Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

360. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija, stran 1126.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija (v nadaljevanju: spremembe PUP).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Obravnavano območje obsega del območja urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija (Uradni list RS, št. 22/98).
Po določilih veljavnega prostorskega akta je obstoječi objekt kopališča dopustno popolnoma rekonstruirati ter mu na jugozahodni strani prizidati objekt telovadnice. Pri tem je obvezna ohranitev pročelnega dela stavbe kopališča (del objekta, ki je orientiran na Celovško cesto), ki se ustrezno vključi v novi objekt (dopustna je tudi njegova prestavitev). V kompleks se, poleg osnovne plavalno športne funkcije lahko vključi tudi druge športno rekreativne dejavnosti in njim ustrezni spremljajoči program. Na površinah severno od objekta je dopustna ureditev zunanjih športnih igrišč, jugozahodni del območja pa je namenjen letnemu telovadišču s tekaško stezo, parkovnimi ureditvami in izvedbo podzemne javne parkirne hiše.
V naravi je celotno območje urejanja CR 3/3 neurejeno, objekt kopališča je dotrajan, na pročelnem delu stavbe so nanizani reklamni panoji. Za namen ureditve območja na tako pomembni lokaciji – stičišče mesta z mestnim parkom Tivoli, na križišču mestne vpadnice z notranjim obročem, je bil razpisan javni arhitekturni natečaj za pridobitev projektne rešitve parkirno garažne hiše in športno rekreacijskega objekta z zasnovo ureditev zunanjih površin in prometa na območju urejanja CR 3/3. Zmagovalni projekt predvideva gradnjo objekta tudi na delih območja CR 3/3, kjer po veljavnih prostorskih določilih gradnja ni dopustna. Poleg športno rekreativnih dejavnosti so v objektu predvidene tudi površine za trgovske dejavnosti in prostori za nastanitev gostujočih športnikov, zato je treba veljavni prostorski izvedbeni akt spremeniti.
3.
Območje
Območje sprememb PUP je omejeno s Celovško cesto na severovzhodu, Tivolsko cesto na jugovzhodu, sprehajališčem Pod Turnom na jugozahodu in železniško progo na severozahodu ter obsega večji del območja PUP za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija. Zajema območja funkcionalnih enot A – zelenica ob železnici, B – objekt kopališča s telovadnico in C – parkirna hiša. V območju funkcionalne enote D – železnica ni predvidenih sprememb veljavnih določil.
Površina območja sprememb PUP je cca. 25.800 m2. Območje sprememb PUP se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za kulturo,
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. JP Snaga, d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
12. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
13. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
15. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za izdelavo sprememb PUP bo korigiran prvonagrajeni elaborat urbanistično – arhitekturnega natečaja, izvedenega leta 2004.
6.
Roki za pripravo
Priprava osnutka sprememb PUP je predvidena en teden po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb PUP je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pripravo sprememb PUP financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 350-2/2007-18
Ljubljana, dne 30. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.