Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008

Kazalo

4958. Letni program statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009), stran 14849.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj
L E T N I P R O G R A M
statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009)
REDNE IN RAZVOJNE NALOGE
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.
Letni program statističnih raziskovanj vsebuje natančen pregled statističnih raziskovanj; ta se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje državne statistike. Sestavljen je iz rednih in razvojnih nalog, ki so razporejene v poglavje, področje in modul.
Statistično raziskovanje:
Statistično raziskovanje zajema imensko poimenovane raziskave, uresničene ne le s primarnim zbiranjem podatkov, pač pa tudi s sekundarnimi viri in internimi inputi. Poleg tega zajema tudi vsebine, ki nimajo neposrednih raziskav, so pa pomembne za uresničitev statističnega programa.
Poglavje in področje:
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki ob upoštevanju nacionalnih posebnosti sledi vsebini Sklepa (ES) št. 1578/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o statističnem programu Skupnosti 2008–2012 (UL L, št. 344 z dne 28. 12. 2008, str. 15).
Poglavja so: 1. Demografske in socialne statistike; 2. Makroekonomske statistike; 3. Poslovne statistike; 4. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 5. Medpodročne statistike; 6. Statistična infrastruktura.
Področja (označena z nivojskim številčenjem) so: 1.01 Prebivalstvo, 1.02 Trg dela, 1.03 Izobraževanje in usposabljanje, 1.04 Kultura itd.
Modul:
Modul je zaokrožena vsebina statistik, ki pokriva en del politik. Uresničuje se s sekundarnimi (registri) in primarnimi viri (statistična raziskovanja) ter internimi inputi (ekonomske statistike kot input v nacionalne račune).(1)
Moduli (označeni z nivojskim številčenjem) ob upoštevanju rednih in razvojnih nalog so: 1.01.01 Demografske statistike in projekcije; 1.01.02 Program popisov v Skupnosti; 1.01.03 Statistika migracij itd.
Naloga:
Vsaka naloga je razvrščena v ustrezen modul in ima zapisano ime pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko, ime naloge, vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali dan opazovanja, navedbo tega, kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost poročanja, delo v tekočem letu, rok prve objave in določitev pravnih in drugih podlag; razvojne naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi uresničitvi(2)
Pravne in druge podlage:
Splošna pravna podlaga za izvajanje nalog je Zakon o državni statistiki, večina nalog pa ima še dodatne pravne in druge osnove. Glede na to so pri nalogah navedene številke CELEX, če raziskovanje temelji na predpisu EU ali številke Uradnega lista RS, če raziskovanje temelji na nacionalnem predpisu.
Pri nekaterih raziskovanjih je kot osnova za njihovo izvajanje navedeno »Partnersko sodelovanje«, kar pomeni:
– raziskovanje temelji na podpisanem medsebojnem dogovoru o sodelovanju,
– raziskovanje temelji na medinstitucionalnem sodelovanju,
– raziskovanje temelji na mednarodno dogovorjenih nalogah (gentleman agreement),
– raziskovanje temelji na vsebinah, dogovorjenih na statističnih sosvetih.
Obvezno ali prostovoljno poročanje podatkov poročevalskih enot:
Prostovoljno poročanje podatkov: za anketiranje oseb oziroma gospodinjstev, ankete o poslovnih tendencah in ankete o družinskih kmetijah. Obvezno poročanje podatkov: za raziskovanja, določena z zakonom, za poročanje iz administrativnih virov in ankete o podjetjih.
Razvojne naloge:
Razvojne naloge so del statistične infrastrukture, kot statistična raziskovanja pa so strukturirane na enak način, kot to velja za redne naloge LPSR-ja.
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-485/2008/23
Ljubljana, dne 26. novembra 2008
EVA 2008-1522-0032
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
(1)Posledica tega je, da posamezno raziskovanje nastopi praviloma pri več modulih. Zapisano je pri modulu, h kateremu sodi pretežni del vsebine.
(2)V letnem programu za leto 2009 ni statističnih raziskovanj (nalog), ki zaradi svoje periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2009 (2-letna, 3-letna, 5-letna statistična raziskovanja itd.), iz leta 2008 pa so prenesena raziskovanja z daljšo periodiko od letne, katerih objava končnih rezultatov bo v letu 2009 ali pozneje.