Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, stran 7458.

Na podlagi 5. in 52. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01 in 18/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 20/92), na podlagi tega odloka nadaljuje z delom kot Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ki deluje kot javni sklad v skladu z zakonom, najprej v skladu z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), po njegovem prenehanju pa v skladu z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) ter določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 – odločba US, 9/94, 21/94, 22/94 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 23/96, 1/00, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ in 29/03 – odločba US) in Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN in 57/08) ter tega odloka in je pravni naslednik Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin.«.
2. člen
2. člen se črta.
3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Javni sklad je osrednja institucija za izvajanje stanovanjske politike v Mestni občini Ljubljana, ki izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Mestne občine Ljubljana.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javni sklad zagotavlja skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana ali v primerih, ko to ni opredeljeno v stanovanjskem programu, skladno s sklepom župana tudi nadomestne stanovanjske enote za uresničevanje razvojnih potreb in drugih dejavnosti Mestne občine Ljubljana, vključno z izvajanjem privatizacije stanovanj po Stanovanjskem zakonu, če je nadomestno stanovanje last javnega sklada.«.
4. člen
V 7. členu se za šesto alinejo dodajo nove sedma, osma in deveta alineja, ki se glasijo:
»– zagotavlja nadomestne stanovanjske enote zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti Mestne občine Ljubljana ali javnega sklada oziroma realizacije razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana ali javnega sklada, vključno z izvajanjem privatizacije po Stanovanjskem zakonu, če je nadomestno stanovanje last javnega sklada,
– izvaja privatizacijo stanovanj, ki jih je ustanovitelj prenesel v namensko premoženje javnega sklada, po Stanovanjskem zakonu,
– opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana ali sklepom župana Mestne občine Ljubljana iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je v upravljanju javnega sklada, vključno z nalogami za zemljiško knjižno urejanje navedenega nepremičnega premoženja«.
Dosedanje sedma do enajsta alineja postanejo deseta do štirinajsta alineja.
5. člen
V 10. členu se besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »na svojih spletnih straneh«.
6. člen
V 13. členu se dodata nov drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Ustanovitelj priznava zaposlenim v javnem skladu enak status glede koriščenja počitniških kapacitet, črpanja sredstev sindikata, ki jih zagotavlja ustanovitelj ipd., kot ga imajo zaposleni pri ustanovitelju. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti iz tega člena v višini sredstev, predvidenih v proračunu Mestne občine Ljubljana.«.
7. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima pet članov, za katere ne smejo biti podane ovire po Zakonu o javnih skladih. En član mora biti predstojnik organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za finance.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Predsednika nadzornega sveta in namestnika predsednika morajo na svoji prvi seji izmed sebe izvoliti člani nadzornega sveta.
V odsotnosti predsednika vodi seje nadzornega sveta z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih ima predsednik, namestnik predsednika.«.
8. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima poleg pristojnosti, določenih v Zakonu o javnih skladih, še naslednje pristojnosti:
– daje soglasje k besedilom javnih razpisov za spodbude in pomoči iz dejavnosti javnega sklada,
– daje predhodno soglasje glede višine najemnine,
– daje predhodno soglasje k investicijskim programom,
– daje predhodno soglasje k posamičnim programom ravnanja s stvarnim premoženjem,
– obravnava druga gradiva v zvezi s poslovanjem javnega sklada.«.
9. člen
V 20. členu se v drugem stavku prvega odstavka besedilo »predsednika nadzornega sveta« nadomesti z besedo »predsedujočega«.
10. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta javnega sklada.
Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja.«.
11. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi
»Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki je popolnoma poslovno sposobna in poleg pogojev, določenih z Zakonom o javnih skladih, izpolnjuje še naslednja pogoja:
– ima organizacijske sposobnosti,
– zna vsaj en svetovni jezik.«.
12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z Zakonom o javnih skladih, še naslednje pristojnosti:
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih javnega sklada,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi in tem odlokom.«.
13. člen
Sedanji organi javnega sklada nadaljujejo svoje delo do izteka mandata.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07 in 57/98) spremeni prva alineja 16. člena tako, da se glasi:
»– opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem MOL, razen za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom MOL ali sklepom župana ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL.«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja naloge za zemljiško knjižno urejanje vsega nepremičnega premoženja, razen za stanovanja, ki so pridobljena skladno s stanovanjskim programom MOL ali sklepom župana ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL.«.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-84/2009-5
Ljubljana, dne 22. junija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti