Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009

Kazalo

1136. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2008, stran 3843.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. seji dne 26. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2008 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------+------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |       V € |
+------+------------------------------------+------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |   Proračun leta|
|                      |       2008|
+------+------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    16.907.247|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    14.621.854|
+------+------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |    11.768.196|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |     9.257.500|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |703 Davki na premoženje       |     2.022.792|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |704 Domači davki na blago in    |      487.904|
|   |storitve              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |     2.853.658|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     2.268.353|
|   |od premoženja            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |711 Takse in pristojbine      |       6.273|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |712 Denarne kazni          |      23.927|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      59.757|
|   |storitev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |      495.348|
+------+------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |     1.019.145|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      877.960|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |      141.186|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih    |         |
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE          |       4.570|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih   |       4.570|
|   |virov                |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |     1.261.678|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |      587.285|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž.    |      674.393|
|   |proračuna              |         |
|   |iz sredstev EU           |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    18.449.478|
+------+------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI           |     4.405.800|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki     |     1.106.385|
|   |zaposlenim             |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |      176.878|
|   |socialno varnost          |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve  |     3.030.645|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |      61.893|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |409 Rezerve             |      30.000|
+------+------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI          |     6.207.516|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |410 Subvencije           |      189.290|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |411 Transferi posameznikom     |     2.645.518|
|   |in gospodinjstvom          |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |      575.595|
|   |organizacijam            |         |
|   |in ustanovam            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |     2.797.113|
+------+------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |     6.109.211|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |420 Nakupi in gradnja osnovnih   |     6.109.211|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     1.726.951|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim |      777.546|
|   |in fiz. osebam, ki niso pr. up.   |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |432 Investicijski transferi     |      949.405|
|   |proračunskim uporabnikom      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)    |    –1.542.231|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |III/1. PRIMARNI PRESEŽEK      |    –1.651.392|
|   |(PRIMANJKLJAJ)           |         |
|   |(I.–7102) – (II.–403–404)      |         |
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov od |         |
|   |obresti minus skupaj odhodki brez  |         |
|   |plačil obresti)           |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |III/2. TEKOČI PRESEŽEK       |     4.008.537|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)  |         |
|   |(Tekoči prihodki minus tekoči    |         |
|   |odhodki               |         |
|   |in tekoči transferi)        |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|   |(750+751+752)            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH    |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil  |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |440 Dana posojila          |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev  |         |
|   |in naložb              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz    |         |
|   |naslova privatizacije        |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |         0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH      |         |
|   |DELEŽEV (IV.–V.)          |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |     1.000.000|
+------+------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE            |     1.000.000|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |     1.000.000|
+------+------------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |      200.814|
+------+------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |      200.814|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga    |      200.814|
+------+------------------------------------+------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      |     –743.045|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|   |VIII.)               |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |      799.186|
+------+------------------------------------+------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)    |     1.542.231|
+------+------------------------------------+------------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |     3.646.871|
|   |NA DAN 31. 12. 2007         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|XIII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |     2.903.826|
|   |NA DAN 31. 12. 2008         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 2.903.826,18 €.
3. člen
Sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2008, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2009 v naslednji višini:
– KS Planina pod Golico – v višini 270 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Mirka Roglja Petka – v višini 300 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– v višini 300 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
– v višini 90 € na proračunsko postavko 4044, konto 402009 (Krajevni praznik),
– KS Hrušica – v višini 500 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev).
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2007    199.289,58 €
2. Oblikovanje v letu 2008            30.000,00€
3. Pripis obresti v letu 2008            792,90 €
3. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2008    230.082,48 €
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 112.338.940,00 €.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2007
Jesenice, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.