Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2793. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva, stran 7956.

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– poslovna uspešnost zavoda         največ 40% skupne
                            ocene,
– kakovost in strokovnost izvajanja     največ 30% skupne
javne službe                      ocene,
– razvojna naravnanost zavoda        največ 30% skupne
                            ocene.
3. člen
(vrednotenje poslovne uspešnosti)
Poslovna uspešnost zavoda pri opravljanju javne zdravstvene službe se vrednoti na naslednji način:
– gospodarno poslovanje zavoda, izkazano z letnim    10%,
poslovnim poročilom in merjeno s prihodki oziroma
odhodki, dosežen kazalec 1 in več
– usklajenost realiziranega programa javne zdravstvene  5%,
službe s finančnim načrtom zavoda in določili splošnega
dogovora
– kazalnik učinkovitosti, določen s stopnjo        5%,
obremenjenosti zdravstvenega kadra
– pridobivanje dodatnih prihodkov za opravljanje javne  10%,
zdravstvene službe iz donacij in ostalih prejetih
sredstev Evropske unije za opravljanje javne zdravstvene
službe nad 0,1% celotnega prihodka zavoda in
pridobivanje dodatnih prihodkov za delo javne
zdravstvene službe oziroma glede na preteklo leto za
najmanj 10%
– povečanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev 10%.
pri izvajanju javne zdravstvene službe z vpeljavo novih
organizacijskih ali tehnoloških rešitev
4. člen
(vrednotenje kakovosti in strokovnosti storitev)
Kakovost in strokovnost izvajanja javne zdravstvene službe zavoda se vrednoti na naslednji način:
– vpeljan sistem kakovosti                10%,
– dokumentirano preverjanje zadovoljstva uporabnikov   10%,
storitev in izboljšave glede na preteklo leto
– dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih in  10%.
izboljšave glede na preteklo leto
5. člen
(vrednotenje razvojne naravnanosti)
Razvojna naravnanost zavoda se vrednoti na naslednji način:
– izvedba ali priprava na izvedbo investicijskih in   10%,
investicijsko vzdrževalnih del za samostojno vodenje
investicije ali za sodelovanje z zunanjim investitorjem
– izvajanje novih storitev s širitvijo dejavnosti    10%,
– sprejet dolgoročni razvojni načrt dela zavoda in    10%.
njegovo izvajanje
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če vsaj delno izpolni vsako posamezno merilo iz tega pravilnika. Dosežena merila, izražena v odstotkih iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika, se seštevajo.
7. člen
(višina dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se izračuna tako, da se seštevek izpolnjenih meril določenih v odstotkih pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v mesecu decembru preteklega leta.
8. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Direktor ni upravičen do dela plače iz naslova delovne uspešnosti, če v ocenjevalnem obdobju zavod posluje z izgubo ali dobi negativno mnenje Računskega sodišča, ki se nanaša na trajanje mandata direktorja.
9. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi ali pa mu preneha mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
10. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Uradni list RS, št. 28/06).
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 0070-16/2009
Ljubljana, dne 29. junija 2009
EVA 2008-2711-0157
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje