Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009

Kazalo

4375. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice, stran 13434.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je župan Občine Vipava sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice
Območje obravnave OPPN je bivša južna vojašnica v Vipavi in Kociančičeva ulica. Območje predstavlja del Vipave kjer se prepletajo tri glavne dejavnosti: vzgojno-izobraževalna, poslovno-storitvena in stanovanjska dejavnost.
Že takoj po opustitvi vojašnice je bila kot strokovna podlaga za prostorski izvedbeni akt (PIA) pripravljena dokumentacija urbanistično arhitekturne ureditve območja južne vojašnice v Vipavi, ki jo je izdelal ARCO Nova Gorica aprila 1993 na osnovi sprejete natečajne rešitve šifra VIVALDI (št. projekta 12/92). Do sprejetja PIA ni prišlo najverjetneje zaradi neznane lastniške strukture in nedefinirane namembnosti posameznih objektov, ki so bili še do leta 1999 v lasti Ministrstva za obrambo.
Ob izgradnji komunalne infrastrukture in TP južna vojašnica je po dogovoru z lastniki prišlo do prenosa površin za javne poti, parkirišča in zelenice na Občino Vipava. V letu 1997 je bil s sklepom občinskega sveta sprejet idejni načrt ureditve cest v kompleksu Južna vojašnica, ki je predvidel skozi južno vojašnico novo cesto, ki bo povezala lokalno cesto z Gradišča na glavno cesto (sedaj regionalno) Nova Gorica–Ljubljana. Ob odprtju nove ceste naj bi se za ves promet zaprla obstoječa Vinarska cesta, razen v času trgatve. V letu 1999 so bila izvedena zemeljska dela za načrtovano novo cesto skozi južno vojašnico.
V letu 2000 je bil nato pripravljen osnutek ureditvenega načrta, ki ga je pripravila družba Detajl d.o.o. s katerim pa se ni šlo v postopek sprejemanja akta. Do danes še ni prišlo do sprejema zavezujočega prostorskega akta, ki bi določal urbanistični koncept, funkcionalno oblikovalske pogoje, dovoljene posege, prometno ureditev in ureditev prostih površin.
Razlog za pripravo OPPN je predvsem v tem, da zaradi presplošnih določil Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/2000) prihaja v območju do posegov, ki vedno bolj onemogočajo realizacijo v preteklosti načrtovanih ureditev, predvsem glede prometa, parkirišč in prostih površin. S tem se je spremenilo stanje prostora, zato je nujno, da se s prostorskim aktom sprejme kvaliteten celovit pristop do ureditve območja in kolikor je mogoče stanje sanira.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN in veljavni prostorski akti:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) vključno z ustreznim izvršilnim predpisom,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina, ki se nanaša na območje Občine Vipava (Uradni gl., št. 9/98, 5/99, 7/99, 5/2000, 9/2000).
Sprejem predvidenega občinskega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi sklepa občinskega sveta.
2. Območje OPPN
Območje južne vojašnice leži med stanovanjskim in stanovanjsko-industrijskim predelom Vipave, proti vzhodu se teren vzpenja. Na SZ ga omejuje regionalna cesta R2 444 Nova Gorica–Ljubljana, na JZ in J Gradiška cesta, na JV in SV Vinarska cesta.
Območje dokaj linearno zaključujejo objekti s svojo gradbeno linijo ob magistralni cesti Nova Gorica–Ljubljana. Objekti na južni strani območja pretežno vzporedno sledijo liniji objekta ob cesti. Osrednji in SV del območja zavzemajo objekti vzgojno-izobraževalne dejavnosti (vrtec, šolska igrišča). Stanovanjska gradnja je kombinirana s poslovno v Z in JZ delu območja. V JZ se izvaja rekonstrukcija poslovnega objekta v večstanovanjski objekt (55 stanovanj).
Z zdajšnjo prometno infrastrukturo se območje navezuje na Vinarsko cesto, Gradiško cesto in na državno cesto R 2-444. Terensko je pripravljena trasa nove Gradiške ceste nekako do križišča Vinarske in Gradiške ceste.
Zaradi celovite ureditve prometa v tem območju je potrebno kot območje OPPN zajeti celotno območje južne vojašnice, Vinarsko cesto in Kociančičevo ulico ter vanj vključiti tudi območje pešpoti, ki ga zajema projekt ureditve krožišča pri gasilskem domu.
Točna meja ureditvenega območja bo določena v dopolnjenem osnutku OPPN tako, da bo obsegala vse površine, na katerih bo načrtovana izgradnja vključno s površinami, potrebnimi za nemoteno delovanje območja. Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V okviru izdelave OPPN se zagotovijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt,
– strokovne podlage načrtovanih prostorskih ureditev,
– idejna zasnova prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne z veljavnimi predpisi za posamezna področja.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
4. Roki za pripravo OPPN
+-------------------------------------+----------------------+
|Aktivnost              |Rok oziroma trajanje |
|                   |aktivnosti      |
+-------------------------------------+----------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu do  |10. 12. 2009     |
+-------------------------------------+----------------------+
|Izdelovalec OPPN izdela osnutek OPPN |28. 2. 2010      |
+-------------------------------------+----------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora, da |30 dni        |
|podajo smernice in pridobitev    |           |
|obvestila MOP za varstvo okolja o  |           |
|izvedbi celovite presoje vplivov na |           |
|okolje (CPVO)            |           |
+-------------------------------------+----------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih |30. 4. 2010      |
|podlag in dopolnitev osnutka OPPN  |           |
+-------------------------------------+----------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in|7 dni pred pričetkom |
|javni obravnavi dopolnjenega osnutka |javne razgrnitve   |
|OPPN                 |           |
+-------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava    |30 dni        |
|dopolnjenega osnutka OPPN z     |           |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb  |           |
+-------------------------------------+----------------------+
|Javna obravnava OPPN         |se izvede v času   |
|                   |javne razgrnitve   |
+-------------------------------------+----------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz   |po zaključeni javni  |
|javne razgrnitve in obravnav     |razgrnitvi      |
+-------------------------------------+----------------------+
|Priprava strokovnih stališč do    |10 dni po ureditvi  |
|pripomb in predlogov iz javne    |pripomb        |
|razgrnitve in obravnav        |           |
+-------------------------------------+----------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in   |po pripravi      |
|predlogov iz javne razgrnitve in   |strokovnih stališč  |
|obravnav               |           |
+-------------------------------------+----------------------+
|Izdelava predloga OPPN na osnovi   |20 dni po opredelitvi |
|potrjenih stališč do pripomb     |župana do pripomb iz |
|                   |javne razgrnitve in  |
|                   |obravnav       |
+-------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |takoj po pripravi   |
|prostora               |gradiva, nosilci   |
|                   |izdajo mnenje v 30  |
|                   |dneh po prejemu vloge |
+-------------------------------------+----------------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN v |20 dni po prejemu   |
|skladu z mnenji nosilcev urejanja  |mnenj nosilcev    |
|prostora               |urejanja prostora   |
+-------------------------------------+----------------------+
|Sprejem OPPN na občinskem svetu   |po uskladitvi     |
|                   |predloga OPPN     |
+-------------------------------------+----------------------+
|Objava OPPN             |po sprejemu OPPN na  |
|                   |občinskem svetu    |
|                   |(predvidoma oktober  |
|                   |2010)         |
+-------------------------------------+----------------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Občina Vipava;
– Ministrstvo za promet, DRSC;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Nova Gorica;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za varstvo narave;
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.
Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica;
– Elektro Primorske d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije, OE Nova Gorica,
– Adriaplin d.d.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pobudnik je Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
7. Druga določila
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Vipava.
Občina Vipava pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0001/2009-1
Vipava, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost