Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2847. Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto, stran 8056.

V skladu s 6. in 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 60/07 – UPB2) in določbami Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 9. 7. 2009 sprejel naslednji
O D L O K
o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Ta odlok določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju besedila: pristojni občinski organ) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju besedila: gostinski obrat oziroma kmetija) v podaljšanem obratovalnem času.
Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3., 4., in 17. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07 – v nadaljevanju besedila: pravilnik).
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za primere, ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
2. člen
O soglasju k podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije odloča pristojni občinski organ na podlagi naslednjih meril:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja:
a) mestno jedro Novega mesta,
b) stanovanjski objekti ali objekti v stanovanjskih naseljih,
c) obrtne cone, večnamenski objekti,
2. vrsta gostinskega obrata:
a) nastanitveni gostinski obrati (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, hotelska naselja, počitniške hiše in apartmaji, planinski in drugi domovi, kampi),
b) prehrambeni gostinski obrati (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi),
3. vključenost gostinskega obrata v turistično ponudbo, kulturno – zgodovinsko, zabavno in športno – rekreacijsko ponudbo,
4. varstvo pred hrupom,
5. interesi gostincev in kmetov,
6. ko je izkazan javni interes.
3. člen
Pristojni občinski organ lahko veže izdajo soglasja na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče (npr. parkirišča, varnostna služba, protihrupna zaščita, prometna varnost, urejenost okolice, skrb za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata in drugi objektivni razlogi).
4. člen
Na območju Mestne občine Novo mesto ni potrebno pridobiti soglasja pristojnega občinskega organa za obratovanje po 22. uri naslednjim gostinskim obratom oziroma kmetijam, in sicer:
– gostinskim obratom, ki nudijo gostom nastanitev in sestavnim enotam teh obratov (npr. hotelske restavracije ter kmetije z nastanitvijo, vendar le za goste z nastanitvijo);
– gostinskim obratom, ki se nahajajo ob avtocesti Ljubljana – Obrežje;
– obratom za pripravo in dostavo jedi.
5. člen
Letni oziroma gostinski vrtovi in terase, ki so neposredno povezani z gostinskim obratom in nudijo gostom tudi mehansko ali živo glasbo, lahko obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom gostinskega obrata. Mehanske ali žive glasbe ni dovoljeno predvajati po 22. uri, če je s tem moten javni red in mir.
6. člen
Mestno jedro Novega mesta
Gostinskemu obratu, ki se nahaja v mestnem jedru Novega mesta, lahko pristojni občinski organ izda soglasje za podaljšani obratovalni čas največ do 2. ure zjutraj. Meje mestnega jedra so določene z odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (Uradni list RS, št. 12/91 in 96/00 – obvezna razlaga) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (Uradni list RS, št. 3/01 in 68/07).
7. člen
Stanovanjski objekti ali objekti v stanovanjskih naseljih
Na območju stanovanjskih naselij ali v stanovanjskih objektih, ki se nahajajo izven mestnega jedra, lahko gostinski obrati, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če pridobijo soglasje, ki ga je možno pridobiti za tekoče koledarsko leto le pod pogojema:
– da do dneva vložitve vloge za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas v gostinskem obratu ni posredovala policija ali pristojni inšpekcijski organ zaradi utemeljenih kršitev javnega reda in miru ali prekoračitve dovoljenega obratovalnega časa več kot trikrat v obdobju 12 mesecev;
– da pristojni občinski organ ni prejel najmanj treh pisnih objektivno utemeljenih pritožb mejnih sosedov, stanovalcev v obdobju 12 mesecev pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja.
Podaljšan obratovalni čas se lahko dovoli po 22. uri od ponedeljka do četrtka in v nedeljo do 23. ure ter v petek in soboto do 2. ure zjutraj.
V primeru, ko želi gostinec podaljšan obratovalni čas, kljub temu da so mu znana dejstva iz druge alineje prvega odstavka tega člena, lahko pridobi soglasje za podaljšan obratovalni čas, če pristojnemu občinskemu organu predloži soglasje mejnih sosedov oziroma stanovalcev.
8. člen
Obrtne cone, večnamenski objekti
Gostinski obrati, ki obratujejo na območju obrtnih con, si morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa za podaljšani obratovalni čas glede na vrsto obrata (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, osmice), vendar ne več kot do 4. ure zjutraj.
Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih) lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času do ure, ki je v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev oziroma dostavijo soglasje lastnika ali upravljalca večnamenskega objekta, vendar ne več kot do 4. ure zjutraj.
Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih in ki predvajajo mehansko ali živo glasbo za ples in imajo urejeno plesišče, lahko obratujejo največ do 6. ure zjutraj.
9. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija sme ne glede na že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času občasno obratovati v dodatnem podaljšanem času ob raznih prireditvah (proslave, srečanja, zabavne prireditve, občinski praznik…). Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora gostinec vsakič zaprositi za soglasje, ki je vezano na točno določen datum in ne velja za ostale dni.
Posameznemu gostinskemu obratu oziroma kmetiji se na leto lahko izda do 20 soglasij za enkratno podaljšani obratovalni čas.
Gostinski obrat, ki se nahaja v mestnem jedru, si lahko ne glede na prejšnji odstavek pridobi soglasje za podaljšanje obratovalnega časa v skladu s programom prireditev v mestnem jedru.
10. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije je časovno omejeno in velja le za obdobje, ki je v soglasju potrjeno oziroma največ do konca tekočega leta. Najmanj 15 dni pred potekom te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
11. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu lahko med letom prekliče v naslednjih ponavljajočih primerih (trikrat ali več):
– kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, ugotovljenega z zapisnikom policije oziroma pristojnega inšpekcijskega organa,
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani pristojnega občinskega organa Mestne občine Novo mesto v izdanem soglasju,
– v drugih utemeljenih primerih v javnem interesu,
– zaradi pogostih (več kot trikrat v šestih mesecih) objektivno utemeljenih pisnih pritožb lastnikov oziroma najemnikov mejnih stavb oziroma stanovanj.
V primeru odvzema tega soglasja je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja najmanj za eno leto vnaprej.
12. člen
V odločbi o preklicu izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času pristojni občinski organ določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
13. člen
Uresničevanje določb tega odloka v skladu s predpisi, ki določajo podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov oziroma kmetij, nadzoruje pristojni inšpekcijski organ in drugi pristojni organi.
14. člen
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na obratovalni čas in niso predmet tega odloka, se uporabljajo določbe pravilnika ter določbe drugih predpisov s tega področja.
15. člen
Odločba za podaljšan obratovalni čas, ki je bila gostincu oziroma kmetu izdana pred uveljavitvijo tega odloka, ostane v veljavi do izteka roka, določenega za podaljšan obratovalni čas, vendar najkasneje do 31. 12. 2009.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009
Novo mesto, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost