Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3802. Pravilnik o notranjem redu na železnici, stran 12188.

Na podlagi 92. in 94. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o notranjem redu na železnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik z namenom, da se zagotovi varnost v železniškem prometu, določa notranji red na železniškem območju in v vlakih (v nadaljnjem besedilu: notranji red na železnici), po katerem se morajo ravnati potniki in druge osebe, ter pooblastila in ukrepe pooblaščenih železniških delavcev upravljavca javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) in prevoznika za njegovo vzdrževanje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu, in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
II. NOTRANJI RED
3. člen
(spoštovanje notranjega reda)
Na železniškem območju ter v vlakih je vsakdo dolžan spoštovati notranji red v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa, in s tem pravilnikom.
4. člen
(notranji red v železniškem prometu)
(1) Dostop potnikov, drugih oseb in cestnih ali drugih vozil na železniško območje in gibanje na njem je dovoljeno le na določenih mestih, ki so kot takšna določena in označena v skladu s predpisom, ki ureja opremljenost železniških postaj in postajališč ali jih kot takšna označi pravna oseba, ki z infrastrukturnim objektom na železniškem območju upravlja ali je njegov lastnik.
(2) Osebe, ki se gibljejo na železniškem območju, morajo upoštevati omejitve, prepovedi, ukaze in opozorila, ki so postavljena na vidnih mestih ali jih dajejo pooblaščene osebe za vzdrževanje notranjega reda iz 12. člena tega pravilnika.
(3) Osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem območju, morajo za to dobiti pisno dovoljenje upravljavca oziroma dovoljenje lastnika infrastrukturnega objekta. V pisnem dovoljenju morajo biti določeni pogoji, pod katerimi se lahko delo opravlja, zlasti čas in kraj opravljanja dela.
(4) Pisnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka ne potrebujejo izvršilni železniški delavci in delavci, ki jih izvršilni železniški delavci varujejo oziroma vodijo, preiskovalci preiskovalnega organa, pristojni inšpektorji, pooblaščeni delavci varnostnega organa in pooblaščeni delavci ministrstva za notranje zadeve, če morajo službeno opraviti posamezno uradno dejanje ali vstopiti na železniško območje in se po njem gibati tudi na krajih, ki niso za to določeni.
(5) Preiskovalci preiskovalnega organa, pristojni inšpektorji, pooblaščeni delavci varnostnega organa in pooblaščeni delavci ministrstva za notranje zadeve morajo pred vstopom na železniško območje na krajih, ki niso za to določeni, vstop na železniško območje javiti prometniku najbližje zasedene postaje ali progovnemu prometniku.
(6) Uradnim osebam pravosodja in carine, reševalnih postaj ter pripadnikom gasilskih enot ter civilne zaščite sta brez pridobitve predhodnega pisnega dovoljenja, po poprejšnjem obvestilu najbližje železniške postaje, dovoljena dostop in gibanje po železniškem območju na mestih, kjer sta dostop in gibanje omejena ali prepovedana, kadar morajo opraviti uradno dejanje oziroma poseg v primeru izrednih dogodkov v železniškem prometu ali v drugih izrednih primerih. Pri opravljanju teh del jih varujejo in vodijo izvršilni železniški delavci.
5. člen
(omejitev dostopa in gibanja)
Osebe, ki nimajo dovoljenja za gibanje na železniškem območju in se zadržujejo na železniškem območju ali v vlaku, so dolžne same skrbeti za svojo osebno varnost. Tem osebam je prepovedano:
1. hoditi po tirih ali stati na tiru ali v njegovi neposredni bližini;
2. hoditi ali se zadrževati med rumeno črto in tirom na peronu;
3. hoditi ali se zadrževati preblizu vlaka ali vagonov, ki se premikajo;
4. zadrževati se v prostoru med skladiščem in nakladalno-razkladalno klančino in vozili, ki se premikajo ali se bodo premikala;
5. hoditi skozi predor in po drugih gradbenih objektih na železniški progi;
6. sedeti ali stati pri odprtih vratih ali na stopnicah železniških vozil in na prehodnih mostičkih ter na drugih mestih, ki niso namenjena prevozu potnikov;
7. prečkati tire na mestih, ki niso določena za prehod;
8. hoditi čez odbojnike ali se plaziti pod njimi;
9. skakati na vozila ali z njih, medtem ko se ta premikajo;
10. voziti se v vlaku, ki ni namenjen prevozu potnikov, brez dovoljenja prevoznika ali upravljavca;
11. med vožnjo vlaka nagibati se skozi okno in odpirati vhodna vrata vagona ali naslanjati se nanje;
12. umazati, poškodovati ali odtujevati inventar in drugo opremo v vlakih za prevoz potnikov in v prostorih, ki so namenjeni potnikom;
13. metati skozi okno vagona kakršne koli predmete ali odpadke ali izlivati tekočino;
14. parkirati motorna in druga vozila na železniškem območju na mestih, ki niso za to določena;
15. vzpenjati se na strehe tirnih vozil, na naklade odprtih tovornih vagonov in konstrukcije železniških naprav;
16. s tekočinami polivati ali škropiti konstrukcije železniških naprav, vodnike, izolatorje ali železniška vozila;
17. zlagati kakršen koli material ob drogove voznega omrežja.
6. člen
(prepovedi)
Zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa je prepovedano:
1. pokvariti ali poškodovati progo, železniško tirno vozilo ali opremo vozila;
2. metati ali polagati kakršne koli predmete na progo ali metati kakršne koli predmete na železniško vozilo ali z njega;
3. neupravičeno odpirati zapornice na nivojskem prehodu, kar koli dajati ali obešati na zapornice ali polzapornice ali prometno signalizacijo na nivojskem prehodu ali kakor koli drugače ovirati njihovo normalno delovanje;
4. v bližini nivojskega prehoda ceste z železniško progo saditi drevje ali drugo visoko rastlinje ali opravljati dela, ki zmanjšujejo, preprečujejo ali kakor koli drugače ovirajo preglednost železniške proge;
5. neupravičeno odstraniti začasno varovalno napravo, s katero je zavarovan železniški promet;
6. prinašati v potniške vagone in prostore, v katerih se zadržujejo potniki, ter v prostore za prtljago in pošiljke snovi ali predmete, ki bi utegnili ogroziti varnost potnikov in drugih oseb v prometu ali jim prizadeti škodo;
7. neupravičeno sprožiti zaviranje v sili;
8. ovirati železniškega delavca pri delu (kot npr. z izogibanjem plačilu ali kontroli vozovnice in podobno);
9. povzročiti s svojim neprimernim vedenjem zamudo vlaka;
10. poškodovati ali odtujiti naprave ali dele naprav, ki so v neposredni ali posredni povezavi z izvajanjem železniškega prometa in katerih poškodba ali odtujitev bi imela neposreden ali posreden vpliv na varnost ali urejenost železniškega prometa.
7. člen
(dostop in zadrževanje)
(1) Potnikom je dovoljeno zadrževanje v čakalnicah, na peronih in v drugih, zanje namenjenih prostorih, ko so ti prostori odprti, ter na peronih pred vstopom na vlak ali po izstopu iz vlaka.
(2) Uporabnikom železniških storitev pri prevozu blaga je dovoljeno zadrževanje v prostorih in na mestih, kjer se prevzema in izroča blago, in v prostorih, določenih za delo z uporabniki.
8. člen
(vstopanje in izstopanje potnikov)
(1) Na postajah, kjer so podhodi ali nadhodi na perone, sta vhod in izhod dovoljena samo po tej poti.
(2) Na postajah in postajališčih je pri vstopanju v vlak in izstopanju iz njega ter prečkanje tirov dovoljeno le na za to določenih mestih.
(3) Vstop potnikov v vlak in izstop iz njega sta dovoljena le na postajah in postajališčih na tisti strani, na kateri je peron.
(4) Če sta perona na obeh straneh istega tira, je vstop in izstop potnikov v vlak in iz njega praviloma dovoljen le na tisti strani, na kateri je postajno poslopje.
9. člen
(prepoved vnašanja)
(1) V prostore, ki so namenjeni potnikom, in v vlake za prevoz potnikov ni dovoljeno vnašati:
1. snovi in predmetov, ki se po predpisih ne smejo prevažati kot prtljaga;
2. predmetov, ki utegnejo biti drugim potnikom v napoto, nadlego ali jim povzročati škodo;
3. živali, razen v izjemnih primerih, ki so določeni v potniški tarifi prevoznika;
4. eksplozivnih, lahko vnetljivih, samovnetljivih, strupenih, radioaktivnih, jedkih, zaudarjajočih, kužnih snovi in predmetov ter drugih nevarnih snovi in predmetov;
5. napolnjenega orožja, razen organom za notranje zadeve in varnostnim organom slovenske vojske v času opravljanja uradne dolžnosti.
(2) Snovi in predmetov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno sprejemati v hrambo v garderobo.
(3) Potniki, ki s posebnim dovoljenjem nosijo strelno orožje, smejo to nositi samo spravljeno v toku in nenapolnjeno.
10. člen
(pomoč potnikom)
V primeru življenjske ogroženosti potnikov zaradi bolezni ali poškodbe na vlaku, mora vlakovno osebje potnikom pomagati, poklicati na pomoč ustrezne službe oziroma jih prepeljati do prve postaje, kjer jim je mogoče ustrezno pomagati.
11. člen
(prepoved prosjačenja in odstranitev oseb)
(1) V prostorih, namenjenih za potnike, ter v vlakih za prevoz potnikov je prepovedano prosjačenje in zadrževanje brezdomcev.
(2) Osebe, ki se nedostojno vedejo ali s svojim vedenjem nadlegujejo potnike in druge osebe v prostorih, ki so namenjeni potnikom, ter osebe, ki se ne ravnajo po predpisih o javnem redu in miru ter o notranjem redu na železnici, je treba odstraniti iz teh prostorov.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka so na zahtevo pooblaščenega železniškega delavca dolžne izstopiti iz vlaka na prvi postaji, kjer ima vlak postanek, in niso upravičene do vrnitve prevoznine in do vračila prevoznine za prtljago.
(4) Osebam, ki so vinjene, na vlakih in postajah ni dovoljeno prodajati alkoholnih pijač.
III. POOBLASTILA IN UKREPI ZA VZDRŽEVANJE NOTRANJEGA REDA
12. člen
(pooblaščene osebe za vzdrževanje notranjega reda)
(1) Za vzdrževanje notranjega reda, ki je predpisan s tem pravilnikom, so pooblaščene osebe prevoznika in upravljavca, ki imajo posebna pooblastila za vzdrževanje notranjega reda na železnici (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni železniški delavci). Te osebe so:
1. izvršilni železniški delavci na delovnih mestih:
– prometnik,
– odjavnik,
– vodja premika,
– preglednik vagonov,
– vodja vlaka,
– sprevodnik;
2. osebe, ki skrbijo za notranji nadzor v skladu z določbami zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu, osebe, ki vodijo in nadzirajo delo oseb iz prejšnje točke in druge osebe, ki jih za vzdrževanje notranjega reda na železnici posebej pooblasti odgovorna oseba prevoznika oziroma upravljavca.
(2) Za vzdrževanje notranjega reda na železnici upravljavec in prevoznik z operativnim navodilom podrobneje določita način organizacije, usposabljanje za izvajanje pooblastil vzdrževanja notranjega reda in izvajanje pooblastil iz tega pravilnika.
13. člen
(pooblastila za izvajanje notranjega reda)
Pri izvajanju notranjega reda na železnici imajo pooblaščeni železniški delavci naslednja pooblastila:
1. zahtevati vpogled v javno listino, s katero se ugotovi identiteta oseb, ki ogrožajo varnost ali kalijo notranji red v železniškem prometu. Pri tem je treba osebi pojasniti razlog vpogleda v javno listino;
2. opozoriti osebe, ki na železniškem območju in v vlakih za prevoz potnikov kršijo notranji red in predpisane varnostne ukrepe;
3. pozvati osebe, ki kljub opozorilom še naprej kršijo notranji red ali predpisane varnostne ukrepe, da zapustijo železniško območje oziroma vlak;
4. opozoriti osebe, ki se zadržujejo na železniškem območju, kjer je to prepovedano, ter jih pozvati, da se odstranijo s tega območja;
5. naznaniti oziroma pisno prijaviti organu, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor varnosti v železniškem prometu dejanja in osebe, ki so kršile notranji red na železnici;
6. odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni pri kršenju notranjega reda na železnici, zasežene predmete pa priložiti pisni prijavi;
7. zahtevati od policije, kolikor gre za kršitve uniformiranih pripadnikov Slovenske vojske, pa tudi od Slovenske vojske, potrebno pomoč pri preprečevanju kršitev notranjega reda na železnici in pri vzpostavitvi predpisanega stanja.
14. člen
(službena izkaznica)
(1) Pooblaščeni železniški delavec za izvajanje notranjega reda na železnici izkazuje svoja pooblastila za izvajanje notranjega reda s službeno izkaznico, ki jo izda delodajalec (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
(2) Pooblaščeni železniški delavec, ki je v uniformi, se s službeno izkaznico izkaže na zahtevo osebe, v primeru, da naloge opravlja v civilni obleki, pa se mora s službeno izkaznico izkazati pred izvajanjem nalog.
(3) Službena izkaznica pooblaščenega železniškega delavca za izvajanje notranjega reda na železnici se izda na obrazcu iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi, velikosti 85 x 54 mm.
(4) Na prednji strani izkaznice je v levem zgornjem kotu fotografija imetnika izkaznice velikosti 3 x 2,5 cm. Desno od fotografije imetnika izkaznice je logotip delodajalca, napis »SLUŽBENA IZKAZNICA« in izpisano osebno ime ali identifikacijska številka pooblaščenega železniškega delavca. Pod fotografijo imetnika službene izkaznice je izpisan datum izdaje in številka izkaznice. V spodnjem desnem delu je napis »ODGOVORNA OSEBA« in podpis odgovorne osebe za izdajo službene izkaznice. Med številko izkaznice in podpisom odgovorne osebe je žig izdajatelja službene izkaznice.
(5) Na hrbtni strani izkaznice je logotip izdajatelja izkaznice. Pod njim so napisana pooblastila za izvajanje notranjega reda na železnici v skladu z določbami zakona, ki ureja varnost železniškega prometa, pod njimi pa napis: »Izdajatelj:« (ime prevoznika ali upravljavca).
(6) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
(veljavnost službene izkaznice)
(1) Službena izkaznica velja do njenega preklica.
(2) Pooblaščeni železniški delavci morajo službeno izkaznico takoj vrniti izdajatelju, če niso več v delovnem razmerju pri njem ali če trajno več ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje nalog izvajanja notranjega reda na železnici.
(3) Izdajatelj vrnjene službene izkaznice uniči.
IV. POSEBNI DOLOČBI
16. člen
(izvleček iz določb pravilnika)
Izvlečki iz določb tega pravilnika se javno objavijo na spletnih straneh prevoznika in upravljavca ter namestijo na vidnih mestih na vsaki postaji, ki je odprta za prevoz potnikov in blaga, kjer se zadržujejo uporabniki železniških storitev, ter v vlakih za prevoz potnikov, tako da se z njimi lahko seznanijo vsi, ki so se dolžni po njih ravnati.
17. člen
(operativni predpis in vodenje evidence)
Upravljavec in prevoznik morata v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, voditi evidenco o pooblaščenih železniških delavcih za vzdrževanje notranjega reda na železnici.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prehodna določba)
Upravljavec in prevoznik v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika:
– izdata operativno navodilo iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– izdata službene izkaznice iz 14. člena tega pravilnika;
– objavita izvleček iz 16. člena tega pravilnika.
19. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o notranjem redu na železnici (Uradni list RS, št. 98/01).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2008/ZP
Ljubljana, dne 3. septembra 2008
EVA 2008-2411-0046
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti