Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

423. Odlok o priznanjih Občine Laško, stran 1710.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne 4. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Laško, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Priznanja Občine Laško se podeljujejo občanom in drugim posameznikom, skupinam občanov ali drugih posameznikov ter vsem vrstam pravnih oseb za dosežke, ki so pomembneje prispevali k boljšemu življenju občanov, dvigovanju ugleda Občine Laško ali pomenijo pomemben prispevek za razvoj in prepoznavnost občine ali njenih večjih delov na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja.
3. člen
Priznanja Občine Laško so:
1. naziv Častni občan Občine Laško,
2. Grb Občine Laško:
– Zlati grb Občine Laško,
– Srebrni grb Občine Laško,
– Bronasti grb Občine Laško,
– Kristalni grb Občine Laško,
3. Pečat Občine Laško,
4. Priznanje Antona Aškerca,
5. Priznanje zlati učenec.
4. člen
O podelitvi naziva Častni občan Občine Laško, zlatega, srebrnega in bronastega grba odloča občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O podelitvi Pečata Občine Laško odloča župan Občine Laško po svoji presoji.
O podelitvi priznanja Antona Aškerca odloča občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predhodno pridobi mnenje Odbora za družbene dejavnosti in društva.
O podelitvi Kristalnega grba in priznanja Zlati učenec odloča župan Občine Laško na podlagi predlogov in evidenc, ki jih pridobi občinska uprava.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
5. člen
Naziv častni občan Občine Laško
Najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik, je naziv Častni občan Občine Laško. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in v tujini.
Naziv Častnega občana Občine Laško podeli župan na slovesnosti ob prazniku Občine Laško. Častni občan Občine Laško prejme ob podelitvi naziva posebno listino o podelitvi naziva ter umetniško delo.
S podelitvijo naziva Častni občan Občine Laško pridobi častne pravice za časa življenja in po njem. Častne pravice so:
– vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Laško,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Laško,
– prejemanje čestitk ob osebnih praznikih,
– izkazana pozornost ob smrti in po njej.
6. člen
Grb Občine Laško
Zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Zlati grb Občine Laško se podeli praviloma posamezniku ob zaključku njegove kariere oziroma pomenijo pri skupini ljudi doseganje celovite ter zaključene faze razvoja.
Srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspehov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine Laško se podeli praviloma posamezniku po zaključku daljšega obdobja njegove kariere oziroma pomenijo pri skupini ljudi doseganje potrjene faze razvoja.
Bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjena prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke.
Kristalni grb Občine Laško podeli župan zlatim in diamantnim maturantom, posamezniku ali skupini ljudi, ki so v koledarskem letu dosegli enkratni večji dosežek ali uspeh na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa ima njihov dosežek ali uspeh pomen za ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
Praviloma se podeli en zlati, dva srebrna in trije bronasti grbi na leto.
Grb Občine Laško obsega uokvirjena listina ter plaketa.
Grbe Občine Laško izroči prejemnikom župan Občine Laško na slovesnosti ob prazniku Občine Laško.
7. člen
Pečat Občine Laško
Pečat Občine Laško podeli župan Občine Laško posameznikom in skupinam ljudi kot znak spoštovanja in pozornosti za dosego enkratnega uspeha, dosežka ali dela na vseh področjih družbenega delovanja. Uspeh, dosežek ali delo ne dosega tistega pomena za Občino Laško kot ga ima podelitev grbov Občine Laško.
Odločitev o podelitvi pečata samostojno sprejme župan brez javnega razpisa.
Število podeljenih pečatov v Občine Laško ni omejeno.
Pečat Občine Laško se podeli dobitniku na slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu ob predmetnem dogodku.
Pečat Občine Laško obsega uokvirjeno listino na katerem je besedilo sklepa o podelitvi pečata in pečat.
8. člen
Priznanje Antona Aškerca
Priznanje podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
Priznanje Antona Aškerca izroči prejemnikom župan Občine Laško na slovesnosti ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika.
Praviloma se podelijo tri Priznanja Antona Aškerca na leto.
Priznanje Antona Aškerca obsega uokvirjena listina ter plaketa.
9. člen
Priznanje zlati učenec
Priznanje zlati učenec prejmejo učenci osnovnih šol v Občini Laško, ki so deveti razred osnovne šole končali s povprečno zaključno oceno najmanj 4,5 in dosegli vsaj en uspeh na področnem ali državnem tekmovanju (najmanj srebrno priznanje ali najmanj 3. mesto na državnem športnem tekmovanju) ali natečaju na državni ravni.
Priznanje zlati učenec podeli župan na osrednji občinski slovesnosti ob dnevu državnosti. Priznanje obsega listino.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
10. člen
Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupina ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skupnosti in druge organizacije.
11. člen
Predlogi za podelitev naziva Častni občan, Zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Laško in priznanja Antona Aškerca se zbirajo na podlagi javnega razpisa.
Razpisa za naziv Častnega občana in Zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Laško se objavita v vseh lokalnih glasilih in na krajevno običajen način v mesecu februarju.
Razpis za Priznanje Antona Aškerca se objavi v vseh lokalnih glasilih in na krajevno običajen način v mesecu marcu.
Obvezne sestavine javnih razpisov iz prejšnjih dveh odstavkov so:
– določbe in kriteriji za posamezno vrsto priznanj iz tega odloka,
– obvezne listine in dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti k predlogu,
– rok za oddajo predlogov in naslov prejemnika predlogov.
Vse razpise iz prvega odstavka tega člena izvede občinska uprava.
Pobude za podelitev Kristalnega grba Občine Laško sprejema župan Občine Laško preko celega leta, torej brez javnega razpisa. V pisni obliki jih lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Podatke o kandidatih za prejem Priznanja zlati učenec pridobi občinska uprava pri vodstvu osnovnih šol v Občini Laško.
12. člen
Predlogi za podelitev naziva Častni občan, Zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Laško in priznanj Antona Aškerca morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati:
– splošne podatke o predlagatelju,
– splošne podatke in predstavitev kandidata,
– vrsto priznanja, za katero je kandidat predlagan,
– utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata,
– listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
– datum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa žig in podpis zastopnika.
13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava samo pravočasne, pravilne in popolne vloge predlagateljev. Na poziv komisije lahko predlagatelj svojo vlogo dopolni. Komisija ima pravico, da po svoji presoji predloge za Zlati, Srebrni, Bronasti grb Občine Laško in za naziv Častnega občana Občine Laško ustrezno prekvalificira.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava posamezne predloge samostojno, po lastni presoji in lahko zaprosi za ustrezno strokovno pomoč druge posameznike ali pravne osebe.
14. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po prejemu predlogov za priznanje Antona Aškerce predloge pravočasno posreduje Odboru za družbene dejavnosti in društva in ga zaprosi za pisno mnenje. Odbor za družbene dejavnosti in društva na svoji seji obravnava predloga, poda pisno mnenje, ki ga pravočasno posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje. Takšno mnenje odbora za družbene dejavnosti in društva za komisijo ni zavezujoče.
15. člen
Komisija na svoji seji sprejme odločitev za podelitev priznanj in jih skupaj s pisno obrazložitvijo posreduje Občinskemu svetu Občine Laško. Pred odločitvijo občinskega sveta imajo vsi predlagani kandidati za podelitev priznanja status nominiranca.
16. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku, kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.
IV. VODENJE EVIDENCE PRIZNANJ
17. člen
Strokovna, administracijska in organizacijska dela v zvezi s podeljevanjem nagrad opravljajo pristojne službe občinske uprave. Celotno gradivo v zvezi s podeljevanjem priznanj je na voljo za ogled javnosti pri pristojnih strokovnih službah občinske uprave.
18. člen
Priznanja iz tega odloka se po kronološkem načinu in v skladu z veljavnimi predpisi vpisujejo v ustrezno in pregledno evidenco ter obsegajo naslednje podatke:
– ime in priimek fizične osebe oziroma ime in sedež pravne osebe ter osnovne podatke o prejemniku; če gre za manjšo skupino do deset fizičnih oseb se vpisujejo imena, priimki in osnovni podatki za vsako izmed teh oseb; če gre za večjo skupino fizičnih oseb od desetih oseb pa se vpisujejo imena, priimki in osnovni podatki nosilcev te skupine,
– kratka obrazložitev,
– datum podelitve in prejema priznanja.
19. člen
Sredstva za priznanja in nagrade iz tega odloka se zagotavljajo z občinskim proračunom.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko sprejme poslovnik o delu pri postopku podelitve občinskih priznanj in nagrad, v katerem lahko opredeli način dela, postopek zbiranja predlogov, obravnavanje predlogov, sodelovanja s strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja in vodenje evidence o prejemnikih priznanj.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 40/02).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-02/2009
Laško, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti