Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2855. Odlok o izdajanju občinskega glasila, stran 8070.

Na podlagi 2., 18., 20. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00, 35/01), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08), in 13. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 26. redni seji dne 30. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o izdajanju občinskega glasila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje občinskega glasila Občine Škofljica kot informativnega časopisa občine. Odlok določa splošna izhodišča, izdajatelja, sestavo uredniškega odbora, imenovanje odgovornega urednika in članov uredniškega odbora, obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme uredniškega odbora in odgovornega urednika ter vire financiranja.
2. člen
Temeljna naloga glasila je skrb za obveščanje, predvsem občanov Občine Škofljica, o vseh pomembnih dogodkih v samoupravni lokalni skupnosti, v občinskih javnih inštitucijah, društvih in združenjih ter kulturnih in športnih organizacijah. V nadaljevanju mora ustvarjati pogoje za svobodno izražanje pluralnih interesov, mnenj in pogledov občanov z javno besedo ter zagotavljati ustavne dolžnosti javnega delovanja občinskih in državnih organov na območju občine.
3. člen
Ustanovitelj glasila je Občinski svet Občine Škofljica. Izdajatelj glasila je Občina Škofljica, s sedežem Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.
4. člen
Uredniški odbor šteje pet članov, ki so občani Občine Škofljica. Občinski svet izbere urednika na podlagi javnega razpisa. Občinski svet in župan imenujeta v uredniški odbor vsak po enega člana, ki ni član občinskega sveta ali funkcionar politične stranke. Občinski svet na predlog odgovornega urednika imenuje v uredniški odbor preostala člana. Občinski svet imenuje odgovornega urednika in uredniški odbor s štiriletnim mandatom. V primeru odstopa člana se na predlog ustreznega organa izbere nadomestni član.
5. člen
Glasilo Občine Škofljica se imenuje Glasnik.
Sedež uredništva je na Škofljici, Šmarska cesta 3.
Glasnik izhaja kot mesečnik načeloma do 7. dne v mesecu. Na predlog odgovornega urednika lahko ob posebni priložnosti izide tudi izredna ali dvojna številka Glasnika. V enem letu mora iziti najmanj 10 številk glasila.
Občinsko glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Škofljica brezplačno.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI UREDNIŠKEGA ODBORA
6. člen
Uredniški odbor za svoje delo odgovarja občinskemu svetu in mu o svojem delu poroča najmanj enkrat letno. Pri svojem delu in izboru obravnavanih tem ter načinu njihove obdelave, ki mora biti v okviru sprejete programske zasnove in kodeksa novinarske etike, je uredniški odbor neodvisen in samostojen. Člani uredniškega odbora so med seboj enakopravni. Uredniški odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.
7. člen
Uredniški odbor:
– skrbi za spoštovanje zakona o javnih glasilih;
– piše, pripravlja in zbira prispevke za vsako številko posebej;
– obravnava pobude, mnenja in predloge odgovornega urednika in članov uredniškega odbora;
– z odobrenimi finančnimi sredstvi ravna v skladu z načeli dobrega gospodarja;
– zagotavlja redno izhajanje glasila;
– uresničuje programsko zasnovo glasila;
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine;
– trži prostor za ekonomsko-propagandna sporočila;
– obravnava predlog cenika za oglaševanje;
– določa vsebino za vsako posamezno številko;
– odloča o uvrstitvi prispevkov, ki utegnejo biti, skladno z zakonom o javnih glasilih, spornih za objavo;
– predlaga izplačilo materialnih stroškov avtorjem;
– lahko, zaradi različnih vzrokov, predlaga avtorju skrajšanje članka ali to opravi sam s soglasjem avtorja;
– opravlja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
8. člen
Posamezen član uredniškega odbora lahko:
– odstopi sam,
– na pobudo odgovornega urednika ga razreši občinski svet.
Na naslednji seji občinskega sveta mora predlagatelj predlagati novega člana, ki ga potrdi občinski svet.
III. NALOGE IN PRISTOJNOSTI ODGOVORNEGA UREDNIKA
9. člen
Odgovorni urednik ob nastopu mandata pripravi idejno zasnovo glasila. Občinski svet pripravi programsko zasnovo glasila, v kateri se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Potrdi jo občinski svet.
Odgovorni urednik lahko predloži občinskemu svetu v potrditev tudi novo grafično podobo časopisa (glava časopisa), kolikor jo spreminja.
10. člen
Vsebino vsake številke pripravi odgovorni urednik. Uredniški odbor se o vsebini pogovori in jo po potrebi potrjuje z večino glasov.
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno informacijo, če zakon o javnih glasilih ne določa drugače. Za delo uredniškega odbora je odgovoren občinskemu svetu.
Urednik mora zagotavljati možnosti za uresničevanje pravice občanov, organizacij in društev, da v glasilu objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča, poročila o delovanju in druga sporočila.
11. člen
Odgovorni urednik:
– pripravi idejno zasnovo časopisa;
– skrbi za izvajanje vsebinske zasnove glasila;
– s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ravna v skladu z načeli dobrega gospodarja;
– zagotavlja redno urejanje glasila;
– vodi uredniški odbor;
– skrbi za uresničevanje sklepov in pobud občinskega sveta in župana glede glasila;
– zagotavlja zastopanje različnih interesov;
– zagotavlja spoštovanje zakona o javnih glasilih in načel, na katerih temelji dejavnost javnih glasil;
– uveljavlja objektivno poročanje;
– zagotavlja rabo slovenskega knjižnega jezika;
– s pristojnim delavcem občinske uprave sodeluje pri izbiri in sklenitvi pogodb z zunanjimi izvajalci, kot so lektorji, grafiki in drugi;
– sodeluje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo;
– se redno udeležuje sej občinskega sveta oziroma zagotavlja redno prisotnost enega izmed članov uredniškega odbora na sejah občinskega sveta;
– predlaga uredniškemu odboru teme in avtorje za posamezno številko;
– trži prostor, namenjen oglaševanju;
– predlaga cenik oglaševalskih storitev občinskemu svetu, potem ko ga potrdi uredniški odbor;
– z uredniškim odborom se opredeljuje o prispevkih, katerih objava bi utegnila biti sporna glede na določila zakona o javnih glasilih;
– vodi arhiv uredniškega odbora.
12. člen
Urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka, če ocenjuje, da je prispevek napisan tako, da v ničemer ne zadeva delovanja Občine Škofljica ali interesov, želja oziroma kakršnihkoli potreb občank in občanov občine. Urednik lahko zavrne tudi prispevek, ob katerem presodi, da so v njem zapisane trditve ali sodbe, ki so nepreverjene, neutemeljene ali žaljive za osebe ali organe oziroma organizacije, na katere se nanašajo. O zavrnitvi objave in razlogih zanjo je dolžan pisno obvestiti avtorja pred izidom številke, za katero je avtor namenil prispevek.
Kolikor avtor vztraja pri objavi prispevka in urednik oceni, da prispevek ni v nasprotju z veljavnimi moralnimi normami v družbi, ga lahko objavi z uredniškim pojasnilom, da prispevek ne izraža stališča Glasnika.
Vsi prispevki, objavljeni v glasilu, morajo biti podpisani. Brez podpisa avtorja so lahko objavljeni samo reklamni oziroma promocijski članki o gospodarskih družbah, samostojnih podjetnikih ali obrtnikih ter zasebnih zavodih, vendar morajo biti imena, priimki in naslovi avtorjev teh prispevkov na razpolago pri uredniku.
13. člen
Občinski svet lahko pred iztekom mandata razreši odgovornega urednika, in sicer:
– če ne izvaja sprejete programske zasnove;
– če ne izvaja sprejete vsebinske zasnove;
– če ne sodeluje z uredniškim odborom in ne spoštuje njegovih predlogov, mnenj in pobud;
– če daje prednost katerikoli skupini občanov;
– če ne spoštuje določil zakona o javnih glasilih in tega odloka;
– na lastno utemeljeno zahtevo.
Če urednik ne deluje skladno s tem odlokom oziroma s programsko zasnovo, na podlagi katere je bil izbran kot urednik, ga občinski svet najprej opomni.
14. člen
Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove, uredniške politike, zakona o javnih glasilih in tega odloka se oblikuje poravnalni odbor.
Vanj imenuje enega člana župan, dva člana občinski svet, trije člani pa so člani uredniškega odbora in sicer poleg odgovornega urednika tista člana v uredniškem odboru, ki ju predlaga odgovorni urednik.
Poravnalni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani.
Poravnalni odbor vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani poravnalnega odbora.
Odgovorni urednik ne more biti predsednik poravnalnega odbora.
Poravnalni odbor sprejema odločitve z večino glasov. Odločitev poravnalnega odbora obvezuje obe strani.
IV. VIRI IN NAČINI FINANCIRANJA
15. člen
Stroški za izdajanje glasila so:
– priznani materialni stroški avtorjem;
– nadomestila za opravljanje delo odgovornemu uredniku, članom uredniškega odbora;
– oblikovanje in materialni stroški tiska;
– stroški distribucije;
– ostali materialni stroški uredniškega odbora.
16. člen
Stroški izdajanja glasila se pokrivajo iz:
– občinskega proračuna;
– sredstev trženja ekonomsko-propagandnega prostora, malih oglasov in zahval ob smrti;
– prostovoljnih prispevkov občanov.
17. člen
Uredništvo je dolžno v glasilu objavljati brezplačne prispevke:
– skladno z zakonom o javnih glasilih;
– vsa sporočila župana in občinskega sveta, občinske uprave, nadzornega odbora, registriranih društev in združenj, kulturnih, izobraževalnih, športnih organizacij in klubov, ki imajo sedež ali enoto v Občini Škofljica oziroma vključujejo v večini občane Občine Škofljica;
– vabila političnih strank na njihove seje, udeležbo na akcijah, manifestacijah in drugih prireditvah v občini;
– političnih strank in združenj ter posameznikov kot kandidatov v času predvolilne kampanje (v skladu z zakonom o volilni kampanji);
– vabila na zbore krajanov ali druge prireditve, ki jih organizirajo krajevne skupnosti v občini;
– vse informacije in obvestila javnih podjetij in ustanov ter državnih organov;
– informacije vernikom, ki jih posredujejo predstavniki verskih skupnosti.
Uredniški odbor sme prispevke z brezplačno objavo iz tega člena redakcijsko prirediti skladno z novinarskim kodeksom s predhodnim soglasjem posrednika prispevka. To določilo ne velja za objavo poročila nadzornega odbora.
18. člen
Oglasni prostor se trži po ceniku, ki ga vsako leto na predlog uredniškega odbora sprejema občinski svet. Obseg oglasnega prostora se določi s programsko zasnovo.
19. člen
Glasilo je lahko v soglasju z občinskim svetom in županom pobudnik in organizator humanitarnih akcij, kulturno-zabavnih prireditev in javnih tribun. Izkupiček teh prireditev mora biti v razpisu akcije oziroma prireditve vnaprej opredeljen. Ta sredstva se zbirajo na občinskem tekočem računu in so strogo namenska.
20. člen
Nagrade urednika, članov uredniškega odbora in ostalih sodelavcev so opredeljeni v Pravilniku o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
V. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
21. člen
Organizatorji volilne kampanje za liste oziroma kandidate, ki kandidirajo na državnih, lokalnih ali na volitvah v Evropski parlament, imajo v času volilne kampanje brezplačno na voljo enak del prostora v Glasniku, ki ga glede na število list oziroma kandidatov določi urednik v skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta, vendar pa prostor namenjen oglaševanju s te točke ne sme presegati eno četrtino obsega glasila.
Za čas volilne kampanje se šteje čas, določen z zakonom.
Ravnanje časopisa se v ostalih elementih ob razpisu volitev ravna po zakonu o volilni kampanji.
22. člen
Če želijo organizatorji volilne kampanje v Glasniku objaviti dodatna sporočila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Kot sestavni del tega odloka se šteje tudi Programska zasnova Glasnika, ki jo sprejme Občinski svet Občine Škofljica.
24. člen
Glasilo Glasnik je prijavljeno pri Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje in je v evidenci javnih glasil od 7. marca 1995 vpisano pod zaporedno številko 1240.
25. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 28/99), in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 66/03).
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2009
Škofljica, dne 7. julija 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost