Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3018. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, stran 9499.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v skladu z drugim odstavkom 22.i člena ZSPJS.
(2) Subjekti, za katere velja ta uredba, so javni zavodi in javne agencije, ki so na podlagi pravilnika, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, določeni uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: posredni uporabniki proračuna).
(3) Posredni uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz te uredbe na podlagi obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, ki je priloga k Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, uporabnike proračuna in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, priloga 3/B).
2. člen
(izkazovanje sredstev pri posrednem uporabniku proračuna)
Posredni uporabnik proračuna v letnem poročilu posebej prikazuje sredstva in vire financiranja za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.
3. člen
(obseg sredstev)
(1) Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz prvega odstavka 4. člena te uredbe določi minister s pravilnikom, vendar sme znašati največ 60 odstotkov razlike med prihodkov in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, na področju kulturnih dejavnosti pa dodatno največ 25% vseh nejavnih prihodkov preteklega leta iz izvajanja javne službe.
(2) Za tekoče leto določi posredni uporabnik predvideni akontativni obseg sredstev iz prejšnjega odstavka v finančnem načrtu.
(3) Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz drugega odstavka 4. člena te uredbe lahko posredni uporabnik proračuna nameni:
– sredstva, ki jih je pridobil na javnih razpisih iz mednarodnih projektov, zmanjšana za stroške izvajanja projekta.
II. DELOVNA USPEŠNOST POSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU IN NEJAVNIH PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(opredelitev prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu)
(1) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki, ki jih je posredni uporabnik proračuna pridobil z dejavnostjo, ki jo je opravljal poleg javne službe, kakor je opredeljena v področnih zakonih, nacionalnih programih in njegovem ustanovitvenem aktu.
(2) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so tudi prihodki, ki jih je posredni uporabnik proračuna pridobil na podlagi projektov na javnih razpisih iz mednarodnih projektov.
(3) V prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu se na področju kulturnih dejavnosti štejejo tudi nekateri nejavni prihodki za izvajanje javne službe, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na področju dejavnosti, za katero je posredni uporabnik proračuna ustanovljen in so opredeljeni v področnih zakonih ali nacionalnih programih ali ustanovitvenem aktu ali drugem aktu ustanovitelja.
(4) Minister, pristojen za kulturne dejavnosti najkasneje v enem mesecu od uveljavitve te uredbe v pravilniku iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, v skladu z veljavnimi predpisi, podrobneje opredeli dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Če posredni uporabnik proračuna v letnem poročilu za preteklo leto izkaže, da med letom ni izplačal celotnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, lahko v tekočem letu razdeli ostanek sredstev za ta namen javnim uslužbencem, ki jim je bila v preteklem letu iz tega naslova izplačana delovna uspešnost.
(6) Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se izplačuje iz sredstev, ki jih posredni uporabnik proračuna pridobi na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena.
5. člen
(izkazovanje pogojev za razdelitev sredstev)
Posredni uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 22. j člena ZSPJS za razdelitev sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, tako, da:
1. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke oziroma presežek prihodkov za izvajanje javne službe na obrazcu AOP 689, stolpec 4,
2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu na obrazcu AOP 689, stolpec 5.
6. člen
(izkazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Posredni uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS in 5. člena te uredbe v letnem poročilu za preteklo leto, ki ga je sprejel organ upravljanja.
(2) Letno poročilo, ki ga je sprejel organ upravljanja, posredni uporabniki proračuna v tridesetih dneh od sprejetja pošljejo ustanovitelju.
III. SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV IN IZ NEJAVNIH PRIHODKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA JAVNEGA USLUŽBENCA
7. člen
(izkazovanje sredstev javnega uslužbenca)
(1) Del plače javnega uslužbenca za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe, prikazuje posebej v skladu z uredbo, ki določa obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
(2) Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se ne izplačuje za delo, ki je bilo že nagrajeno na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe.
IV. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06 in 136/06).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati s 1. januarja 2009.
Št. 00714-44/2007/35
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2007-3111-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik