Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008

Kazalo

4959. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba, stran 15084.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1, 44/07 in 126/07) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 21. seji dne 20. novembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se v četrti alinei črta besedilo »ali poslovni prostor«.
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da se v tretjem odstavku črta vseh sedem alinej, doda pa se novo besedilo:
»– nezazidana stavbna zemljišča, na katerih gradnja ni možna zaradi:
– oblike parcele,
– reliefnih značilnosti parcele,
– zavarovanih območij,
– ogroženih (poplave, erozija ipd.) območij,
– omejitve zaradi poteka infrastrukture,
– določil prostorskih aktov.
– zemljišča, ki nimajo urejenega ustreznega dostopa na javno cesto ali pot,
– zemljišča izven območij zazidalnih, ureditvenih, lokacijskih načrtov oziroma občinskih podrobnih prostorskih načrtov, katerih površina je manjša od 300 m2,
– parcele oziroma deli parcel do skupne površine največ 300 m2 izven območij zazidalnih, ureditvenih, lokacijskih načrtov oziroma občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki služijo kot zunanje uporabne površine stavbe istega lastnika oziroma lastnikov na sosednji parceli, kolikor le-ta nima možnosti ureditve za funkcioniranje stavbe potrebnih zunanjih površin na lastni parceli,
– zemljišča za katera je vložena vloga na Upravni enoti za izdajo gradbenega dovoljenja, kateremu mora biti priložen projekt PGD.
V primeru dveh ali več sosednjih parcel istega lastnika oziroma lastnikov se kot zemljišče šteje skupna površina parcel istega lastnika oziroma lastnikov.«
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se v tretji alinei za besedo »športna igrišča« doda besedilo »in ostale zunanje površine za namen praktičnega pouka«, v peti alinei se za besedilom »odlagališča mineralnih snovi« doda besedilo »s pripadajočimi manipulativnimi površinami« in poveča se faktor iz »0,2« na »0,4«., črtajo se alinee devet do enajst, doda pa se nova deveta alinea:
»– Rastlinjaki za opravljanje dejavnosti kmetijske proizvodnje zgrajeni z gradbenim dovoljenjem: 0,2.«
4. člen
V točki A 10. člena odloka se črta druga alinea, v prvi alinei pa se za besedo »za stalno« doda besedilo »in občasno«.
V točki B 10. člena odloka se pod točko 1. v prvi alinei za besedilom »objekti za proizvodnje« doda besedilo »razen navedenih v tretji alinei« ter doda se nova alinea:
»– objekti in naprave       50    40   25«.
asfaltnih baz in separacij
V točki C 10. člena odloka se črta alinea in doda se štiri nove alinee:
»– nezazidana stavbna zemljišča  12    9    7
namenjena stanovanjski oziroma
pretežno stanovanjski gradnji,
za katera veljajo določila
prostorskih ureditvenih pogojev
– nezazidana stavbna zemljišča   23    19    15
namenjena nestanovanjski
gradnji, za katera veljajo
določila prostorskih
ureditvenih pogojev
– komunalno opremljena       23    19    15
nezazidana stavbna zemljišča,
namenjena stanovanjski oziroma
pretežno stanovanjski gradnji,
za katera veljajo določila UN,
ZN, LN oziroma OPPN
– komunalno opremljena       47    37   30«.
nezazidana stavbna zemljišča,
namenjena nestanovanjski
gradnji, za katera veljajo
določila UN, ZN, LN oziroma
OPPN
5. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se v prvi alinei za besedilom »– območje Mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba« doda besedilo »in območje Smete v Šempetru«.
6. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uvede postopoma, in sicer tako, da se v letu 2009 pri odmeri nadomestila za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča upošteva 33,33% števila točk iz točke C 10. člena odloka, v letu 2010 66,66% števila točk, v letu 2011 in naprej celotno število točk točke C 10. člena odloka.«
7. člen
Spremeni se 14. člen odloka tako, da se v drugem odstavku ».« nadomesti z »,«, in se doda besedilo »enako velja za zavezance, ki vložijo na Upravno enoto vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, kateremu mora biti priložen projekt PGD.« v nadaljevanju se doda nov odstavek z besedilom:
»V primeru, da zavezanec službi za urejanje stavbnih zemljišč ne sporoči podatkov potrebnih za izračun višine nadomestila, se pri odmeri nadomestila upoštevajo podatki iz razpoložljivih uradnih evidenc.«
8. člen
Spremeni se 16. člen odloka tako, da se črta besedilo drugega odstavka.
9. člen
Poglavje »KAZENSKE DOLOČBE« odloka se preimenuje in se na novo glasi: »SANKCIJE ZA PREKRŠKE«.
10. člen
Spremeni se besedilo 20. člena tako, da se:
– črta del besedila prvega odstavka »Z denarno kaznijo se kaznuje« in se ga nadomesti tako, da se na novo glasi: »Z globo se izreče sankcija«,
– črta del besedila prve alinee »200.000,00 SIT« in se na novo glasi »800 EUR«,
– črta del besedila druge alinee »60.000,00 SIT« in se na novo glasi »250 EUR«,
– črta del besedila tretje alinee »150.000,00 SIT« in se na novo glasi »600 EUR«,
– črta del besedila četrte alinee »50.000,00 SIT« in se na novo glasi »200 EUR«.
11. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z odmero nadomestila v letu 2009.
Št. 01101-9/2008-14
Šempeter pri Gorici, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti