Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009

Kazalo

131. Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda, stran 305.

Na podlagi tretjega odstavka 193. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in za izvrševanje 39. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o začasnem načrtu upravljanja voda
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejme začasni načrt upravljanja voda, s katerim se določijo obvezna izhodišča za izvajanje posameznih nalog upravljanja voda in pripravo podrobnejših načrtov upravljanja voda (v nadaljnjem besedilu: začasni načrt).
(2) Začasni načrt se šteje za okoljska izhodišča na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
2. člen
(opis vodnih teles površinskih voda)
(1) Vodna telesa površinskih voda, ki predstavljajo osnovne administrativne enote upravljanja voda, njihova vrsta in razvrstitev v tipe, umetna vodna telesa in kandidati za močno preoblikovana vodna telesa ter imena in šifre posameznih vodnih teles površinskih voda so določeni v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda.
(2) Za tipe značilne referenčne razmere so določene na podlagi podatkov o bioloških, fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških parametrih na referenčnih odsekih rečne mreže. Za tipe značilne referenčne razmere se lahko določijo tudi po drugih metodah v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda.
(3) Vodna telesa površinskih voda, umetna vodna telesa in kandidati za močno preoblikovana vodna telesa ter referenčni odseki vodotokov so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(4) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za opis značilnosti vodnih teles površinskih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
3. člen
(opis vodnih teles podzemnih voda)
(1) Vodna telesa podzemnih voda, ki predstavljajo osnovne administrativne enote upravljanja voda, ter imena in šifre posameznih vodnih teles podzemnih voda so določeni v skladu s predpisom, ki ureja določitev vodnih teles podzemnih voda.
(2) Vodna telesa podzemnih voda so prikazana na karti, ki sestavlja kartografski del začasnega načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za opis značilnosti vodnih teles podzemnih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
4. člen
(prikaz obremenitev vodnih teles površinskih voda)
(1) Prikaz pomembnejših obremenitev vodnih teles površinskih voda obsega ločene prikaze:
– obremenitev vodnih teles površinskih voda iz točkovnih virov onesnaževanja,
– obremenitev vodnih teles površinskih voda iz razpršenih virov onesnaževanja,
– hidroloških obremenitev vodnih teles površinskih voda,
– morfoloških obremenitev vodnih teles površinskih voda in
– drugih obremenitev vodnih teles površinskih voda, ki jih povzročajo človekove dejavnosti.
(2) Obremenitve iz prejšnjega odstavka so prikazane na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz pomembnejših obremenitev vodnih teles površinskih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
5. člen
(prikaz obremenitev vodnih teles podzemnih voda)
(1) Prikaz pomembnejših obremenitev vodnih teles podzemnih voda obsega ločene prikaze:
– obremenitev vodnih teles podzemnih voda iz točkovnih virov onesnaževanja,
– obremenitev vodnih teles podzemnih voda iz razpršenih virov onesnaževanja,
– hidroloških obremenitev vodnih teles podzemnih voda zaradi odvzemov ali napajanja in
– drugih antropogenih obremenitev vodnih teles podzemnih voda.
(2) Pregledi obremenitev iz prejšnjega odstavka so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz pomembnejših obremenitev vodnih teles podzemnih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
6. člen
(prikaz vplivov na stanje vodnih teles površinskih voda)
(1) Prikaz pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles površinskih voda obsega ločene prikaze:
– analize vplivov na kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda in
– analize vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda, ločeno glede na splošne fizikalno-kemijske parametre, sintetična in nesintetična onesnaževala, biološke parametre in hidromorfološke elemente.
(2) Rezultati analize vplivov iz prejšnjega odstavka so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles površinskih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
7. člen
(prikaz vplivov na stanje vodnih teles podzemnih voda)
(1) Prikaz pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles podzemnih voda obsega ločene prikaze:
– analize vplivov na količinsko stanje vodnih teles podzemnih voda in
– analize vplivov na kemijsko stanje vodnih teles podzemnih voda.
(2) Rezultati analize vplivov iz prejšnjega odstavka so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(3) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz pomembnejših vplivov na stanje vodnih teles podzemnih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
8. člen
(prikaz območij s posebnimi zahtevami)
(1) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij s posebnimi zahtevami obsega ločene prikaze:
– vodovarstvenih območij,
– območij kopalnih voda,
– poplavnih območij,
– občutljivih območij,
– ranljivih območij,
– območij, pomembnih za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev,
– območij salmonidnih in ciprinidnih voda ter
– zavarovanih in varovanih območij v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda.
(2) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah vodovarstvenih območij je pripravljen v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja in so vključeni v register vodovarstvenih območij (stanje junij 2007), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij kopalnih voda je pripravljen v skladu s predpisi, ki urejajo kopalne vode.
(4) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah poplavnih območij je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.
(5) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah občutljivih območij je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(6) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah ranljivih območij je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
(7) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij, pomembnih za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja dele morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev.
(8) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah območij salmonidnih in ciprinidnih voda je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja določitev odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib.
(9) Prikaz podatkov o lokacijah in mejah zavarovanih in varovanih območij, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda, je pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (območjih Natura 2000).
(10) Podatki o lokacijah in mejah območij s posebnimi zahtevami iz prvega do devetega odstavka tega člena so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(11) Obrazložitve uporabljenih podatkov za prikaz območij s posebnimi zahtevami sestavljajo opisni del začasnega načrta.
9. člen
(prikaz mreže in rezultatov monitoringa površinskih voda)
(1) Prikaz mreže monitoringa površinskih voda je pripravljen na podlagi programov monitoringa, ki so objavljeni na spletnih straneh agencije, zlasti še:
– programa spremljanja kakovosti površinskih vodotokov,
– programa spremljanja kakovosti jezer,
– programa spremljanja kakovosti morja,
– programa spremljanja kakovosti voda za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev,
– programa spremljanja kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
– programa spremljanja kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo,
– program spremljanja higienske ustreznosti kopalnih voda na območjih kopalnih voda.
(2) Prikaz rezultatov monitoringa površinskih voda je pripravljen na podlagi letnih poročil kakovosti površinskih voda, ki so objavljena na spletnih straneh agencije, zlasti še:
– poročila o monitoringu kakovosti površinskih vodotokov,
– poročila o kakovosti jezer,
– poročila o monitoringu kakovosti morja, somornic in voda za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev,
– poročila o monitoringu kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
– poročila o monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo,
– poročila o kakovosti kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji.
(3) Prikaz mreže in rezultatov monitoringa stanja voda vključuje tudi prikaz programa spremljanja stanja voda iz Priloge V Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1).
(4) Mreže in rezultati monitoringa površinskih voda iz prvega in drugega odstavka tega člena so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(5) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz mreže in rezultatov monitoringa vodnih teles površinskih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
10. člen
(prikaz mreže in rezultatov monitoringa podzemnih voda)
(1) Prikaz mreže monitoringa podzemnih voda je pripravljen na podlagi programov monitoringa, zlasti programa spremljanja kemijskega stanja podzemne vode in programa spremljanja količin podzemnih voda v okviru programa hidrološkega monitoringa, ki sta objavljena na spletnih straneh agencije.
(2) Prikaz rezultatov monitoringa podzemnih voda je pripravljen na podlagi letnih poročil kakovosti podzemnih voda, zlasti poročila o monitoringu kakovosti podzemne vode in poročila o monitoringu količin podzemne vode, ki sta objavljena na spletnih straneh agencije.
(3) Mreže in rezultati monitoringa podzemnih voda iz prvega in drugega odstavka tega člena so prikazani na kartah, ki sestavljajo kartografski del začasnega načrta.
(4) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za prikaz mreže in rezultatov monitoringa vodnih teles podzemnih voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
11. člen
(cilji začasnega načrta)
(1) Cilji začasnega načrta so oblikovani tako, da zagotavljajo izvedbo nalog za prehod na nov sistem načrtovanja in izvajanja upravljanja voda na vodnem območju Donave in vodnem območju Jadranskega morja.
(2) Cilji začasnega načrta so:
1. prilagoditev podatkovnih zbirk ali ustreznih povezav med podatkovnimi zbirkami za pripravo in izvajanje načrtov upravljanja voda,
2. vzpostavitev sistema za izvajanje kombiniranega pristopa za nadzor točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja,
3. vzpostavitev sistema sodelovanja z javnostmi,
4. določitev okoljskih standardov kakovosti za kemijsko in ekološko stanje vodnih teles površinskih voda,
5. določitev okoljskih standardov kakovosti za kemijsko stanje podzemnih voda,
6. določitev parametrov in meril za ocenjevanje količinskega stanja vodnih teles podzemnih voda,
7. vzpostavitev vodne knjige in vodnega katastra,
8. priprava programa za pripravo podrobnejšega načrta ocenjevanja in obvladovanja poplav,
9. priprava metodologij za analize stroškov in koristi ter ugotavljanje stroškovne učinkovitosti programov ukrepov,
10. vodenje zbirk podatkov o kemijskem in ekološkem stanju vodnih teles površinskih voda ter o kemijskem in količinskem stanju vodnih teles podzemnih voda na podlagi spremljanja stanja površinskih in podzemnih voda,
11. vzpostavitev in vodenje popisa emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in prednostno nevarnih snovi ter drugih onesnaževal v vode,
12. vodenje zbirke podatkov obratovalnega monitoringa v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod, za vnos v popis emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in prednostno nevarnih snovi v vode,
13. pregled in posodobitev opisa vodnih teles površinskih in podzemnih voda iz 2. in 3. člena te uredbe, zlasti določitev močno preoblikovanih vodnih teles površinskih voda,
14. pregled in posodobitev ekonomskega vrednotenja rabe vode ali naplavin iz 13. člena te uredbe,
15. pregled in posodobitev prikaza obremenitev in vplivov človekovih dejavnosti na stanje površinskih in podzemnih voda iz 4. do 7. člena te uredbe,
16. izdelava ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta 2015 za vodna telesa površinskih in podzemnih voda glede na pričakovane trende posameznih vrst rabe in obremenjevanja voda ter glede na pričakovano učinkovitost ukrepov iz operativnih programov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
17. posodobitev prikaza območij s posebnimi zahtevami iz 8. člena te uredbe in
18. posodobitev prikazov mreže in rezultatov monitoringa površinskih voda in podzemnih voda iz 9. in 10. člena te uredbe.
12. člen
(roki za uresničitev ciljev upravljanja voda)
Cilje iz drugega odstavka prejšnjega člena je treba doseči najpozneje do uveljavitve prvega načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave in prvega načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
13. člen
(ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter urejanja voda)
(1) Ekonomsko vrednotenje rabe vode obsega:
– opis rabe vode po sektorjih, vključno z opisom rabe naplavin,
– opis ekonomskih mehanizmov na področju varstva in urejanja voda,
– analizo cen komunalnih storitev po posameznih povodjih in porečjih.
(2) Opis rabe vode po sektorjih je pripravljen ločeno po posameznih povodjih in porečjih in ločeno po naslednjih sektorjih:
– gospodinjstva,
– kmetijstvo,
– industrija in rudarstvo,
– energetika,
– ribogojstvo in ribištvo,
– turizem in zdravstvo.
(3) Opis ekonomskih mehanizmov vključuje pregled stanja po posameznih povodjih in porečjih na področju:
– vodnih povračil za rabo vode ali naplavin in
– okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
(4) Analiza cen komunalnih storitev vključuje analizo cen po posameznih povodjih in porečjih za izvajanje naslednjih storitev:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja komunalne odpadne vode,
– čiščenja komunalne odpadne vode.
(5) Obrazložitve uporabljenih podatkov in meril za ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter urejanja voda sestavljajo opisni del začasnega načrta.
14. člen
(povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami)
(1) Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na upravljanje voda, vključuje povzetek obveznosti iz mednarodnih konvencij in sporazumov ter dvostranskih in tristranskih pogodb s sosednjimi državami ter način njihovega uresničevanja.
(2) Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, sestavlja opisni del začasnega načrta.
15. člen
(hramba in objava začasnega načrta upravljanja voda)
(1) Opisni in kartografski del začasnega načrta sta objavljena na spletnih straneh in sta na vpogled na sedežu Ministrstva za okolje in prostor.
(2) Vsebina opisnega in kartografskega dela začasnega načrta je določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-103/2008/4
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2511-0167
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga 1: Vsebina opisnega in kartografskega dela začasnega
načrta

1 Vsebina opisnega dela začasnega načrta
+----------------+---------------------------------------------+
|Poglavje I   |Podatki o pripravljavcu načrta in      |
|        |zemljepisni opredelitvi vodnih območij    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Poglavje II   |Opis značilnosti vodnih teles površinskih in |
|        |podzemnih voda                |
+----------------+---------------------------------------------+
|Poglavje III  |Povzetek pomembnejših obremenitev in vplivov |
|        |človekovih dejavnosti na stanje vodnih teles |
|        |površinskih in podzemnih voda        |
+----------------+---------------------------------------------+
|Poglavje IV   |Prikaz območij s posebnimi zahtevami     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Poglavje V   |Prikaz mreže in rezultatov monitoringa    |
|        |stanja voda                 |
+----------------+---------------------------------------------+
|Poglavje VI   |Ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin |
|        |in varstva ter urejanja voda         |
+----------------+---------------------------------------------+
|Poglavje VII  |Povzetek obveznosti, sprejetih z       |
|        |mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na  |
|        |upravljanje voda               |
+----------------+---------------------------------------------+
|Priloge     |PRILOGA 1: Seznam strokovnih podlag,     |
|        |strokovnih navodil, metodologij in poročil  |
|        |ter virov podatkov, na podlagi katerih je  |
|        |bil izdelan načrt              |
|        |PRILOGA 2: Seznam naslovov za stike     |
+----------------+---------------------------------------------+


2 Vsebina kartografskega dela začasnega načrta
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta I.1    |Meja med vodnim območjem Donave in vodnim  |
|        |območjem (v nadaljnjem besedilu: VO)     |
|        |Jadranskega morja              |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta I.2    |Meje porečij Mura, Drava, Sava, povodja Soče |
|        |in povodja jadranskih rek          |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta I.3    |Podzemne vode, ki pripadajo VO Donave in VO |
|        |Jadranskega morja              |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta II.1   |Lokacije in meje vodnih teles površinskih  |
|        |voda                     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta II.2   |Umetna vodna telesa in kandidati za močno  |
|        |preoblikovana vodna telesa          |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta II.3   |Meje hidroekoregij              |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta II.4   |Referenčni odseki vodotokov         |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta II.5   |Lokacije in meje vodnih teles podzemnih voda |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.1   |Pregled pomembnih točkovnih obremenitev   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.2   |Pregled pomembnih razpršenih obremenitev z  |
|        |dušikom iz kmetijstva            |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.3   |Pregled pomembnih razpršenih obremenitev s  |
|        |fosforjem iz kmetijstva           |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.4   |Pregled pomembnih hidroloških obremenitev  |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.5   |Pregled pomembnih morfoloških obremenitev  |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.6   |Pregled bioloških obremenitev        |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.7   |Ocena vplivov na kemijsko stanje vodnih   |
|        |teles površinskih voda            |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.8   |Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih   |
|        |teles površinskih voda glede na splošne   |
|        |fizikalno-kemijske parametre         |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.9   |Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih   |
|        |teles površinskih voda glede na sintetična  |
|        |in nesintetična onesnaževala         |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.10  |Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih   |
|        |teles površinskih voda glede na biološke   |
|        |parametre                  |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.11  |Modelirane vrednosti obremenitev podzemnih  |
|        |voda z dušikom                |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.12  |Karta ranljivosti podzemne vode glede na   |
|        |zadrževalno sposobnost vodonosnikov     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.13  |Ocenjene vrednosti nitratov v podzemni vodi |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta III.14  |Ocena kemijskega stanja vodnih teles     |
|        |podzemne vode                |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.1   |Prikaz vodovarstvenih območij        |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.2   |Prikaz območij kopalnih voda in območij   |
|        |naravnih kopališč              |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.3   |Opozorilna karta poplav           |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.4   |Prikaz delov morja, kjer je kakovost vode  |
|        |primerna za življenje in rast morskih školjk |
|        |in morskih polžev              |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.5A   |Prikaz občutljivih območij zaradi      |
|        |evtrofikacije v skladu s predpisi, ki    |
|        |urejajo varstvo okolja            |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.5B   |Prikaz občutljivih območij zaradi kopalnih  |
|        |voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo |
|        |okolja                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.6   |Prikaz ranljivih območij v skladu s     |
|        |predpisi, ki urejajo varstvo okolja     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.7   |Prikaz zavarovanih in varovanih območij v  |
|        |skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje   |
|        |narave                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta IV.8   |Prikaz odsekov površinskih voda, pomembnih  |
|        |za življenje sladkovodnih vrst rib      |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.1    |Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti |
|        |površinskih vodotokov            |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.2    |Ocena kemijskega stanja površinskih     |
|        |vodotokov                  |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.3    |Ocena saprobiološke kakovosti površinskih  |
|        |vodotokov                  |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.4    |Mreža merilnih mest na jezerih,       |
|        |zadrževalnikih in akumulacijah, vključenih v |
|        |program spremljanja kakovosti jezer     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.5    |Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti |
|        |morja                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.6    |Ocena trofičnega stanja morja glede na TRIX |
|        |indeks                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.7    |Ocena kemijskega stanja morja        |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.8    |Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti |
|        |vode za življenje in rast morskih školjk in |
|        |morskih polžev                |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.9    |Ocena kakovosti vode za življenje in rast  |
|        |morskih školjk in morskih polžev       |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.10   |Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti |
|        |vode za življenje sladkovodnih vrst rib   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.11   |Ocena kakovosti vode za življenje      |
|        |sladkovodnih vrst rib            |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.12   |Mreža merilnih mest po programu monitoringa |
|        |kakovosti površinskih voda, ki se jih    |
|        |odvzema za oskrbo s pitno vodo        |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.13   |Ocena kakovosti površinskih voda, ki se jih |
|        |odvzema za oskrbo s pitno vodo        |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.14a   |Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih  |
|        |in na območjih kopalnih voda – morje     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.14b   |Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih  |
|        |in na območjih kopalnih voda – Soča, Nadiža, |
|        |Bled, Bohinj                 |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.14c   |Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih  |
|        |in na območjih kopalnih voda – Cerkniško   |
|        |jezero, Kolpa, Krka             |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.15a   |Ocena kakovosti kopalnih voda – morje    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.15b   |Ocena kakovosti kopalnih voda – Soča,    |
|        |Nadiža, Bled, Bohinj             |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.15c   |Ocena kakovosti kopalnih voda – Cerkniško  |
|        |jezero, Kolpa, Krka             |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.16   |Mreža merilnih mest za spremljanje      |
|        |kemijskega stanja vodnih teles podzemnih   |
|        |voda                     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.17   |Ocena kemijskega stanja podzemnih voda    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.18   |Mreža merilnih mest za spremljanje količin  |
|        |podzemnih voda                |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.19   |Ocena trendov količinskih razmer na     |
|        |referenčnih merilnih mestih do leta 2005   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.20   |Mreža merilnih mest za spremljanje      |
|        |kemijskega in ekološkega stanja površinskih |
|        |vodotokov                  |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.21   |Mreža merilnih mest za spremljanje      |
|        |kemijskega in ekološkega stanja jezer    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.22   |Mreža merilnih mest za spremljanje      |
|        |kemijskega in ekološkega stanja morja    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.23   |Mreža merilnih mest za spremljanje      |
|        |kemijskega stanja podzemnih voda       |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.24a   |Merilna mreža za spremljanje globine do   |
|        |podzemne vode na vodonosnikih z medzrnsko  |
|        |poroznostjo – Savska kotlina in Ljubljansko |
|        |barje                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.24b   |Merilna mreža za spremljanje globine do   |
|        |podzemne vode na vodonosnikih z medzrnsko  |
|        |poroznostjo – Savinjska in Krška kotlina   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.24c   |Merilna mreža za spremljanje globine do   |
|        |podzemne vode na vodonosnikih z medzrnsko  |
|        |poroznostjo – Murska in Dravska kotlina   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.25   |Merilna mreža za spremljanje vodostaja    |
|        |izvirov na vodonosnikih s kraško,      |
|        |razpoklinsko in mešano poroznostjo      |
+----------------+---------------------------------------------+
|Karta V.26   |Merilna mreža za spremljanje vodostaja    |
|        |vodotokov na vodonosnikih s kraško,     |
|        |razpoklinsko in mešano poroznostjo      |
+----------------+---------------------------------------------+