hrambo parkiranega vozila znaša:
– 100 eurov za odvoz,
– 5 eurov na dan za hrambo.
Višina stroškov za priklenitev in odstranitev lisic znaša:
– 50 eurov ob delavnikih in sobotah med 6.00 in 22.00 uro,
– 100 eurov ob delavnikih in sobotah med 22.00 in 6.00 uro, ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih cel dan.
Višina stroškov za odvoz zapuščenega vozila znaša 35 eurov.«.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2009-14
Ljubljana, dne 23. novembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost