Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

418. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (RZ2007), stran 1341.

Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. februarja 2009 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (RZ2007)
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2007 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2007, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2007 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-03/09-2/10
Ljubljana, dne 9. februarja 2009
EPA 170-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
OBRAZLOŽITEV
Obrazložitev splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 se nahaja na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije: http://www.sigov.si/ mf/slov/proracun/ zakljucni_racun.htm