Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5727. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2009, stran 17002.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. in 100. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 18. seji dne 23. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      10.270.082
 
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.474.494
 
70  DAVČNI PRIHODKI               8.222.662
 
   700 Davki na dohodek in dobiček       7.291.600
 
   703 Davki na premoženje            462.048
 
   704 Domači davki na blago           469.014
   in storitve                      
 
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.251.832
 
   710 Udeležba na dobičku            476.209
   in dohodki od premoženja               
 
   711 Takse in pristojbine            10.200
 
   712 Globe in druge denarne kazni         8.100
 
   713 Prihodki od prodaje blaga          34.063
   in storitev                      
 
   714 Drugi nedavčni prihodki          723.260
 
72  KAPITALSKI PRIHODKI              305.788
 
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        120.000
   sredstev                       
 
   721 Prihodki od prodaje zalog           388
 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč        185.400
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev        
 
73  PREJETE DONACIJE                 6.800
 
   730 Prejete donacije iz domačih virov      6.800
 
74  TRANSFERNI PRIHODKI              483.000
 
   740 Transferni prihodki iz drugih       483.000
   javnofinančnih institucij               
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        13.664.783
 
40  TEKOČI ODHODKI                3.430.544
 
   400 Plače in drugi izdatki           517.541
   zaposlenim                      
 
   401 Prispevki delodajalcev           79.292
   za socialno varnost                  
 
   402 Izdatki za blago in storitve       2.637.688
 
   403 Plačila domačih obresti            523
 
   409 Rezerve                  195.500
 
41  TEKOČI TRANSFERI               4.105.838
 
   410 Subvencije                 25.888
 
    411 Transferi posameznikom in        2.608.200
   gospodinjstvom                    
 
   412 Transferi neprofitnim           584.270
   organizacijam in ustanovam              
 
   413 Drugi tekoči domači transferi       887.480
 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            5.749.541
 
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.749.541
 
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            378.860
 
   431 Investicijski transferi pr. in       217.010
   fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki         
 
   432 Investicijski transferi          161.850
   proračunskim uporabnikom               
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –3.394.702
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV               
   IN NALOŽB                       
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        24.532
   PRODAJA                        
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           
 
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          24.532
 
   750 Prejeta vračila danih posojil        4.658
 
   751 Prodaja kapitalskih deležev         13.304
 
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       6.570
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)               
 
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV                        
 
   440 Dana posojila                  0
 
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb                   
 
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije                     
 
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah            
   javnega prava, ki imajo premoženje v         
   svoji lasti                      
 
VI.  PREJETA MINUS DANA               24.532
   POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH           
   DELEŽEV (IV.-V.)                   
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA                  
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
 
50  ZADOLŽEVANJE                     0
 
   500 Domače zadolževanje               0
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              1.950
 
55  ODPLAČILA DOLGA                 1.950
 
   550 Odplačila domačega dolga           1.950
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –3.372.120
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –1.950
 
XI.  NETO FINANCIRANJE              3.394.702
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)                 
 ------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV               3.372.120
   NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2008              
 
9009 Splošni sklad za drugo            3.372.120
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ivančna Gorica (http://ivancna-gorica.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07);
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo;
– sredstva krajevnih skupnosti, kot so prispevki in doplačila občanov in pravnih oseb za izvajanje določenih programov investicijskega značaja.
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna (sredstva za delovanje, sredstva za električno energijo javne razsvetljave, letno in zimsko vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje kulturnih domov, komunalni prispevek in sredstva za gradnjo mrliških vežic), ki je sestavni del tega odloka.
Posredni uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo v proračun naslednjega leta.
Proračunski uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik krajevne skupnosti (v nadaljevanju: predstojnik).
Predstojnik neposrednega uporabnika odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Pravico porabe na novo odprtem podkontu predstojnik odobri na način, določen v drugem odstavku tega člena.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz tretjega odstavka tega člena predstojnik odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2009 in konec leta 2009 z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(pravni posli krajevnih skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 3.000,00 evrov, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti, v okviru istega glavnega programa, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog predstojnika v primeru, ko se planirani projekti ne morejo izvesti zaradi objektivnih razlogov.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 123.160,77 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Na podlagi sklepa župana se sredstva razporedijo na ustrezno proračunsko postavko neposrednega uporabnika občinskega proračuna.
Proračunska rezervacija se v letu 2009 oblikuje v višini 175.500,00 evrov.
11. člen
(poraba sredstev)
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
12. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.500,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se za izvrševanje proračuna leta 2009 ne bo zadolževala.
Občina v letu 2009 ne bo izdajala poroštev.
15. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2009 zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0060/2008
Ivančna Gorica, dne 23. decembra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost