Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2009 z dne 26. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2009 z dne 26. 1. 2009

Kazalo

184. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg, stran 510.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg (v nadaljevanju: PUP).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Območji urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg sta v Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04, 79/04-3477, 5/06-155) opredeljeni kot površine za osrednje dejavnosti.
Za območji urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg veljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08-4757). Določila veljavnega prostorskega akta za območje hotela Slon dopuščajo le rekonstrukcijo objekta hotela oziroma nadomestno gradnjo. Za območje urejanja CO 1/13 Južni trg določila prostorskega akta dopuščajo le tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in adaptacije, s katerimi se bistveno ne spremenijo njihova zunanjost ali zmogljivosti, stavbe pa so namenjene v celoti poslovni funkciji programa mestne magistrale in specializiranega programa ter mestnih inštitucij. V območju Knafljevega prehoda je dopustna odstranitev obstoječih objektov za potrebe priprave stavbnega zemljišča in arheološke raziskave.
Investitor želi zaradi z razvojem naraslih potreb povečati kapacitete objekta hotela Slon, poslovnega objekta Čopova ulica 9 in objekta gostilne As ter razširiti nastanitveno-gostinski program v paviljon ob objektu v sklopu celotne ureditve Knafljevega prehoda. Investitor želi v oziru na njegov program izboljšati urbanistično in arhitekturno zasnovo, optimizirati izrabo, ob tem pa zagotoviti kvalitetnejše možnosti za ureditev zunanjih površin v območju.
Ker obstoječi prostorski akt ne omogoča realizacije nameravane gradnje, je treba izdelati spremembe in dopolnitve PUP, ki bodo omogočile načrtovan razvoj obravnavnega območja.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg. Območje je zamejeno s Slovensko cesto na zahodu, z Nazorjevo ulico na severu, z obstoječim objektom Mestnega gledališča ljubljanskega na vzhodu ter s Knafljevim prehodom na jugu. Površina območja je cca 10.000 m2. Območje sprememb in dopolnitev PUP se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d.,
10. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DEE Ljubljana mesto,
13. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom,
14. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovna rešitev, ki bo podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP, bo izbrana variantna rešitev.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena en mesec po izdelavi potrjene strokovne rešitve. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev PUP je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana – http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-30/2008-11
Ljubljana, dne 14. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.