Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009

Kazalo

4036. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2009, stran 12270.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 16. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
   Sekcija/Podsekcija/k2/k3
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    1.821.417
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.370.276
70  DAVČNI PRIHODKI              1.307.570
   700 Davki na dohodek in dobiček      1.208.081
   703 Davki na premoženje            67.520
   704 Domači davki na blago in storitve     31.969
71  NEDAVČNI PRIHODKI               62.706
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     23.749
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            2.000
   712 Globe in druge denarne kazni        1.500
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   1.800
   714 Drugi nedavčni prihodki          33.657
72  KAPITALSKI PRIHODKI              35.200
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      35.200
   neopredmetenih sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI             415.941
   740 Transferni prihodki iz drugih      259.029
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      156.912
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
------------------------------------------------------------
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      1.820.350,49
40  TEKOČI ODHODKI              478.909,42
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   137.478,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno   22.036,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve     307.672,16
   403 Plačila domačih obresti         6.391,00
   409 Rezerve                 5.332,26
41  TEKOČI TRANSFERI             609.407,33
   411 Transferi posameznikom in       437.507,00
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in 69.165,60
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi     102.734,73
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           650.263,74
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  650.263,74
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI          81.770,00
   431 Investicijski transferi pravnim in   34.100,00
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim  47.670,00
   uporabnikom
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil         0
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)               0
50  ZADOLŽEVANJE                    0
   500 Domače zadolževanje              0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)         13.830,00
55  ODPLAČILA DOLGA              13.830,00
   550 Odplačila domačega dolga        13.830,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 60.447,53
   2008
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 10% obsega celotnega finančnega načrta proračunskega uporabnika,
– med posameznimi področji proračunske porabe, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, največ do višine 50.000 EUR,
– med posameznimi glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe v celoti.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 410-15/2009
Sodražica, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.