Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3020. Uredba o dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 9510.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 64/08) se v 2. členu dodata nova izraza Z 602 in Z 603, ki se glasita:
»
+--------+---------------------+-----------------------------+
|Z 602  |faktor za izračun  |faktor za izračun dodatne  |
|    |dodatne tedenske   |tedenske pedagoške obveznosti|
|    |pedagoške obveznosti |visokošolskih učiteljev in  |
|    |visokošolskih    |sodelavcev je 2,65 ali 3,00 |
|    |učiteljev in     |               |
|    |sodelavcev      |               |
+--------+---------------------+-----------------------------+
|Z 603  |Mesečna vrednost   |Osnovna plača za obračun/40 x|
|    |dodatne tedenske   |število ur dodatne tedenske |
|    |pedagoške obveznosti |pedagoške obveznosti     |
+--------+---------------------+-----------------------------+
                              «.
2. člen
V 3. členu se doda nova vrsta izplačila D060, pri vrsti izplačila J 230 pa se navedba«ZZSloV« nadomesti z navedbo »ZSSloV«.
+-------+---------------+----------+------+-------------+----------+
|D060  |delovna    |delovna  |2,65 |Osnovna plača|znesek od |
|    |uspešnost   |uspešnost |ali  |za      |osnovne  |
|    |zaradi     |     |3,00 |obračun /40 x|plače za |
|    |povečanega   |     |   |število ur  |obračun  |
|    |obsega dela:  |     |   |dodatne   |(izplača |
|    |dodatna    |     |   |tedenske   |se    |
|    |tedenska    |     |   |pedagoške  |mesečno) |
|    |pedagoška   |     |   |obveznosti na|     |
|    |obveznost za  |     |   |teden:    |     |
|    |visokošolske  |     |   |22.e člen  |     |
|    |učitelje in  |     |   |ZSPJS in 63. |     |
|    |sodelavce   |     |   |člen ZVŠ   |     |
+-------+---------------+----------+------+-------------+----------+
3. člen
V 20. členu se dodata nov osemindvajseti in devetindvajseti odstavek, ki se glasita:
»(28) Če javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstavkom 22.e člena ZSPJS pripada del plače za delovno uspešnost iz naslova dodatne tedenske pedagoške obveznosti, se plačilo za dodatno tedensko pedagoško obveznost določi tako, da se število ur dejanske dodatne tedenske pedagoške obveznosti, določene v skladu s 63. členom Zakona o visokem šolstvu, pomnoži z vrednostjo mesečne osnovne plače za obračun ter deli s 40. To se pomnoži s faktorjem za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z603).
(29) Faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602) iz osemindvajsetega odstavka tega člena znaša od 2,65 do 3,00, in sicer:
faktor 2,65 za asistente,
faktor 3,00 za visokošolske učitelje (lektorje, predavatelje, višje predavatelje, docente, izredne profesorje, redne profesorje),
3,00 drugi visokošolski sodelavci, za katere dodatno tedensko pedagoško obveznost določi rektor univerze oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda s posebnim predpisom.«.
4. člen
Za 20. členom se doda novo IV. a poglavje, ki se glasi:
»IV.a PLAČA JAVNEGA USLUŽBENCA ZA DELO V TUJINI
20.a člen
(sestava plače za delo v tujini)
(1) Javnemu uslužbencu, napotenemu na delo v tujino, se izračuna osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470) v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, ter notranjim aktom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
(2) Dodatki za delo v tujini (tip izplačil R), povračila in nadomestila javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino (tip izplačil S), so določeni v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT), v Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: OKO), in notranjem aktu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.«.
20.b člen
(dodatki, povračila, nadomestila in odtegljaji v tujini)
(1) Dodatki za delo v tujini
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|Šifra |Vrsta izplačila|Tip     |Opis     |Opombe |
|    |        |izplačila  |deviznega  |    |
|    |        |       |dodatka   |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R010  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |oddaljenost  |delo v    |PJUDT    |    |
|    |        |tujini    |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R020  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v %   |
|    |zahtevnost dela|delo v    |PJUDT    |    |
|    |v tujini    |tujini    |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R030  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |opravljanje  |delo v    |PJUDT    |    |
|    |finančnih,   |tujini    |       |    |
|    |varnostnih in |       |       |    |
|    |drugih dodatnih|       |       |    |
|    |nalog     |       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R040  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |nezaposlenega |delo v    |PJUDT    |    |
|    |partnerja   |tujini    |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R050  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |diplomatsko  |delo v    |PJUDT    |    |
|    |aktivnost   |tujini    |       |    |
|    |partnerja   |       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R060  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |nepreskrbljene |delo v    |PJUDT    |    |
|    |otroke     |tujini    |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R070  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |nevarnost   |delo v    |PJUDT    |    |
|    |        |tujini    |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R080  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |posebne    |delo v    |PJUDT    |    |
|    |življenjske  |tujini    |       |    |
|    |razmere v   |       |       |    |
|    |tujini     |       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R090  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v %   |
|    |pripravljenost |delo v    |PJUDT    |    |
|    |in       |tujini    |       |    |
|    |premestljivost |       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R100  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v %   |
|    |delovno dobo  |delo v    |PJUDT    |    |
|    |        |tujini    |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R110  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |specializacijo,|delo v    |PJUDT    |    |
|    |magisterij ali |tujini    |       |    |
|    |doktorat    |       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R120  |položajni   |dodatki za  |8. člen   |v %   |
|    |dodatek    |delo v    |PJUDT    |    |
|    |        |tujini    |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R200  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |nevarnost na  |delo v    |PJUDT, 7.  |    |
|    |območju    |tujini    |člen OKO   |    |
|    |delovanja (OKO)|       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R210  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |nevarne naloge |delo v    |PJUDT, 7.  |    |
|    |(OKO)     |tujini    |člen OKO   |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R220  |dodatek za   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |posebne    |delo v    |PJUDT, 7.  |    |
|    |življenjske  |tujini    |člen OKO   |    |
|    |pogoje oziroma |       |       |    |
|    |pogoje bivanja |       |       |    |
|    |in delovanja v |       |       |    |
|    |tujini (OKO)  |       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R230  |položajni   |dodatki za  |8. člen   |v znesku|
|    |dodatek (OKO) |delo v    |PJUDT, 7.  |    |
|    |        |tujini    |člen OKO   |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
|R900  |dodatki za delo|       |       |v znesku|
|    |v tujini –   |       |       |    |
|    |poračun    |       |       |    |
+-------+---------------+-------------+-------------+--------+
(2) Povračila v tujini in nadomestila v tujini
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|Šifra|Vrsta izplačila   |Tip izplačila    |Vrednost  |Opombe|
|   |           |           |povračila/ |   |
|   |           |           |nadomestila|   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S010 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |postrežbo      |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S020 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov       |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |prostovoljne     |           |      |   |
|   |vključitve v     |           |      |   |
|   |obvezno       |           |      |   |
|   |pokojninsko in    |           |      |   |
|   |invalidsko      |           |      |   |
|   |zavarovanje za    |           |      |   |
|   |nezaposlenega    |           |      |   |
|   |partnerja,      |           |      |   |
|   |povračilo      |           |      |   |
|   |stroškov       |           |      |   |
|   |zavarovanja za    |           |      |   |
|   |primer        |           |      |   |
|   |brezposelnosti    |           |      |   |
|   |in za starševsko   |           |      |   |
|   |varstvo       |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S030 |povračilo dela    |povračila/nadomestila|22. člen  |v %  |
|   |stroškov       |v tujini       |PJUDT   |ali v |
|   |vpisnine in     |           |      |znesku|
|   |šolnine       |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S040 |povračilo potnih   |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |in selitvenih    |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |stroškov       |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S050 |dnevnica       |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |           |v tujini       |PJUDT, 13. |znesku|
|   |           |           |člen OKO  |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S060 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |reprezentanco    |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S070 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |članarine v     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |diplomatskih in   |           |      |   |
|   |konzularnih     |           |      |   |
|   |združenjih      |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S080 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |članarine v     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |novinarskih     |           |      |   |
|   |oziroma drugih    |           |      |   |
|   |sorodnih       |           |      |   |
|   |strokovnih      |           |      |   |
|   |združenjih in    |           |      |   |
|   |organizacijah    |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S090 |povračilo potnih   |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT, 16. |znesku|
|   |izrabo letnega    |           |člen OKO  |   |
|   |dopusta v      |           |      |   |
|   |Republiki      |           |      |   |
|   |Sloveniji      |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S100 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v %  |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT   |ali v |
|   |nastanitev      |           |      |znesku|
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S110 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |prevoz na delo v   |           |      |   |
|   |kraju        |           |      |   |
|   |službovanja     |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S120 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |uporabo lastnega   |           |      |   |
|   |osebnega       |           |      |   |
|   |avtomobila v     |           |      |   |
|   |službene namene   |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S130 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov       |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |prehrane med     |           |      |   |
|   |delom        |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S140 |regres za letni   |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |dopust        |v tujini       |PJUDT   |znesku|
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S150 |nadomestilo     |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |plače za čas     |v tujini       |PJUDT, 12. |znesku|
|   |odsotnosti z     |           |člen OKO  |   |
|   |dela zaradi     |           |      |   |
|   |bolezni,       |           |      |   |
|   |poškodbe ali     |           |      |   |
|   |nege družinskega   |           |      |   |
|   |člana        |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S160 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov       |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |zdravstvenega    |           |      |   |
|   |zavarovanja     |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S170 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |dodatno       |           |      |   |
|   |nezgodno       |           |      |   |
|   |zavarovanje     |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S180 |povračilo      |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |stroškov za     |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |učenje tujega    |           |      |   |
|   |jezika        |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S190 |organizacija     |povračila/nadomestila|22. člen  |v   |
|   |oziroma       |v tujini       |PJUDT   |znesku|
|   |povračilo      |           |      |   |
|   |stroškov,      |           |      |   |
|   |nastalih ob     |           |      |   |
|   |smrti javnega    |           |      |   |
|   |uslužbenca na    |           |      |   |
|   |delu v tujini    |           |      |   |
|   |oziroma ožjega    |           |      |   |
|   |družinskega     |           |      |   |
|   |člana, ki je z    |           |      |   |
|   |njim bival v     |           |      |   |
|   |tujini        |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
|S900 |povračila/nadomestila|povračila/nadomestila|      |   |
|   |v tujini –      |v tujini       |      |   |
|   |poračun       |           |      |   |
+-----+---------------------+---------------------+-----------+------+
(3) Odtegljaji v tujini
+------+----------------+-------------+--------------+---------+
|Šifra |Vrsta izplačila |Tip izplačila|Opis     |Opombe  |
|   |        |       |odtegljaja  |     |
+------+----------------+-------------+--------------+---------+
|T010 |vračilo     |odtegljaji v |43. člen   |v znesku |
|   |akontacije   |tujini    |PJUDT     |     |
|   |plače      |       |       |     |
+------+----------------+-------------+--------------+---------+
|T900 |odtegljaji v  |odtegljaji v |       |v znesku |
|   |tujini –    |tujini    |       |     |
|   |poračun     |       |       |     |
+------+----------------+-------------+--------------+---------+
                               «.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-18/2008/10
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-3111-0049
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost