Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3494. Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, stran 11367.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/20/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 17), pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini predelave.
(2) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadnih nagrobnih sveč ter v zvezi splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odpadne nagrobne sveče, ki jih:
– obiskovalci pokopališč prepuščajo kot odpadke s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje, v zabojnikih na pokopališču ali
– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov izloča s sortiranjem pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij komunalnih odpadkov ali odpadkov s pokopališč.
(2) Ne glede na določbe o prevzemanju odpadne električne in elektronske opreme iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, veljajo določbe te uredbe tudi za odpadne nagrobne sveče, ki se razvrščajo med odpadno električno in elektronsko opremo, če jih obiskovalci pokopališč prepuščajo oziroma se izločajo na način iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odpadne nagrobne sveče so komunalni odpadki, ki se uvrščajo med odpadno embalažo s številko 15 01 06 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
2. dajanje opreme v promet pomeni dati proizvedene nagrobne sveče prvič v uporabo končnemu uporabniku oziroma prvič v nadaljnjo prodajo trgovcu, ali zaradi izvajanja trgovinske dejavnosti pridobiti nagrobne sveče v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali uvoziti nagrobne sveče v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS);
3. uvoznik je oseba, ki zaradi izvajanja trgovinske dejavnosti uvozi nagrobne sveče iz tretjih držav v RS zaradi dajanja v promet;
4. pridobitelj je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine nagrobne sveče pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS z namenom dajanja v promet;
5. proizvajalec je oseba, ki za dajanje v promet kot dejavnost proizvaja, embalira ali pakira nagrobne sveče v skladu s predpisi pod svojo blagovno znamko ali jih samo pakira v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke te osebe. Če embalira ali pakira nagrobne sveče z blagovno znamko druge osebe, za proizvajalca velja imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj oziroma uvoznik vnaša na ozemlje RS blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v RS za dajanje blaga v promet, za proizvajalca velja imetnik blagovne znamke;
6. izvajalec javne službe je izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
7. ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
8. prepuščanje odpadnih nagrobnih sveč je prepuščanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
9. zbiralec je oseba, ki v skladu s to uredbo kot dejavnost opravlja zbiranje odpadnih nagrobnih sveč;
10. zbiranje je prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč neposredno od izvajalcev javne službe ter njihovo predhodno skladiščenje in razvrščanje pred oddajo v predelavo;
11. recikliranje odpadnih nagrobnih sveč je ponovna uporaba za prvotni namen ali za druge namene plastičnih in kovinskih materialov ter parafina iz odpadnih nagrobnih sveč;
12. energetska predelava odpadnih nagrobnih sveč je uporaba plastičnih materialov in parafina iz odpadnih nagrobnih sveč za gorivo v napravah za sosežig ali v sežigalnicah komunalnih odpadkov. Če gorljiva plastika odpadnih nagrobnih sveč vsebuje polimere polivinil klorida ali drugih halogeniranih organskih spojin, se odpadne nagrobne sveče ne morejo predelati v trdno gorivo iz odpadkov ali uporabljati kot gorivo v napravah za sosežig ali v sežigalnicah komunalnih odpadkov;
13. zbirni center odpadnih nagrobnih sveč (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je objekt ali del objekta, ki je urejen za predhodno skladiščenje in razvrščanje odpadnih nagrobnih sveč pred oddajo v predelavo;
14. upravljavec pokopališča je oseba, ki ji je v skladu s predpisi lokalne skupnosti dano pooblastilo za upravljanje pokopališča;
15. pošiljka odpadnih nagrobnih sveč je celotna količina odpadnih nagrobnih sveč, ki jih pri istem upravljavcu pokopališča ali istem izvajalcu javne službe prevzame zbiralec v največ 30 dneh. Pošiljka odpadnih nagrobnih sveč je tudi celotna količina odpadnih nagrobnih sveč, ki jih zbiralec odda istemu predelovalcu odpadnih nagrobnih sveč v največ 30 dneh.
II. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI SVEČAMI
4. člen
(obveznosti upravljavca pokopališča)
(1) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče:
1. zbirajo in začasno skladiščijo na pokopališču kot posebna frakcija odpadkov s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje, ločeno od drugih odpadkov s pokopališč ali drugih komunalnih odpadkov, v posodah ali zabojnikih, na katerih je vidna oznaka z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«, ki so namenjeni prepuščanju odpadnih nagrobnih sveč za nadaljnjo predelavo,
2. ne mešajo z drugimi odpadki in
3. oddajajo izvajalcu občinske javne službe ločeno od drugih odpadkov s pokopališč.
(2) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da so obiskovalci pokopališč obveščeni o možnosti in obveznosti ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.
(3) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti zmogljivosti za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih za najmanj 3 m3 odpadnih nagrobnih sveč na vsak ha površine pokopališča ne glede na letno obdobje.
5. člen
(neposredna oddaja)
(1) Ne glede na določbo 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravljavec pokopališča, katerega površina presega 15 ha, oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu, če z njim sklene pogodbo o prevzemanju odpadnih nagrobnih sveč, iz katere morajo biti razvidni:
1. vrsta in klasifikacijska številka odpadka s klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
2. predvidena letna količina oddanih odpadnih nagrobnih sveč,
3. naslov, kjer se odpadki prevzamejo, in
4. podatki o osebi upravljavca pokopališča, odgovorni za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(2) Upravljavec pokopališča iz prejšnjega odstavka mora o neposrednem oddajanju odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu voditi evidenco v obliki zbirke evidenčnih listov iz petega odstavka tega člena.
(3) Upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena mora zagotoviti, da se pred oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo ali ne mešajo z drugimi odpadki.
(4) Neposredna oddaja odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu je brezplačna, upravljavec pokopališča pa ne sme zahtevati plačila od zbiralca za prevzem odpadnih nagrobnih sveč.
(5) Odgovorna oseba upravljavca pokopališča iz prvega odstavka tega člena mora zagotoviti, da:
– za vsako pošiljko odpadnih nagrobnih sveč, ki jih odda zbiralcu, izpolni evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in
– je zmogljivost začasnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih najmanj za 7-dnevno količino odpadnih nagrobnih sveč, izračunano iz površine pokopališča in prostornine nastajanja odpadnih nagrobnih sveč v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
6. člen
(izjema pri ločenem zbiranju)
(1) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe se na posameznem pokopališču lahko odpadne nagrobne sveče prepuščajo skupaj z drugimi odpadki s pokopališča, če upravljavec pokopališča zagotovi njihovo izločanje z razvrščanjem odpadkov s pokopališč in z neposredno oddajo tako izločenih odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu pod pogoji iz prejšnjega člena.
(2) Izločanje odpadnih nagrobnih sveč z razvrščanjem odpadkov s pokopališč lahko izvaja samo oseba, ki pridobi okoljevarstveno dovoljenje za predobdelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena mora zagotoviti obvestilo obiskovalcem pokopališč, da je namesto ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč zagotovljeno njihovo izločanje z razvrščanjem odpadkov s pokopališč.
7. člen
(načrt gospodarjenja)
(1) Upravljavec pokopališča mora imeti načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami (v nadaljnjem besedilu: načrt gospodarjenja), ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Za pripravo in izvajanje načrta gospodarjenja je odgovoren upravljavec pokopališča.
(3) Če upravljavec pokopališča oddaja odpadne nagrobne sveče izvajalcu občinske javne službe, mora načrt gospodarjenja vsebovati poleg podatkov, ki so za načrt gospodarjenja določeni v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, tudi podatke o izvajalcu občinske javne službe, ki na pokopališčih prevzema odpadne nagrobne sveče.
(4) Če upravljavec pokopališča oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu, mora načrt gospodarjenja poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, vsebovati še podatke o:
1. terminih oddaje odpadnih nagrobnih sveč in
2. osebi, ki jo je upravljavec pokopališča pooblastil za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami do njihove oddaje zbiralcu.
(5) Priloga k načrtu gospodarjenja je tudi pogodba za prevzem odpadnih nagrobnih sveč iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(6) Če upravljavec pokopališča zagotavlja izločanje odpadnih nagrobnih sveč z razvrščanjem odpadkov s pokopališč v skladu z določbami prejšnjega člena, mora načrt gospodarjenja vsebovati poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, še podatke o:
1. nazivu in naslovu objekta, v katerem se izvaja razvrščanje,
2. nazivu in sedežu upravljavca objekta, v katerem se izvaja razvrščanje, in
3. nazivu in sedežu zbiralca, ki po razvrščanju prevzema odpadne nagrobne sveče.
8. člen
(pooblastilo izvajalcu javne službe)
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko izdela načrt gospodarjenja izvajalec občinske javne službe, ki opravlja storitve občinske javne službe na območju, kjer je pokopališče, če ga upravljavec pokopališča za njegovo izvajanje pooblasti.
9. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe ločeno zbranih odpadnih nagrobnih sveč ne sme odlagati ali jih oddati v odlaganje. Če nagrobne sveče vsebujejo plastiko iz polimerov iz polivinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, mora izvajalec javne službe zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče ali komunalni odpadki, ki vsebujejo takšne odpadne nagrobne sveče, ne oddajo za energetsko predelavo.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se:
– odpadne nagrobne sveče prevzemajo na prevzemnih mestih ob pokopališčih ločeno od mešanih komunalnih odpadkov in ločeno od drugih odpadkov s pokopališč,
– odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo na javnih površinah ob spomenikih ali na spomenikih, prevzemajo ločeno od drugih odpadkov z javnih površin,
– odpadne nagrobne sveče izločajo z razvrščanjem pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in drugih odpadkov s pokopališč,
– odpadne nagrobne sveče izločajo pri obdelavi ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
– ob oddaji vsake pošiljke odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu izpolni evidenčni list in
– o oddaji odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu vodi evidenca v obliki zbirke evidenčnih listov iz prejšnje alinee.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pred oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče ne onesnažijo ali mešajo z drugimi odpadki, lahko pa se drobijo in stiskajo.
(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti zmogljivosti za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v enem ali več zbirnih centrih ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih upravlja, pri tem pa mora biti zmogljivost predhodnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih najmanj za 14-dnevno predhodno skladiščenje količine odpadnih nagrobnih sveč, ki se izračuna iz površine pokopališč, kjer prevzema odpadne nagrobne sveče, in prostornine nastajanja odpadnih nagrobnih sveč na način iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe.
(5) Oddaja odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu je brezplačna, izvajalec javne službe pa ne sme zahtevati plačila od zbiralca za prevzem odpadnih nagrobnih sveč.
10. člen
(izpolnjevanje obveznosti prevzema in oddaje odpadnih nagrobnih sveč)
(1) Izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča glede oddaje odpadnih nagrobnih sveč ter zbiralca glede prevzema odpadnih nagrobnih sveč se ugotavlja na podlagi pregleda podatkov iz poročil iz 22. člena te uredbe in na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov, ki morajo spremljati vsako pošiljko odpadnih nagrobnih sveč, ki jo izvajalec javne službe ali upravljavec pokopališča odda zbiralcu.
(2) Evidenčne liste o pošiljkah odpadnih nagrobnih svečah morajo izvajalec javne službe, upravljavec pokopališča in zbiralec dostaviti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
III. ZAGOTAVLJANJE RAVNANJA Z ODPADNIMI NAGROBNI MI SVEČAMI
11. člen
(obveznosti proizvajalca, pridobitelja in uvoznika)
(1) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik morajo za nagrobne sveče, ki jih dajejo v promet, na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč in za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo.
(2) Obveznosti iz prejšnjega odstavka ne veljajo za nagrobne sveče, ki se izvozijo ali iznesejo v druge države članice EU.
12. člen
(evidenca proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč)
(1) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik, ki zagotavljajo ravnanje v zvezi z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s to uredbo, morajo biti vpisani v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč, (v nadaljnjem besedilu: evidenca proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov), ki jo vodi ministrstvo.
(2) Ministrstvo vpiše proizvajalca, pridobitelja in uvoznika v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov po uradni dolžnosti in o vpisu v to evidenco izda potrdilo, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
– z odločbo potrdi skladnost njegovega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami z zahtevami te uredbe in s smernicami iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in
– ugotovi, da zbiralci, ki so navedeni v načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s 16. členom te uredbe.
(3) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik, ki zagotavlja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s to uredbo, mora k vlogi za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečam priložiti predlog tega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki vsebuje podatke:
– o predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč,
– o imenu in sedežu oseb, ki bodo kot zbiralci prevzemati odpadne nagrobne sveče iz prejšnje alinee,
– o vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za predhodno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe v zbirnih centrih komunalnih odpadkov,
– o vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme, s katero razpolagajo zbiralci, za prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč ter za njihovo oddajo in predhodno skladiščenje v zbirnih centrih in njihovo oddajo v predelavo,
– o predvideni letni količini prevzetih odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih, in ocenjeni iz podatkov o letni količini nagrobnih sveč, ki jih dajo v promet osebe, za katere je načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami izdelan, in
– o predvidenih izvajalcih predelave odpadnih nagrobnih sveč.
(4) Priloga k predlogu načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami je tudi izjava oseb iz druge alinee prejšnjega odstavka, da bodo v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami zbirale odpadne nagrobne sveče in zagotavljale njihovo predelavo.
(5) V evidenci proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov se vodijo naslednji podatki:
– firma in sedež proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika,
– letna količina nagrobnih sveč, izražena v kilogramih, ki se daje v promet,
– številka načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 14. člena te uredbe,
– firma in sedež osebe, ki je nosilec izvajanja načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 13. člena te uredbe, in
– datum vpisa v evidenco.
(6) Posamezni proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik je lahko vpisan v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov na podlagi njegovega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali na podlagi enega skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 13. člena te uredbe.
(7) Podatki iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov razen podatkov letni količini nagrobnih sveč, ki jih da posamezni proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik v promet, so dostopni javnosti na spletnih straneh ministrstva.
13. člen
(skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami)
(1) Več proizvajalcev, pridobiteljev ali uvoznikov lahko zaradi izpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi, pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in pristopi k njegovemu izvajanju.
(2) Sestavni del skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami so poleg podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena tudi podatki o firmi in njenem sedežu, ki jo proizvajalci, pridobitelji in uvozniki, ki pristopajo k izvajanju tega načrta, pooblastijo kot nosilca izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za usklajevanje in vodenje vseh skupnih opravil, ki jih je treba izvesti v skladu s tem načrtom.
(3) Ministrstvo vpiše proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika, ki je pristopil k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov po uradni dolžnosti, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
– z odločbo potrdi skladnost skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami z zahtevami te uredbe in s smernicami iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov,
– ugotovi, da je podpisal dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je priložen k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, in
– ugotovi, da zbiralci, ki so navedeni v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s 16. členom te uredbe.
(4) Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami mora v imenu vseh proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, k vlogi za potrditev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami priložiti predlog tega skupnega načrta, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ter kot priloge k predlogu tega skupnega načrta:
– izjavo zbiralcev iz četrtega odstavka prejšnjega člena, da bodo v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami zbirali odpadne nagrobne sveče in zagotavljali njihovo recikliranje,
– seznam vseh proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, in
– dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, iz katerega so razvidna pooblastila nosilca izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(5) Ministrstvo izda za vse proizvajalce, pridobitelje in uvoznike, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, potrdilo o vpisu v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov.
14. člen
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami)
(1) Ministrstvo v evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami vodi načrte iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe in skupne načrte iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) V evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami se vodijo podatki o naslovu in zaporedni številki načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ter podatki o firmi in sedežu nosilca izvajanja načrta, če gre za skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(3) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik morajo prijaviti ministrstvu vsako spremembo načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ima vpliv na izpolnjevanje njihovih obveznosti po tej uredbi. Če gre za skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, mora prijaviti tako spremembo načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(4) Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami se lahko izvaja v skladu s spremembami načrtov iz prejšnjega odstavka, če spremembe načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali spremembo skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami potrdi ministrstvo z odločbo.
(5) Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami mora voditi evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, in jo poslati na ministrstvo ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
(6) Ministrstvo uporablja podatke iz prejšnjega odstavka za vpis proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov ali izbris proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov iz te evidence.
15. člen
(izbris iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč)
(1) Ministrstvo izbriše proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov in o tem izda odločbo, če ugotovi, da:
– ni vpisan v evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
– ne izpolnjuje zahtev v zvezi z ravnanjem z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali v skladu s skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami,
– ne poroča o ravnanju s prevzetimi odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s to uredbo ali
– je iz podatkov, ki jih ministrstvu poslal nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, razvidno, da je odstopil od izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali da nima podpisanega veljavnega dogovora o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa, v primeru iz prve, tretje in četrte alinee pa po uradni dolžnosti.
16. člen
(vpis v evidenco zbiralcev)
(1) Zbiralec odpadnih nagrobnih sveč lahko začne zbirati odpadne nagrobne sveče, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) K vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora biti priložena poleg načrta zbiranja odpadnih nagrobnih sveč, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, tudi številka načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga zadeva načrt zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.
17. člen
(obveznosti zbiralca)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadne nagrobne sveče in zagotavlja njihovo predelavo samo v obsegu in na način, ki je zanj določen v načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(2) Načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz prejšnjega odstavka mora biti vpisan v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, na njegovi podlagi pa morajo biti v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov vpisane osebe, ki dajejo nagrobne sveče v promet.
(3) Zbiralec mora prevzemati odpadne nagrobne sveče od izvajalcev javne službe in od upravljavcev pokopališč brez zahteve po plačilu zaradi morebitnih stroškov, ki nastanejo pri zbiranju in predelavi prevzetih odpadnih nagrobnih sveč.
(4) Zbiralec mora za tiste odpadne nagrobne sveče, ki jih zbere v posameznem koledarskem letu, zagotoviti predelavo do konca naslednjega koledarskega leta.
18. člen
(zbirni centri)
Zbiralec mora za zbiranje, razvrščanje in predhodno skladiščenje prevzetih odpadnih nagrobnih sveč urediti enega ali več zbirnih centrov, tako da upošteva:
1. gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadnih nagrobnih sveč,
2. porazdelitev zbirnih centrov komunalnih odpadkov in količine prevzetih odpadnih nagrobnih sveč,
3. prostorsko razmestitev oziroma oddaljenost do objektov, v katerih se zbrane odpadne nagrobne sveče odstranjujejo.
19. člen
(prevzem odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca javne službe)
(1) Ob prevzemu odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca javne službe morata zbiralec in izvajalec javne službe pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami upoštevati naslednja merila za ugotavljanje stroškov:
1. stroški izvajalca javne službe so stroški postavitve in vzdrževanja posebnega prostora ali objekta oziroma dela objekta za predhodno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč v zbirnem centru komunalnih odpadkov,
2. stroški zbiralca so:
– stroški skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zbirnih centrih komunalnih odpadkov za čas skladiščenja, ki presega sedem dni,
– stroški prevzemanja odpadkov iz prejšnje alinee, in to za nakladanje in tehtanje prevzetih odpadkov ter podobna opravila,
– vsi drugi stroški, za katere se zaradi prevzema odpadkov iz prve alinee tega odstavka dogovorita izvajalec javne službe in zbiralec.
(2) Način določanja višine stroškov iz prejšnjega odstavka, ki jih mora plačati zbiralec izvajalcu javne službe, določi minister, pristojen za varstvo okolja.
(3) Če prevzema odpadne nagrobne sveče od posameznega izvajalca javne službe več zbiralcev, objavi deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč za posameznega zbiralca in druge informacije v zvezi s prevzemanjem odpadnih nagrobnih sveč ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(4) Pri določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč iz prejšnjega odstavka mora ministrstvo upoštevati, da je količina odpadnih nagrobnih sveč, katere prevzem mora zagotoviti posamezen zbiralec v določenem obdobju od izvajalca javne službe, enaka zmnožku količine odpadnih nagrobnih sveč, ki jo v tem obdobju zbere izvajalec javne službe, in deleža nagrobnih sveč, ki so jih dali proizvajalci, pridobitelji in uvozniki, za katere prevzema zbiralec odpadne nagrobne sveče, v preteklem letu v promet, in se izračuna takole:
20. člen
(predelava odpadnih nagrobnih sveč)
Zbiralec mora zagotoviti, da predelavo odpadnih nagrobnih sveč izvajajo le osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki urejajo ravnanje z odpadki.
IV. VODENJE EVIDENCE O ZBIRANJU ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ
21. člen
(vodenje evidence o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč)
(1) Zbiralec mora v evidenci o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč voditi poleg podatkov, določenih za to evidenco v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, tudi podatke o:
– proizvajalcih, pridobiteljih in uvoznikih, za katere zbira odpadne nagrobne sveče in zagotavlja njihovo predelavo,
– upravljavcih pokopališč iz 5. člena te uredbe, za katere prevzema odpadne nagrobne sveče na podlagi pogodbe o neposrednem prevzemu in zagotavlja njihovo predelavo,
– celotni masi zbranih odpadnih nagrobnih sveč ločeno po zbirnih centrih, ki jih upravlja, in o izvajalcih javne službe, od katerih prevzema odpadne nagrobne sveče in
– stroških skladiščenja in prevzema odpadnih nagrobnih svečah, ki jih je plačal izvajalcem javne službe.
(2) Zbiralec mora o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč poročati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. POROČILO O RAVNANJU Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI
22. člen
(poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami)
(1) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik morajo najpozneje do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati ministrstvu poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko leto v obliki, ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj podatke o:
– celotni količini odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih in prevzeti od upravljavcev pokopališč in izvajalcev javne službe,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile reciklirane,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile energetsko predelane,
– količini in deležu materialov odpadnih nagrobnih sveč, ki so bili odstranjeni, ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu predhodne predelave.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena posreduje poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami za tiste proizvajalce, pridobitelje in uvoznike, ki zagotavljajo svoje obveznosti iz te uredbe po skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, nosilec izvajanja tega načrta v obliki skupnega poročila vseh proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov, ki so pristopili k temu načrtu.
(4) Poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami mora vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
VI. NADZOR
23. člen
(inšpektorji in nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec pokopališča, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu s prvo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe zbirajo in začasno skladiščijo na pokopališču kot posebna frakcija odpadkov s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje, ločeno od ostalih odpadkov s pokopališč ali drugih komunalnih odpadkov, v posodah ali zabojnikih, na katerih je vidna oznaka z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«, ki so namenjeni prepuščanju odpadnih nagrobnih sveč za nadaljnjo predelavo;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu z drugo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe ne mešajo z drugimi odpadki;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe oddajajo izvajalcu občinske javne službe ločeno od drugih odpadkov s pokopališč;
– ne zagotovi, da so obiskovalci pokopališč v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe obveščeni o možnosti in obveznosti ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč;
– ne zagotovi zmogljivosti za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe za najmanj 3 m3 odpadnih nagrobnih sveč na vsak ha površine pokopališča ne glede na letno obdobje;
– ne vodi evidence v obliki zbirke evidenčnih listov v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe, če neposredno oddaja odpadne nagrobne sveče zbiralcu;
– ne zagotovi, da se v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe pred oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče ne drobijo, stiskajo, onesnažijo ali mešajo z drugimi odpadki;
– ne upošteva, da v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe od zbiralca ne sme zahtevati plačila za prevzem odpadnih nagrobnih sveč;
– ne zagotovi, da odgovorna oseba upravljavca pokopališča v skladu z drugo alineo petega odstavka 5. člena te uredbe za vsako pošiljko odpadnih nagrobnih sveč, ki jih odda zbiralcu, izpolni evidenčni list;
– ne zagotovi v skladu z drugo alineo petega odstavka 5. člena te uredbe zmogljivosti skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih najmanj za 7-dnevno skladiščenje količin odpadnih nagrobnih sveč;
– ne zagotovi, da se za izločanje odpadnih nagrobnih sveč z razvrščanjem odpadkov pridobi okoljevarstveno dovoljenje za predobdelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če se odpadne nagrobne sveče izločajo z razvrščanjem odpadkov s pokopališč v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da so obiskovalci pokopališč obveščeni, da je namesto ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč zagotovljeno njihovo izločanje z razvrščanjem odpadkov s pokopališč, v skladu s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe;
– nima načrta gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in v skladu s tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 7. člena te uredbe, ali
– ne dostavi ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo evidenčnega lista o pošiljkah odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe.
(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne izdela načrta gospodarjenja ali ga ne izvaja, če ga je v skladu z 8. členom te uredbe za izdelavo načrta gospodarjenja in njegovo izvajanje pooblastil upravljavec pokopališča;
– v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena te uredbe zbrane odpadne nagrobne sveče odlaga ali jih oddaja v odlaganje, ali nagrobne sveče, ki vsebujejo plastiko iz polimerov iz polivinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, oddaja v predelavo za namene energetske predelave;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu s prvo alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe prevzemajo na prevzemnih mestih ob pokopališčih ločeno od mešanih komunalnih odpadkov in ločeno od drugih odpadkov s pokopališč;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu z drugo alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe izločajo z razvrščanjem pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in drugih odpadkov s pokopališč;
– ne zagotovi, da se v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo na javnih površinah ob spomenikih ali na spomenikih, prevzemajo ločeno od drugih odpadkov z javnih površin;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe izločajo pri obdelavi ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov;
– ne zagotovi, da se v skladu s četrto alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe ob oddaji vsake pošiljke odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu izpolni evidenčni list;
– ne zagotovi, da se v skladu s peto alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe o oddaji odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu vodi evidenca v obliki zbirke evidenčnih listov;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe ne zagotovi, da se pred oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče ne onesnažijo ali ne mešajo z drugimi odpadki;
– v nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe ne zagotovi zmogljivosti za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v enem ali več zbirnih centrih ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih upravlja, pri čemer mora biti zmogljivost skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih najmanj za 14-dnevno skladiščenje količine, ki se jo izračuna iz površine pokopališč, kjer prevzema odpadne nagrobne sveče, in prostornine nastajanja odpadnih nagrobnih sveč na enoto površine pokopališča iz tretjega odstavku 4. člena te uredbe;
– v nasprotju s petim odstavkom 9. člena te uredbe zahteva za prevzem odpadnih nagrobnih sveč od zbiralca plačilo;
– ne dostavi ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo evidenčnega lista o pošiljkah odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe;
– ne upošteva meril za ugotavljanje stroškov v skladu z 19. členom te uredbe ob oddaji odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu in pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(3) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik nagrobnih sveč, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena te uredbe daje nagrobne sveče v promet, ne da bi na svoje stroške zagotovil zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč ter za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotovil predelavo;
– ni vpisan v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč v skladu s prvim odstavkom 12. člena te uredbe;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom 14. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki imajo vpliv na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne poroča o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v roku in obliki iz prvega odstavka 22. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami vsebuje podatke iz drugega odstavka 22. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami vsebuje tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s četrtim odstavkom 22. člena te uredbe.
(4) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom 14. člena te uredbe vsake spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ima vpliv na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč po tej uredbi;
– v skladu s petim odstavkom 14. člena te uredbe ne vodi evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ali je ne pošlje na ministrstvo ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo;
– ne pošlje v skladu s tretjim odstavkom 22. člena te uredbe poročila o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami ministrstvu za preteklo koledarsko leto v roku in obliki, ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh;
– ne zagotovi, da v skladu s četrtim odstavkom 22. člena te uredbe poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami vsebuje tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(5) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje zbiralec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne dostavi ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo evidenčnega lista o pošiljkah odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe;
– zbira odpadne nagrobne sveče, ne da bi pridobil potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s prvim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ne zbira odpadnih nagrobnih sveč ali ne zagotavlja njihove predelave v obsegu in na način, ki je določen v načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v skladu s prvim odstavkom 17. člena te uredbe;
– ne prevzema odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in od upravljavcev pokopališč brez zahteve po plačilu v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe;
– ne zagotovi predelave za tiste odpadne nagrobne sveče, ki jih zbere v posameznem koledarskem letu, do konca naslednjega koledarskega leta v skladu s četrtim odstavkom 17. člena te uredbe;
– nima urejenega enega ali več zbirnih centrov za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih odpadnih nagrobnih sveč v skladu z 18. členom te uredbe;
– ne upošteva meril za ugotavljanje stroškov v skladu z 19. členom te uredbe ob prevzemu odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca javne službe in pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami;
– ne zagotovi v skladu z 20. členom te uredbe, da predelavo odpadnih nagrobnih sveč izvajajo le osebe, ki imajo za to predpisano okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki urejajo ravnanje z odpadki;
– ne vodi evidence o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč v skladu s prvim odstavkom 21. člena te uredbe.
(6) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do petega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca pokopališča, izvajalca javne službe, proizvajalca, pridobitelja, uvoznika, zbiralca oziroma nosilca skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(obveznosti obstoječih proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov)
(1) Obstoječi proizvajalci, pridobitelji in uvozniki morajo izpolniti pogoje za vpis v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč najpozneje do 31. julija 2009.
(2) Upravljavci pokopališč, izvajalci javnih služb, proizvajalci, pridobitelji in uvozniki ter zbiralci morajo zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadnimi nagrobnimi svečami po tej uredbi najpozneje do 1. januarja 2010.
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-54/2008/9
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti