Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5725. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2009, stran 17000.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 15. redni seji dne 23. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v eurih|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Skupina/ |NAMEN               | PRORAČUN 2009|
|podskupina|                  |        |
|kontov  |                  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI         |  7.688.315,56|
|     |(70+71+72+73+74)          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.062.129,26|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |  3.605.257,58|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček    |  3.066.950,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|703    |Davki na premoženje        |   379.721,55|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|704    |Domači davki na blago in storitve |   158.586,03|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|706    |Drugi davki            |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |   456.871,68|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|710    |Udeležba na dobičku in dohodki od |   194.720,60|
|     |premoženja             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|711    |Takse in pristojbine        |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|712    |Denarne kazni           |    4.000,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in    |    8.596,08|
|     |storitev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki      |   249.555,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |  1.476.700,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|720    |Prihodki od prodaje osnovnih    |      0,00|
|     |sredstev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|721    |Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč in  |   1.476.700|
|     |nematerialnega premoženja     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |    3.420,50|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|730    |Prejete donacije iz domačih virov |    3.420,50|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|731    |Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |  2.146.065,80|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|740    |Transferni prihodki iz drugih   |   561.183,92|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|741    |Prejeta sredstva iz državnega   |  1.584.881,88|
|     |proračuna iz sredstev proračuna  |        |
|     |Evropske unije           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  8.934.512,87|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |  2.164.159,93|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|400    |Plače in drugi izdatki zaposlenim |   427.384,18|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|401    |Prispevki delodajalcev za socialno |   66.109,75|
|     |varnost              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|402    |Izdatki za blago in storitve    |  1.456.887,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|403    |Plačila domačih obresti      |   37.859,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|409    |Rezerve              |   175.920,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |  2.193.968,50|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|410    |Subvencije             |   264.000,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|411    |Transferi posameznikom in     |  1.109.540,00|
|     |gospodinjstvom           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|412    |Transferi neprofitnim       |   217.981,00|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|413    |Drugi tekoči domači transferi   |   602.447,50|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|414    |Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |  4.114.622,44|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  4.114.622,44|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   461.762,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|431    |Investicijski transferi pravnim in |   281.412,00|
|     |fizičnim osebam          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|432    |investicijski transferi      |   180.350,00|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,     |  1.246.197,31|
|     |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH |      0,00|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|750    |Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|751    |Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|752    |Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA   |      0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|440    |Dana posojila           |      0,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|441    |Povečanja kapitalskih deležev in  |      0,00|
|     |naložb               |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|442    |Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|     |privatizacije           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |VI. PREJETA POSOJILA – DANA    |      0,00|
|     |POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |        |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)      |   775.000,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |   775.000,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|500    |Domače zadolževanje        |   775.000,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    |   185.834,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |   185.834,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|550    |Odplačila domačega dolga      |   185.834,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |  –657.031,31|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |   589.166,00|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |        |
|     |VIII.-IX.)             |  1.246.197,31|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |   657.031,31|
|     |31. 12. 2008            |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. prihodki iz naslova sofinanciranj občanov za gradnjo kanalizacije,
5. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namen, za katere so vplačani.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 42.316,57 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 130 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži v višini 775.000,00 eur za financiranje investicije Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ter ureditev vodooskrbe v občini Ig, na podlagi potrjenega investicijskega programa.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2009 ne morejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(prevzemanje obveznosti posrednih in drugih uporabnikov proračuna v breme proračuna)
Posredni uporabniki in drugi občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, potrjenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/002/08
Ig, dne 24. decembra 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost