Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009

Kazalo

4043. Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006, stran 12278.

Na podlagi 51.b in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2), 16. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2), 17. in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice ter 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 28/08), Sklepa o določitvi delitvenega razmerja med novonastalimi občinami Šmarješke Toplice, Straža in Mestno občino Novo mesto, s sklepom številka 54, sprejetim na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 29. 5. 2007, na 6. seji Občinskega sveta Občine Straža številka 91/I z dne 7. 6. 2007 ter na 6. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 31. 5. 2007 pod številko 410-6/2007, kar je pravna podlaga za podpis tega sporazuma, ter skladno s sklepi zapisnika Dogovora o delitveni bilanci med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice z dne 29. 10. 2008 so ob izločitvi Občine Šmarješke Toplice in Občine Straža iz Mestne občine Novo mesto občine
1. Mestna občina Novo Mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, Novo mesto, matična številka 5883288, davčna številka 48768111, ki jo zastopa Župan Alojzij Muhič, dipl. ekon.,
2. Občina Šmarješke Toplice, s sedežem Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice, matična številka 2241161, davčna številka 80990258, ki jo zastopa županja mag. Bernardka Krnc, in
3. Občina Straža, s sedežem Ulica talcev 9, Straža, matična številka 2241145, davčna številka 26246465, ki jo zastopa župan Alojz Knafelj
(v nadaljevanju: pogodbene stranke) sprejele
S P O R A Z U M
o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006
1. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo, da sta se na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1 in 21/06) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – UPB-1) s 1. 1. 2007 iz Mestne občine Novo mesto izločili dve novi občini, in sicer Občina Straža in Občina Šmarješke Toplice.
Po določilih 51.b in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi se premoženje ob izločitvi posameznih občin razdeli sporazumno ali z odločitvijo sodišča. Odločitev o načinu sporazumne razdelitve premoženja so sprejeli vsi trije občinski sveti, sporazum o razdelitvi premoženja pa sklepajo županja in oba župana s tem sporazumom, ki je podlaga za vpis lastninske pravice posamezne občine v zemljiško knjigo.
Občine uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma.
Podlaga za razdelitev premoženja so premoženjska bilanca Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 2006 in delitveni ključi ter merila, določena s tem sporazumom.
2. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporablja merila in delitvene ključe, ki so navedeni v nadaljevanju:
1. Po legi
– Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadajo občini, na območju katere ležijo, s tem da Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža pridobita nepremičnine, zemljiškoknjižno last Mestne občine Novo mesto, ki ležijo na njunih območjih. Mestna občina Novo mesto pa ohrani lastništvo nepremičnin na njenem območju,
– Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina. Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji pripada po 1. 1. 2007.
2. Splošni delitveni ključ po številu prebivalcev se kot delitveno razmerje za premoženje uporabi podrejeno, in to v vseh primerih, ko razmerij ni mogoče ali ni primerno deliti po primarnih kriterijih.
Ključ števila prebivalcev pomeni, da se posamezni občini prizna sorazmerni delež glede na število prebivalcev in je naslednji:
– Mestna občina Novo mesto              83,5%,
– Občina Straža                    9,2%,
– Občina Šmarješke Toplice               7,3%.
3. Po namenu
– Lastnica je občina, katerega prebivalstvu ali območju premoženje služi.
3. člen
Premoženje se razdeli po naslednjih pravilih.
1. Nepremičnine (delitev po legi)
Nepremičnine, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadajo in postanejo izključna last ter del premoženja občine, na območju katere ležijo.
Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža pridobita nepremičnine, zemljiškoknjižno last Mestne občine Novo mesto, ki ležijo na njunih območjih, Mestna občina Novo mesto pa ohrani lastništvo nepremičnin na svojem območju.
Nepremičnine po tem dogovoru so vse nepremičnine po stvarnopravnih predpisih, zlasti pa:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
2. Premičnine (delitev po namenu)
Premičnine, ki so jih uporabljali občinski organi Mestne občine Novo mesto, državni organi, ter premoženje krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto ostanejo premoženje Mestne občine Novo mesto.
Občina Šmarješke Toplice postane lastnica premičnin, ki sta jih uporabljali Krajevna skupnost Šmarjeta in Krajevna skupnost Bela Cerkev.
Občina Straža postane lastnica premičnin, ki jih je uporabljala Krajevna skupnost Straža.
3. Ustanoviteljske pravice (delitev po namenu)
3.1. Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in izobraževanja
3.1.1. Mestna občina Novo mesto
Mestna občina Novo mesto ostaja izključna ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode s področja predšolske vzgoje in izobraževanja, določene z naslednjimi odloki:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, matična št. 5086361000, davčna št. SI49987836 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec, matična št. 5086264000, davčna št. SI95753443 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000, davčna št. SI30381355 (Uradni list RS, št. 30/96, 33/97),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, matična št. 5086825000, davčna št. SI38521610 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto, matična št. 5086868000, davčna št. SI78931606 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm, Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto, matična št. 5086850000, davčna št. SI87598167 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5086841000, davčna št. SI39971953 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98, 26/02),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče, matična št. 5086833000, davčna št. SI92232787 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98, 81/06),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto, matična št. 1574710000, davčna št. SI63882612 (Uradni list RS, št. 26/02),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna št. SI87901706 (Uradni list RS, št. 30/96, 33/97, 21/03),
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941 (Uradni list RS, št. 33/96),
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129 (Uradni list RS, št. 33/96),
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, matična št. 1782657000, davčna št. SI71116907 (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03),
– Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, matična št. 5055911, davčna št. SI43385966 (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03).
Za Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna št. SI87901706, Osnovno šolo Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000, davčna št. SI30381355, Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941, in Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129, ustanoviteljske in lastninske pravice izvršuje Mestna občina Novo mesto, ostale občine sklenejo s tem sporazumom v korist Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna št. SI87901706, in Osnovne šole Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000, davčna št. SI30381355, Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941 in Razvojnega izobraževalnega centra Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129, pogodbe o zagotavljanju sredstev za namene, po katerih mora posamezna lokalna skupnost zagotavljati finančna sredstva glasbeni šoli, šoli s prilagojenim programom ter posvetovalnici za učence in starše in tudi za izobraževanje odraslih od 1. 1. 2007 dalje.
3.1.2. Občina Šmarješke Toplice
Občina Šmarješke Toplice je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplica, matična št. 5086302000, davčna št. SI73055956, določene z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 48/96, 76/98).
3.1.3. Občina Straža
Občina Straža je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, matična št. 5086329000, davčna št. SI86730738, določene z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 48/96, 76/98).
3.1.4. Ustanoviteljske pravice v javnem zavodu Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
V Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, matična št. 2212137000, davčna št. SI89406109, izvršuje ustanoviteljsko in lastninsko pravico in obveznost Mestna občina Novo mesto.
3.2. Ustanoviteljske pravice na področju kulture
V Knjižnici Mirana Jarca, Kulturnem centru Janeza Trdine, Dolenjskem muzeju (za Jakčev dom in Križatijo) in Gledališču APT izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice Mestna občina Novo mesto.
Ostali občini skleneta s tem sporazumom pogodbo v korist zgoraj navedenih upravičencev o zagotavljanju kulturne in izobraževalne dejavnosti na svojem območju.
3.3. Ustanoviteljske pravice na področju športa
V Agenciji za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5801362000, davčna št. SI44436513 izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice Mestna občina Novo mesto. Ostali občini imata pravico do uporabe vseh športnih objektov v skladu z dogovorom in pod pogoji, ki jih dogovorijo z Agencijo za šport.
3.4. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva in lekarništva
3.4.1. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva
Vsaka občina zagotavlja osnovno zdravstveno službo na svojem območju.
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična št. 5054613000, davčna št. SI18631380, zagotavlja urgentno in reševalno ter specialistično službo na celotnem območju, ki je zajeto v mreži zdravstvenih storitev tega ZD.
Ustanoviteljske pravice na zavodu Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična št. 5054613000, davčna št. SI18631380, izvršujejo vse tri občine kot imetnice enotnega upravljalskega deleža do sklenitve sporazuma o delitvi z vsemi občinami ustanoviteljicami zavoda ali do sodne delitve upravljalskih deležev na zavodu in premoženja, s katerim upravlja zavod.
Lastninske pravice na nepremičninah s pripadajočimi objekti, s katerimi upravlja Zdravstveni dom Novo mesto, pa pripadajo vsaki posamični občini glede na lego.
3.4.2. Ustanoviteljske pravice Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5198984000, davčna št. SI32984375
Osnovno lekarniško službo zagotavlja vsaka občina zase.
Ustanoviteljske pravice na zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5198984000, davčna št. SI32984375, izvršujejo vse tri občine kot imetnice enotnega upravljalskega deleža do sklenitve sporazuma o delitvi z vsemi občinami ustanoviteljicami zavoda ali do sodne delitve upravljalskih deležev na zavodu in premoženja, s katerim upravlja zavod.
Posamezna občina ima pravico odločanja o izvajanju dejavnosti svoje lekarniške enote Dolenjskih lekarn.
Lastninske pravice na nepremičninah s pripadajočimi objekti, s katerimi upravljajo Dolenjske lekarne Novo mesto, pa pripadajo vsaki posamični občini glede na lego.
3.5. Ustanoviteljske pravice Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, matična št. 5015472000, davčna št. SI41644506
Ustanoviteljske pravice v Gasilsko-reševalnem centru izvršuje Mestna občina Novo mesto. Gasilsko-reševalni center zagotavlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z naravnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah za regijo po pogodbi, ki je sklenjena z Ministrstvom za obrambo RS (ekologija). Osnovno požarno varstvo zagotavlja vsaka občina zase od ustanovitve dalje.
Ostali občini skleneta pogodbo v korist Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, matična št. 5015472000, davčna št. SI41644506, v kateri določijo pravice in obveznosti.
4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in javnih podjetij (delitev po legi in namenu)
4.1. Javni zavodi
Premoženje oziroma kapital in ustanoviteljske pravice javnih zavodov, ki služijo prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od občin, pripada tej občini.
Delitev osnovnega kapitala in deleža v javnih podjetjih Komunala Novo mesto, d.o.o., in CeROD, center za ravnanje z odpadki, d. o.o., je predmet posebnega sporazuma.
4.2. Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, matična št. 1227319000, davčna št. SI77074963
Za delitev osnovnega kapitala Razvojnega centra po stanju 31. 12. 2006 se pogodbene stranke dogovorijo naslednje:
Delež Mestne občine Novo mesto v osnovnem kapitalu Razvojnega centra Novo mesto znaša 5.292,94 EUR, kar predstavlja 60,4% in se deli po ključu števila prebivalcev.
Medsebojne pravice in obveznosti med občinami in Razvojnim centrom se uredi s pogodbo.
4.3. Televizija Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, matična št. 5299012000, davčna št. SI55736866
Pri Televiziji Novo mesto, d.o.o., se poslovni delež Mestne občine Novo mesto v višini 26,5827% deli med ostali občini po ključu števila prebivalcev.
V kolikor se katera koli občina odloči za prodajo deleža tega podjetja, imata ostali dve občini predkupno pravico.
4.4. Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d.
Predmet posebnega sporazuma je delitev delnic podjetja Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d., ki se deli po ključu števila prebivalcev.
5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne finančne naložbe
5.1. Denarna sredstva
Presežek po ZR 2006 je upoštevan v višini obveznosti, ki so opredeljene v 4. členu tega sporazuma.
6. Naložbe v delnice
Mestna občina Novo mesto je lastnica delnic HIT Nova Gorica, delnic Novoteksa Tkanine in več vrst delnic na podlagi sklepov o dedovanju (NF1N, NF2R, NVSG, VIHR, VZPG, KDHR, ATPG, KDIR, AKHR in TODG). Vse delnice se deli med občine po ključu števila prebivalcev.
7. Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve in nadaljevanje investicij, ostalo
7.1. Dolgoročne zadolžitve in dana poroštva
Poroštva za namenske kredite za komunalno infrastrukturo predstavljajo znesek dolgoročne finančne obveznosti, in sicer za čistilno napravo v Občini Šmarješke Toplice in čistilno napravo v Občini Straža ter kanalizacijo Srebrniče. Dana poroštva JP Komunala Novo mesto, d.o.o., prevzema vsaka občina, v kateri je investicija.
7.2. Obveznosti krajevnih skupnosti
Obveznosti krajevnih skupnosti (tudi bivših) na dan 31. 12. 2006 prevzame v celoti Mestna občina Novo mesto.
7.3. Nepremičnine v tujini – počitniški domovi
Mestna občina Novo mesto obdrži izključno lastninsko pravico na štirih počitniških hišicah v Nerezinah in je upravičena izvesti vse potrebne postopke za vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi na svoje ime.
Mestna občina Novo mesto je družbenica Počitniške skupnosti Krško, d.o.o., Cesta krških žrtev 56, Krško, matična št. 5449707, davčna št. SI31299601, s poslovnim deležem 1,649%. Mestna občina Novo mesto obdrži celotni poslovni delež 1,649% in z deležem pripadajoče pravice in obveznosti.
Z občinama Straža in Šmarješke Toplice se sklene pismo o nameri, s katerim se opredeli, da se omogoči letovanje tudi zaposlenim v občinskih upravah občin Straža in Šmarješke Toplice pod enakimi pogoji, kot to velja za Občinsko upravo Mestne občine Novo mesto.
V Sloveniji Mestna občina Novo mesto nima počitniških domov.
7.4. Kasneje najdene obveznosti in realna bremena ter pravice
– Obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino in pripadajoče pravice, prevzame občina, ki postane lastnica nepremičnine.
– Obveznosti za sredstva, ki so bila uporabljena samo za območje ene občine, prevzame ta občina.
– Vse naknadno najdeno premoženje, vire in obveznosti, ki nastanejo po podpisu sporazuma oziroma niso zajeti v bruto bilanci na dan 31. 12. 2006, se deli naknadno po ključu prebivalcev.
4. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je dosežen nepreklicen in popoln sporazum o delitvi premoženja Mestne občine Novo mesto, razen za del, ki se po tem sporazumu dogovori in razdeli kasneje.
Višina obveznosti je dogovorjena med župani in je izračunana na način 360,00 EUR krat število prebivalcev v posamezni občini. Obveznost, ki jo mora Mestna občina Novo mesto poravnati Občini Straža in Občini Šmarješke Toplice, tako znaša za Občino Straža 1.379.160,00 EUR in za Občino Šmarješke Toplice 1.083.600,00 EUR. To obveznost bo Mestna občina Novo mesto poravnala v treh letih, in sicer vsako leto v dveh obrokih (v začetku meseca maja in v začetku meseca novembra) z začetkom v maju 2009 in z zadnjim obrokom konec leta 2011.
5. člen
Vsaka od občin lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine oziroma solastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine oziroma na območju katastrskih občin v mejah njene občine.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne plačuje prometnega davka.
6. člen
Vsaka občina lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta samostojno predlaga ustrezne vpise v sodni register pristojnega sodišča in vpiše ustanoviteljske pravice na pravnih osebah.
7. člen
(zemljiškoknjižno dovolilo)
Pogodbene stranke s tem sporazumom druga drugi izdajajo izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, ki pogodbenici pripadajo po tem sporazumu, na ime posamezne občine.
Pogodbene stranke se na vsakokraten zahtevek upravičenca zavezujejo po potrebi izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo.
8. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpišejo župani vseh treh občin.
Župani so pooblaščeni s sklepi občinskih svetov in z Zakonom o lokalni samoupravi za podpis tega sporazuma. Župani sporazum izvedejo oziroma izdajo ustrezne listine za izvedbo sporazuma.
9. člen
Ta sporazum je podpisan v 12 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po štiri izvode.
Št. 410-6/2007-1100
Novo mesto, dne 18. novembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
Št. 410-005/2007-25
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
Št. 031-1/2008-21
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.