Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3496. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 11382.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05 in 20/06) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »gorljivih organskih snovi« črta vejica in doda besedilo »in z emisijo drugih toplogrednih plinov, izraženo sorazmerno s potencialom globalnega segrevanja v enotah emisije CO2,«.
2. člen
V 2. členu se na koncu besedila prvega odstavka pred piko doda besedilo »ali zaradi onesnaževanja zraka z emisijo fluoriranih toplogrednih plinov pri proizvodnji, namestitvi in vzdrževanju opreme, ki vsebuje te pline (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov)«.
3. člen
V 3. členu se pika na koncu besedila 12. točke nadomesti s podpičjem ter dodata se novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. fluorirani toplogredni plini so fluorirani toplogredni plini v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (UL L št. 161 z dne 14. 6. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 842/2006/ES);
14. potencial globalnega segrevanja je potencial segrevanja podnebja zaradi posameznega toplogrednega plina v primerjavi s potencialom segrevanja podnebja zaradi ogljikovega dioksida.«.
4. člen
V 5. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Okoljska dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi se ne plačuje za gorljivo organsko snov, ki se uporablja kot gorivo v napravi, za katero je upravljavec naprave pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
5. člen
Za 28. členom se doda naslov novega poglavja, ki se glasi:
»III.a OKOLJSKA DAJATEV ZARADI UPORABE FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV«.
Za naslovom novega poglavja iz prejšnjega odstavka se dodajo novi 28.a, 28.b, 28.c, 28.d in 28.e členi, ki se glasijo:
»28.a člen
(okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov)
(1) Obveznost obračuna in plačila okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov nastane, ko so fluorirani toplogredni plini, pridobljeni v drugi državi članici EU ali uvoženi iz tretje države, prvič dani v promet v RS ali v RS prvič uporabljeni zaradi proizvodnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, ali zaradi polnjenja takšne opreme ob njeni prvi namestitvi ali zaradi vzdrževanja takšne opreme.
(2) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov je enota obremenitve. Enota obremenitve je pri fluoriranih toplogrednih plinih obremenitev, ki je enakovredna obremenitvi 1 kg emisije CO2.
(3) Seštevek enot obremenitve, za katerega je treba plačati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov, je enak:
1. 5% zmnožka mase posameznega fluoriranega toplogrednega plina in njegovega potenciala globalnega segrevanja, če so to fluorirani toplogredni plini, namenjeni polnjenju opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, pri njeni proizvodnji ali proizvodnji izdelkov, ki to opremo vsebujejo;
2. 5% zmnožka mase posameznega fluoriranega toplogrednega plina in njegovega potenciala globalnega segrevanja, če so to fluorirani toplogredni plini, namenjeni polnjenju nepremične opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, ob njeni prvi namestitvi, in je treba uporabo te nepremične opreme prijaviti ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo izdelkov in opreme, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline;
3. 100% zmnožka mase posameznega fluoriranega toplogrednega plina in njegovega potenciala globalnega segrevanja, če so to fluorirani toplogredni plini, namenjeni vzdrževanju opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline.
(4) Za posamezne fluorirane toplogredne pline so njihove oznake in potenciali globalnega segrevanja določeni v 1. delu Priloge I iz Uredbe 842/2006/ES. Če je to mešanica več snovi, od katerega je najmanj ena fluorirani toplogredni plin, je treba okoljsko dajatev plačati, kadar je potencial globalnega segrevanja mešanice, izračunane v skladu z 2. delom Priloge I iz Uredbe 842/2006/ES, višji od 150. Za najbolj pogoste mešanice HFC plinov se uporabljajo izračunane vrednosti potenciala globalnega segrevanja, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva.
28.b člen
(zavezanec in plačnik okoljske dajatve)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov je pravna oseba ali fizična oseba, ki uporablja fluorirane toplogredne pline za namene iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, sam obračunava in plačuje v proračun RS okoljsko dajatev za fluorirane toplogredne pline, kadar jih sam pridobi iz druge države članice EU ali uvozi iz tretje države.
(3) Če zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov nabavlja fluorirane toplogredne pline od pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki na območju RS opravlja dejavnost trgovine s fluoriranimi toplogrednimi plini, okoljsko dajatev izračunava zavezancu iz prvega odstavka tega člena, odteguje in vplačuje v proračun RS ta oseba (v nadaljnjem besedilu: plačnik).
28.c člen
(evidenca o fluoriranih toplogrednih plinih)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov mora o lastni uporabi fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih sam pridobi iz druge države članice EU ali uvozi iz tretje države, voditi evidenco o količini fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in po namenu njihove uporabe. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve mora na zahtevo carinskega organa omogočiti vpogled v evidenco o količini fluoriranih toplogrednih plinov.
(2) Plačnik mora o dajanju fluoriranih toplogrednih plinov v promet v Republiki Sloveniji voditi evidenco o količini fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in namenu njihove uporabe. Plačnik mora na zahtevo carinskega organa omogočiti vpogled v evidenco o količini fluoriranih toplogrednih plinov.
(3) Na podlagi evidence o količini fluoriranih toplogrednih plinov ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in namenu njihove uporabe morata zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov iz prvega odstavka tega člena in plačnik iz drugega odstavka tega člena sestaviti polletni obračun okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ga predložiti carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta in do 20. januarja tekočega leta za julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta.
(4) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov,
– oznaka (če je to mešanica fluoriranih toplogrednih plinov, oznaka mešanice teh plinov) in količina fluoriranih toplogrednih plinov, njihov potencial globalnega segrevanja in namen njihove uporabe,
– znesek obračunane okoljske dajatve po vrsti, količini in namenu uporabe fluoriranih toplogrednih plinov,
– končni znesek za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v obdobju, za katero se plačuje ta dajatev.
(5) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in plačnik morata obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca, ki sledi polletju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(6) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in plačnik morata predložiti carinskemu organu polletni obračun okoljske dajatve na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Plačnik, ki fluorirane toplogredne pline proda osebi, ki jih uporabi za namen iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 28.a člena te uredbe, mora carinskemu organu poleg obračuna iz prejšnjega odstavka predložiti tudi polletni pregled prometa fluoriranih toplogrednih plinov na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(8) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov iz prvega odstavka tega člena sestavi namesto polletnega obračuna letni obračun okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ga predloži carinskemu organu do 20. januarja tekočega leta za preteklo leto, če na podlagi evidence o količini fluoriranih toplogrednih plinov ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov ob času prvega polletnega obračuna ugotovi, da uporaba fluoriranih toplogrednih plinov v obdobju od januarja do junija ni presegla 1 tono fluoriranih toplogrednih plinov.
28.d člen
(prijava dejavnosti)
(1) Oseba, ki pridobiva v drugi državi članici EU ali uvaža iz tretje države fluorirane toplogredne pline zaradi dajanja v promet ali zaradi lastne uporabe za namene iz tretjega odstavka 28.a člena te uredbe, je obvezana carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali preneha.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskemu organu vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(3) Prijavo za evidentiranje iz prejšnjega odstavka je treba predložiti carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je obvezana obračunati in plačevati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov, mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti carinskemu organu predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu iz Priloge 6 te uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti nemudoma na obrazcu iz Priloge 6 te uredbe.
(5) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, carinski organ odloči o izbrisu iz evidence iz 28.e člena te uredbe na njeno zahtevo, pri tem pa hkrati odloči tudi o obveznosti plačila zapadlih obveznosti okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov.
28.e člen
(evidenca pridobiteljev in uvoznikov fluoriranih toplogrednih plinov)
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi posebno evidenco oseb, ki plačujejo okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov, ki se pridobivajo v drugi državi članici EU ali uvažajo iz tretje države fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, oziroma carinski predpisi.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– firmo in sedež pridobitelja ali uvoznika ter davčno številko,
– vrste fluoriranih toplogrednih plinov, za katere velja prijava dejavnosti, ki je zaradi nje oseba obvezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov,
– datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti.«.
6. člen
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo »1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.000 eurov do 40.000 eurov«.
V prvem odstavku se spremenijo tretja, četrta in peta alinea, tako da se glasijo:
»– če kot zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe oziroma plačnik ne predloži obračuna okoljske dajatve carinskemu organu do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve (tretji odstavek 14. člena);
– če kot zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe oziroma plačnik k obračunu okoljske dajatve ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve ali če predloži neresnične podatke (četrti odstavek 14. člena);
– če kot imetnik dovoljenja za oproščenega proizvajalca iz 15. člena te uredbe gorivo uporablja za druge namene ali na drug način, kakor je določil v dovoljenju za oproščenega proizvajalca carinski organ v skladu z drugim odstavkom 16. člena te uredbe;«.
Na koncu besedila devete alinee se pika nadomesti z vejico in se za njo dodajo nove deseta do štirinajsta alinea, ki se glasijo:
»– če kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 28.c člena te uredbe ne vodi evidence o količini fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in namenu njihove uporabe ali na zahtevo carinskega organa ne omogoči vpogleda v evidenco o količini fluoriranih toplogrednih plinov;
– če kot plačnik ne vodi evidence v skladu z drugim odstavkom 28.c člena te uredbe o količini fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in namenu njihove uporabe ali na zahtevo carinskega organa ne omogoči vpogleda v evidenco o količini fluoriranih toplogrednih plinov;
– če kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov ali kot plačnik ne predloži obračuna okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov carinskemu organu do roka iz tretjega odstavka 28.c člena te uredbe ali če v obračunu okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov predloži neresnične podatke;
– če kot plačnik, ki fluorirane toplogredne pline proda osebi, ki jih uporabi za namen iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 28.a člena te uredbe, carinskemu organu v skladu s sedmim odstavkom 28.c člena te uredbe poleg obračuna okoljske dajatve ne predloži tudi polletnega pregleda prometa fluoriranih toplogrednih plinov na obrazcu iz Priloge 5 te uredbe;
– če v nasprotju z 28.d členom te uredbe kot oseba, ki pridobiva v drugi državi članici EU ali uvaža iz tretje države fluorirane toplogredne pline zaradi dajanja v promet ali lastne uporabe, ne prijavi carinskemu organu, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali preneha.«.
V drugem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.200 eurov do 4.100 eurov«.
7. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
8. člen
Za Prilogo 3 se dodajo Priloga 4, Priloga 5 in Priloga 6, ki so kot priloga 2, priloga 3 in priloga 4 sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov se začne obračunavati in plačevati za fluorirane toplogredne pline, ki so pridobljeni v drugih državah članicah Evropske unije ali uvoženi iz tretjih držav po 31. decembru 2008.
Pridobitelji in uvozniki fluoriranih toplogrednih plinov morajo prvič prijaviti svojo dejavnost v skladu z 28.d členom uredbe najpozneje do 31. januarja 2009, prvič pa morajo predložiti obračun okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov za prvo polletje leta 2009 v roku iz 28.c člena uredbe.
10. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 2. člena uredbe je cena za enoto obremenitve pri obračunu okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v obdobju 2009–2012 manjša od cene na enoto obremenitve pri obračunu okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriv, in sicer:
– za leto 2009 desetkrat manjša,
– za leto 2010 petkrat manjša,
– za leto 2011 2,5-krat manjša,
– za leto 2012 1,25-krat manjša in
– za leto 2013 in za vsa nadaljnja leta enaka ceni na enoto obremenitve pri obračunu okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriv.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-60/2008/11
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti