Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4716. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2008, stran 14390.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 13. redni seji dne 7. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 30/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Proračun
                          leta 2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)   612.046
    TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)           347.095
70   DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)    320.045
    700 Davki na dohodek in dobiček        297.705
    703 Davki na premoženje            13.840
    704 Domači davki na blago in storitve      8.500
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713    27.050
    + 714)
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od      4.613
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             600
    712 Globe in druge denarne kazni         500
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   20.937
    714 Drugi nedavčni prihodki            400
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)     11.495
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      11.495
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE (730 + 731)            0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)           253.456
    740 Transferni prihodki iz drugih       103.878
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       149.578
    proračuna iz Sredstev proračuna Evropske
    unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)      637.951
40   TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 +    303.858
    409)
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     70.524
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     10.820
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       210.014
    403 Plačila domačih obresti           1.000
    409 Rezerve                  11.500
41   TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 +   43.780
    414)
    410 Subvencije                   0
    411 Transferi posameznikom in         30.150
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    10.480
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi        3.150
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          288.313
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    288.313
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)          2.000
    431 Investicijski transferi pravnim in     2.000
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim      0
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
    II.)
    (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)    –25.905
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v
    eurih
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih pravnih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA v eurih
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              170.000
50   ZADOLŽEVANJE                 170.000
    500 Domače zadolževanje            170.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             170.000
55   ODPLAČILA DOLGA                170.000
    550 Odplačila domačega dolga         170.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH
    (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)     –25.905
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)          0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. –     25.905
    IX.)
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.     74.198
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          74.198
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2007
Osilnica, dne 7. novembra 2008
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost