Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3777. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, stran 12077.

Na podlagi 28. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
1. člen
V Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05 in 54/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L št. 196 z dne 16. 8. 1967, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 850), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 67/548/EGS), določa razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in snovi, ki po določbah 6., 7. in 8. člena tega pravilnika sicer niso nevarne, vendar pa lahko v določenih primerih predstavljajo nevarnost za uporabnika.
(2) Za razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi se uporabljajo tudi določbe pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06 in 88/08; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o nevarnih pripravkih) in priloge Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 99/45/ES).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08; v nadaljnjem besedilu: ZKem).«.
3. člen
V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za teste na snoveh, ki se opravijo na podlagi tega pravilnika, se upoštevajo določbe 13. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1907/2006/ES).«
Šesti odstavek se črta.
4. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nevarne fizikalno-kemijske lastnosti snovi (eksplozivno, oksidativno, zelo lahko vnetljivo, lahko vnetljivo ali vnetljivo) se ugotavljajo na podlagi podatkov, pridobljenih v skladu z določbami priloge VI Direktive 67/548/EGS in določbami 12. in 13. člena Uredbe 1907/2006/ES.«.
5. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nevarnosti, ki jih snov lahko predstavlja za zdravje, se ugotavljajo na podlagi podatkov, pridobljenih v skladu z določbami priloge VI Direktive 67/548/EGS in določbami 12. in 13. člena Uredbe 1907/2006/ES.«.
Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
6. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nevarnosti, ki jih snov predstavlja za okolje, se ocenjujejo v skladu z določbami priloge VI Direktive 67/548/EGS in določbami 12. in 13. člena Uredbe 1907/2006/ES.«.
7. člen
Črta se 14. člen.
8. člen
Črta se priloga II.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2008-3
Ljubljana, dne 18. avgusta 2008
EVA 2007-2711-0123
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti