Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2820. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna, stran 8013.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) je župan Občine Dobrna dne 14. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna
Veljavni zazidalni načrt Dobrna (v nadaljevanju: ZN) je bil sprejet leta 1983 (Uradni list SRS, št. 37/83) in je bil izdelan na strokovnih osnovah iz leta 1978 (RC Celje, št. pr. 266/77). Ureditveno območje ZN je razdeljeno na posamezna funkcionalna območja in sicer na šolski kompleks, spominski park, zdravstveno postajo, kulturni dom, otroški vrtec, gasilski dom, stanovanjsko gradnjo ter na objekte za centralne dejavnosti. Ta ZN je zaradi takratnih okoliščin predvsem interventne narave in se ni podrobneje ukvarjal z urejanjem celote.
Zaradi tega so bile leta 2004 sprejete spremembe in dopolnitve ZN, ki so zajemale gradnjo treh poslovno stanovanjskih objektov, prizidka k osnovni šoli zaradi prehoda na devetletni program, razširitev vrtca, izgradnjo dodatnih športnih igrišč ter ureditev zelenih površin znotraj naselja Dobrna. Po začetku izvajanja teh sprememb pa se je pokazala potreba po ureditvi osrednjega trga v naselju Dobrna, gradnji enega večjega stanovanjskega objekta namesto dveh, zaradi nezmožnosti nakupa dela parcele, po revitalizaciji območja hotela Lovec ter potreba po širitvi vrtca in ureditvi športno rekreacijskih vsebin. Vse te spremembe pa obstoječi ZN ne omogoča, zato so potrebne navedene spremembe odloka.
ZN bo izdelan skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter ob smiselnem upoštevanju Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. Predmet sprememb in dopolnitev ZN
Predmet sprememb in dopolnitev ZN (Uradni list SRS, št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92, 75/96, 57/04, 130/04) je izdelati spremembe za naslednje prostorskih ureditev:
– ureditev osrednjega trga Dobrne skladno s projektnimi rešitvami – idejna zasnova »Trg Dobrna«, IdZ, št. U473, feb. 2008 (umestitev tržnice, prostorov informacijskega centra, turistične pisarne) z rušitvijo objekta Dobrna 18 pred občinsko stavbo (umestitev objekta za potrebe TIC-a Dobrna, prodajnega kioska ter pokrite tržnice in prostorov drugih storitvenih dejavnosti)
– gradnja enega večstanovanjskega objekta namesto dveh (št. 1 in 2),
– revitalizacija območja hotela Lovec,
– umestitev novega Vrtca Dobrna,
– razširitev telovadnice ob novem objektu kulturnega doma za potrebe šole in kraja, s storitvenim programom in ustreznimi sanitarijami ter ureditev športnih igrišč.
3. Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN se deli na dva dela.
V prvem, severnem delu (a) je predvidena ureditev osrednjega trga Dobrne, gradnja enega večstanovanjskega objekta namesto dveh ter revitalizacija območja hotela Lovec. Okvirno območje pod (a) zajema zemljišča s parc. št.: 1578, 1579/2, 1579/3, 1579/6, 1581/10, 1581/9, 1583, 1739/22, 1739/4, 1739/7, 1744, 1943, 1965/1, 1995/1, 1995/2, 1996, 600/7, vse k.o. Dobrna.
V drugem, južnem delu (b) je predvidena umestitev novega Vrtca Dobrna ter razširitev telovadnice z ureditvijo športnih igrišč. Okvirno območje pod (b) zajema zemljišča s parc. št.: 594/1, 594/2, 594/3, 605/1, 605/10, 605/11, 605/12, 605/13, 605/14, 605/15, 605/4, 605/5, 605/6, 611/1, vse k.o. Dobrna.
Okvirno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega v delu (a) 0.82 ha, v delu (b) pa 2.27 ha. Skupno okvirno območje ZN tako obsega 3.09 ha.
Tekom postopka se lahko območje sprememb in dopolnitev ZN tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN pridobi Občina Dobrna.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN / 60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN / 60 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga sprememb in dopolnitev ZN / 30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Lava 42, 3000 Celje
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje, Lava 11, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
– Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Simbio, Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Vodovod – kanalizacija d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
– Občina Dobrna – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva in družbene javne infrastrukture lokalnega pomena ter druge infrastrukture lokalnega pomena.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za pripravo. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti CPVO. Na predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem zagotovi Občina Dobrna.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Dobrna objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh www.dobrna.si) in ga pošlje MOP.
Št. 00700-0007/2009-1(2)
Dobrna, dne 14. julija 2009
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost