Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998

Kazalo

4058. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - II. Faza, stran 6267.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 34. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 44. seji dne 18. 11. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici – II. Faza
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradne objave, št. 30/87 in 36/90), je cona z oznako P1-2 namenjena proizvodnim dejavnostim. Za omenjeno cono je predvidena izdelava zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN). Pred kratkim je bil sprejet program priprave za izdelavo ZN za I. fazo te cone. Sedaj so se lastniki oziroma uporabniki preostalega zemljišča v tej coni odločili, da se izdela ZN za preostali del cone P1-2, ki obsega njen severozahodni del.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Pri izdelavi ZN za II. fazo cone P1-2, katera je namenjena proizvodnim dejavnostim, je potrebno koncept gradnje objektov in drugih posegov v prostor prilagoditi tako, da ne bo moteče vplival na objekte in posege v prostor, ki so predvideni v I. fazi. Pogoji lastnika oziroma investitorja izdelave I. faze ZN niso potrebni, saj je potrebno osnutek ZN I. faze v celoti upoštevati pri izdelavi II. faze ZN.
II. faza ZN se izdeluje za znane investitorje in tudi želje po posegih v prostor so znane. Lastniki oziroma investitorji ZN so:
1. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica ima v lasti parc. št. 355, 414, 416, 412/2, 412/4, 412/5, 347/2, 415, 411/1, 354, 343/2, 358, 359, 351, 350, 115/1 in del parc. št. 1958/6 k.o. Trnovo. Na teh parcelah je potrebno urediti odprto in pokrito skladišče za vodovodni material, skladišče za pogrebno opremo, skladišče za delovno orodje in opremo, garderobni prostor za delavce, manjše delavnice (mehanična, vodoinštalaterska, elektroinštalaterska), objekt oziroma odprti prostor za sortiranje odpadkov (steklo, papir, kovine), upravno stavbo s parkiriščem za osebna vozila, plato za pranje kontejnerjev ter parkirni prostor za delovna vozila (5 kom), pogrebno vozilo, vozilo za pometanje in poltovorno vozilo.
2. Tokis, d.o.o., Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica, katerega zemljišče obsega parc. št. del 466/7, 474/3, 473/2, 474/2, 468/1, 466/8, 467, 435/1, del 436/1, del 438, del 441, 313/1, del 319/1, 319/2, 418, 340/3, 341/2, 423/1, 422/1, 434, 432, 431 del 443/2, del 443/1, del 444, del 445 in del parc. št. 1958/2 k.o. Trnovo. V območje je zajet tudi kompleks z objekti čistilne naprave, v katerem namerava investitor urediti čiščenje odpadnih vod, skladiščenje trdnih in razsutih materialov, tekočih snovi in plina ter predelovalno industrijo in parkirišča za tovorna vozila. Na kompleksu vzhodno od zemljišča Tramper, d.o.o., do zemljišča KSP pa namerava investitor urediti objekte za proizvodno dejavnost, uslužnostno dejavnost, trgovski center in parkirišče za osebna in tovorna vozila.
3. Tramper, d.o.o., Dolnji Zemon 89/b, 6250 Ilirska Bistrica, katerega zemljišče obsega parc. št. del 445, del 444, del 443/1, del 443/2, del 466/7, del 435/3, del 436/1, del 438, del 441 in del 319/1 k.o. Trnovo v površini ca. 5.762 m2. Investitor namerava na svojem zemljišču urediti halo za popravilo vozil s servisnimi in pisarniškimi prostori, plato za zunanje pranje vozil, interni bencinski servis (rezervoarji kapacitete 2 x 32.000 l) ter parkirišče za vozila, ki prevažajo nevarne snovi in ostala tovorna vozila.
4. Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina ima v lasti parc. št. 315, 341/1 in 327/1 k.o. Trnovo. Na navedenih parcelah potrebujejo skladiščni objekt dimenzij 17 x 20 m, upravno stavbo dimenzij 17 x 10 m, obstoječo betonarno in parkirišče.
Meja območja, ki se bo urejala z ZN poteka od izhodiščne točke na jugu območja (vogal parc. št. 416 k.o. Trnovo in parc. št. 115/1 k.o. Ilirska Bistrica) proti severovzhodu po meji med parc. št. 416, 414 k.o. Trnovo in 115/1 ter 105 in 103/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije proti jugovzhodu do vogala parc. št. 411/1 in 412/3 k.o. Trnovo. Od tu naprej zavije proti severovzhodu in poteka po meji med parcelama št. 411/1 in 412/3 k.o. Trnovo, prečka pot (parc. št. 1958/2 in 1958/1 k.o. Trnovo), razmeji parc. št. 359 in 366 k.o. Trnovo ter zavije proti severozahodu ob Cesti Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo) do približno polovice meje parc. št. 350 k.o. Trnovo, zavije proti severu do vogala parc. št. 341/1 k.o. Trnovo, ter poteka po meji med parcelo št. 291/1 k.o. Trnovo (železnica) in parcelami št. 341/1, 327/1 in 315 k.o. Trnovo, zavije proti jugozahodu po meji med parc. št. 305 in 315 k.o. Trnovo do Ceste Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo), zavije proti severozahodu po meji med njo in parc. št. 305 k.o. Trnovo ter po ca. 17 m prečka cesto in pride do vogala parc. št. 445 k.o. Trnovo, nadaljuje pot proti jugozahodu po meji med parc. št. 450 in 445 k.o. Trnovo in meji med parc. št. 466/6 in 466/7 k.o. Trnovo, seka parc. št. 469 in 473/1 k.o. Trnovo ter pride do reke Reke (parc. št. 1973/1 k.o. Trnovo) in zavije po njeni meji proti vzhodu do izhodiščne točke.
Skupna površina zemljišča za katerega se izdeluje ZN meri ca. 7,73 ha.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v nadaljevanju: navodilo).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87 in 36/90),
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94),
– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96)
– idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projektivni atelje Ljubljana 1969),
– osnutek zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici, I. faza,
– lokacijska dokumentacija št. 352-37/98-232 z dne 16. 7. 1998, Primorje, d.d., Ajdovščina, Vipavska cesta 3,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, ki jih posredujejo upravljalci.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage (situacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, Ljubljanska 50a, 6230 Postojna
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper
9. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
10. Apegas, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
11. Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana in
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek vključi še vse lastnike parcel, ki se nahajajo v območju, za katerega se pripravlja ZN, in sicer:
1. Prema, d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica,
2. Dragica Prosen, Ulica Nikole Tesle 1, 6250 Ilirska Bistrica,
3. Iztok Jaksetič, Gradišnikova ulica 22, 1353 Borovnica.
6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Investitorji zazidalnega načrta so: Komunalno stanovanjsko podjetje, Prešernova 7, Ilirska Bistrica, TOKIS, d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica, TRAMPER, d.o.o., Dolnji Zemon 89/b, Ilirska Bistrica in PRIMORJE, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.
ZN bo izdelal ATELJE VILLA, d.o.o., Ilirska Bistrica. Javni razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo financiral iz občinskega proračuna.
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– pridobitev poročila o presoji vplivov na okolje, ki ga izdela pooblaščena organizacija,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v 50 dneh po sprejemu programa priprave.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN.
5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v 30 dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v 20 dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 352-66/98-231
Ilirska Bistrica, dne 18. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost