Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3839. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), stran 11773.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)
Razglašam Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-16
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010–2015 (ZRPPR1015)
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) Ne glede na določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 93/05 in 127/06 – ZJZP) določa ta zakon dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi razvojne podpore) in način njihovega financiranja.
(2) Ukrepi razvojne podpore so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji.
2. člen
(opredelitev območja)
Pomurska regija po tem zakonu obsega območja občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
3. člen
(ukrepi razvojne podpore)
(1) Ukrepi razvojne podpore so:
1. program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015,
2. spodbude za zaposlovanje,
3. davčna olajšava za investiranje,
4. prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na področjih:
– vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra,
– vzpostavitve regijskega gospodarskega središča,
– vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in
– vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.
(2) Pri opredeljevanju in izvajanju ukrepov razvojne podpore se upoštevajo zlasti naslednje dolgoročne primerjalne prednosti in razvojne usmeritve Pomurske regije:
– geotermalna energija in drugi obnovljivi viri energije,
– trajnostno in konkurenčno kmetijstvo ter agroživilstvo,
– turizem.
(3) Ukrepi razvojne podpore se izvajajo v skladu s pravili o uporabi sredstev evropske kohezijske politike, pravili evropske politike razvoja podeželja in pravili o dodeljevanju državnih pomoči.
(4) Prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz programov evropske kohezijske politike in evropske politike razvoja podeželja se zagotavlja z neposredno potrditvijo regijskih projektov, ki so vključeni v operativne programe, s strani organa upravljanja, v skladu s pravili kohezijske politike ter z dodatnimi merili za izbor projektov iz Pomurske regije v javnih razpisih, na osnovi uredbe iz 10. člena tega zakona.
(5) Pri izvajanju ukrepov razvojne podpore se upoštevajo tudi specifične potrebe narodnostno mešanega območja regije, predvsem z vidika ustvarjanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti.
4. člen
(Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015)
(1) Osnovni ukrep razvojne podpore je priprava in izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 (v nadaljnjem besedilu: program). S programom se namenijo iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državnega proračuna) dodatna sredstva v višini 33 milijonov eurov.
(2) Predlog programa pripravi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba) v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Mura, d.o.o. Program sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Program zajema naslednje instrumente:
– podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji,
– spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest,
– spodbujanje razvoja človeških virov,
– spodbujanje socialnega podjetništva,
– promocija regije, da bi privabili tuje in domače vlagatelje ali vlagateljice (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
(4) Instrument spodbujanje investicij v podjetjih se prednostno usmerja v investicije podjetij na območjih poslovnih in gospodarskih con v Pomurski regiji.
(5) Program mora izhajati iz regionalnega razvojnega programa in mora vsebovati:
– prikaz stanja in razvojnih problemov, ki jih rešuje,
– določitev ključnih razvojnih priložnosti, ki jih podpira,
– določitev ciljev in kazalnikov merjenja ciljev,
– instrumente in aktivnosti ter projekte znotraj njih,
– finančno konstrukcijo po instrumentih in stroške izvajanja programa ter
– način izvajanja in spremljanja programa.
(6) Sredstva za izvedbo programa se zagotovijo na posebni proračunski postavki službe, praviloma v višini 5,5 milijonov eurov letno. Skladno s proračunskimi možnostmi in potrebami izvajanja programa lahko vlada s programom ali z njegovo spremembo določi tudi dodatne instrumente, višji skupni znesek in drugačno letno dinamiko izvajanja, vendar mora biti program uresničen do leta 2015 v skupni vrednosti 33 milijonov eurov.
(7) Za izvedbo programa je odgovorna služba. Instrumente iz programa izvajata služba in Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o., skladno s programom.
5. člen
(spodbude za zaposlovanje)
(1) Zavezanec ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 05/09), ki ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost na tem sedežu v Pomurski regiji in zavezanec po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09), ki dosega dohodek iz dejavnosti in ima sedež ali, v primerih ko opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca, stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji ter tam dejansko opravlja ekonomsko aktivnost, ki najmanj za dobo dvanajstih mesecev zaposlita prikrajšanega delavca ali delavko (v nadaljnjem besedilu: delavec), kot ju opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), v Pomurski regiji, lahko uveljavljata zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto plača, obvezni prispevki delodajalca ali delodajalke (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) za socialno varnost in stroški skrbi za otroke ter starše), vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanec je upravičen do te spodbude pod pogoji, opredeljenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3). Ta odstavek se ne uporablja za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena Zakona o dohodnini.
(2) Delodajalcu iz prejšnjega odstavka, ki v obdobju veljavnosti tega zakona zaposli delavca iz prejšnjega odstavka, se za tega delavca, za obdobje dveh let, povrnejo plačani prispevki delodajalca za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije. Zaposlitev mora trajati najmanj dve leti. Način povračila se določi z uredbo iz 7. člena tega zakona.
(3) Povračilo iz prejšnjega odstavka ni združljivo s subvencijo za zaposlitev, dodeljeno delodajalcu za namene spodbujanja zaposlovanja v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za to osebo.
(4) Pomoči iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko seštevata, vendar njuna vsota, skupaj z eventualnimi drugimi pomočmi za namen spodbujanja zaposlovanja, ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.
(5) Do pomoči po tem členu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list ES, L 214/08), niso upravičeni delodajalci iz dejavnosti v sektorju premogovništva in družbe v težavah kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02, 91/05, 31/07) in Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list ES, L 214/08).
6. člen
(davčna olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost na tem sedežu v Pomurski regiji in zavezanec po Zakonu o dohodnini, ki dosega dohodek iz dejavnosti in ima sedež ali, v primerih ko opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca, stalno ali začasno prebivališče, v Pomurski regiji ter tam dejansko opravlja ekonomsko aktivnost, lahko za investiranje v letih od 2010 do 2015 uveljavljata zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini, vendar le za investicije v Pomurski regiji in največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Ta odstavek se ne uporablja za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena Zakona o dohodnini.
(2) Znižanje davčne osnove po prejšnjem odstavku se izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.a členu Zakona o davku od dohodku pravnih oseb in 66.a členu Zakona o dohodnini.
(3) Znižanje davčne osnove v skladu s tem členom lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe.
(4) Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v Pomurski regiji in ne sme odsvojiti sredstva, za katera je uveljavil olajšavo po tem členu najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje.
(5) Če zavezanec odsvoji ali prenese iz Pomurske regije sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem členu, pred iztekom rokov iz prejšnjega odstavka, mora v davčnem obdobju, v katerem izvrši prenos ali odsvojitev, za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo. Za ugotavljanje odsvojitve ali prenosa se uporabljajo določbe osmega in devetega odstavka 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in sedmega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini.
(6) Do olajšave iz tega člena, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list ES, L 214/08), niso upravičeni zavezanci iz sektorjev premogovništva, jeklarstva, sintetičnih vlaken, pridelave kmetijskih proizvodov in ribištva ter družbe v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02, 91/05, 31/07) in Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list ES, L 214/08).
(7) Za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva po tem členu se ne šteje nakup prevozne opreme v sektorju transporta.
(8) Investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor), ki želi izkoristiti olajšavo iz tega člena, mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 odstotkov vrednosti investicije.
(9) Pomoč po tem členu se lahko sešteva tudi z drugimi ukrepi za namen spodbujanja zaposlovanja, vendar le do najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.
7. člen
Vlada z uredbo podrobneje določi kriterije in pogoje za dodeljevanje državnih pomoči ter način uveljavljanja ugodnosti iz 5. in 6. člena tega zakona.
8. člen
(financiranje vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra)
Projekt vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra v Pomurski regiji se sofinancira iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 2 milijona eurov. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove neposredne potrditve s strani organa upravljanja, v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v obdobju izvajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za šolstvo in šport kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.
9. člen
(financiranje vzpostavitve regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji)
(1) Projekt vzpostavitve regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji (nadgradnja podjetniškega inkubatorja in druga gospodarska razvojna infrastruktura) se sofinancira iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 30 milijonov eurov. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi po postopku njegove neposredne potrditve s strani organa upravljanja, v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času izvajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.
(2) V okviru programa iz prvega odstavka 4. člena tega zakona se izdelajo študije izvedljivost ter pripravita potrebna projektna in izvedbena dokumentacija za projekte v okviru regijskega gospodarskega središča. Projekti se financirajo na podlagi pripravljenih in preverjenih študij izvedljivosti in ob upoštevanju izkazanega interesa investitorjev za izvedbo in vsebinsko zaokrožitev projektov.
10. člen
(vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti)
(1) Za ukrep razvojne podpore vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti se namenijo sredstva v okvirni višini 40 milijonov eurov. Izvede se z ukrepi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP), ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se prednostno usmerijo v Pomursko regijo tako, da se s pomočjo meril za izbor okvirno deset odstotkov nepovratnih sredstev PRP za izvajanje ukrepov 1. in 3. osi PRP razpiše za vlagatelje iz Pomurske regije.
(3) Za izvedbo vlaganj iz prvega odstavka tega člena je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(4) Vlada z uredbo določi način izvajanja ukrepov iz tega člena.
11. člen
(vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo)
Vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo se izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 98 milijonov eurov. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upravljanja v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času trajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.
12. člen
(način izvajanja zakona)
(1) V skladu s tem zakonom se vzpostavi projektna pisarna vlade v Pomurski regiji (v nadaljnjem besedilu: pisarna) kot začasna oblika delovanja službe. Pisarna deluje tri leta po uveljavitvi tega zakona.
(2) Ministrica ali minister, pristojen za regionalni razvoj, izda navodilo, s katerim podrobneje določi način delovanja pisarne. Sredstva za delovanje pisarne se zagotavljajo iz programa.
(3) Pisarna usklajuje, svetuje in pomaga pri izvedbi ukrepov iz 3. člena tega zakona, zlasti pa:
– usklajuje dejavnosti ministrstev v Pomurski regiji za učinkovito porabo možnih razpoložljivih razvojnih sredstev,
– usklajuje pripravo in izvajanje ključnih regijskih projektov v okviru regionalnega gospodarskega središča v Pomurski regiji,
– organizira in izvaja strokovno in tehnično pomoč pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji,
– pomaga regionalni razvojni agenciji Pomurske razvojne regije pri izvajanju njenih nalog in pri usklajevanju regijskih projektov v Pomurski regiji,
– spodbuja javno zasebna partnerstva in vzpostavljanje stikov z možnimi vlagatelji zunaj in znotraj regije,
– deluje na področju privabljanja tujih investicij,
– vsebinsko usmerja program in izvaja del programa.
13. člen
(poročanje o izvajanju zakona)
(1) Letna poročila o izvajanju zakona v letih 2010 do 2015 sprejme vlada na predlog službe in o tem poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
(2) Poročila morajo obsegati vse podatke o tem, za katere namene, komu, koliko in na kateri podlagi so bila dodeljena sredstva za vsak predviden ukrep iz tega zakona. Končno poročilo mora vsebovati natančne in konkretne podatke o doseženih ciljih in rezultatih vseh predvidenih ukrepov tega zakona.
14. člen
(prehodna določba)
(1) Vlada izda uredbi iz 7. člena in iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Ministrica ali minister, pristojen za regionalni razvoj, izda navodilo iz drugega odstavka 12. člena tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 002-01/09-12/72
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EPA 647-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost