Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2575. Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost – tarifni del, stran 7266.

Na podlagi določil drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo 17/08 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZSPJS) sklenejo
na strani delodajalcev
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance, dr. Andrej BAJUK in minister za kmetijstvo, Iztok JARC
ter
na strani delojemalcev
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Lazo RADJENOVIČ
K O L E K T I V N O P O G O D B O
za kmetijsko dejavnost – tarifni del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost kolektivne pogodbe)
a. Krajevna: na območju Republike Slovenije.
b. Obseg veljavnosti: za javne uslužbence plačne podskupine I1 in plačnih podskupin J1, J2 IN J3 po ZSPJS.
V skladu s četrtim odstavkom 13. člena ZSPJS se tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju lahko uporabljajo delovna mesta ter njihove uvrstitve iz te kolektivne pogodbe.
c. Osebna: za javne uslužbence, zaposlene pri osebah javnega prava s področja kmetijstva, določenih v Sklepu o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
d. Časovna veljavnost: kolektivna pogodba se sklene za nedoločen čas.
II. OBLIGACIJSKI DEL
2. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
3. člen
(negativna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju te kolektivne pogodbe.
4. člen
(spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe)
(1) Vsaka pogodbena stran lahko kadarkoli predlaga spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe.
(2) Pogodbena stran, ki želi spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe, predloži nasprotni strani svoj obrazložen predlog s priporočenim pismom.
(3) Nasprotna stran se mora do predloga opredeliti v 60. dneh po prejemu.
(4) V primeru, da predloga ne sprejme oziroma se do njega ne opredeli v 60. dneh, lahko predlagateljica uvede postopek posredovanja.
5. člen
(pobuda za sklenitev nove kolektivne pogodbe)
(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se začne na pobudo katere koli strani.
(2) Na pisno pobudo se mora nasprotna stran opredeliti v 60. dneh po prejemu.
6. člen
(pogajanja)
(1) Pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma za spremembe in dopolnitve obstoječe kolektivne pogodbe se začnejo, ko ena stran predloži drugi strani predlog nove kolektivne pogodbe oziroma predlog sprememb in dopolnitev obstoječe kolektivne pogodbe.
(2) Šteje se, da pogajanja niso uspela, če druga stran pisno izjavi, da zavrača pogajanja.
7. člen
(Reševanje nesoglasij oziroma sporov)
Nesoglasja oziroma spore med stranema kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, strani odpravljata oziroma rešujeta v skladu z določili 8., 9. in 10. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
8. člen
(Komisija za razlago kolektivne pogodbe)
(1) Pogodbeni strani sporazumno imenujeta petčlansko komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stran imenuje dva člana komisije, s soglasjem pa imenujejo predsednika komisije. Komisija se konstituira najkasneje v treh mesecih po začetku veljavnosti kolektivne pogodbe.
(2) Do konstituiranja komisije za razlago kolektivne pogodbe opravlja delo komisije pogajalska komisija za pogajanja o tej pogodbi.
(3) Komisija je dolžna dati odgovor podpisnikom pogodbe v roku 30 dni od prejema njihove zahteve.
(4) Stroški dela komisije bremenijo ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(5) Razlage komisije so obvezen način uporabe določb kolektivne pogodbe. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(Prenehanje kolektivne pogodbe)
(1) Kolektivna pogodba preneha veljati s sporazumom obeh strani ali z odpovedjo.
(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(Odpoved kolektivne pogodbe)
(1) Kolektivno pogodbo lahko vsaka stran odpove s priporočenim pismom z najmanj šest mesečnim odpovednim rokom.
(2) Po odpovedi kolektivne pogodbe lahko vsaka stran predlaga sklenitev nove kolektivne pogodbe.
(3) Odpoved pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. TARIFNI DEL
11. člen
(Določitev osnovne plače javnih uslužbencev)
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačnim razredom v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem.
12. člen
(Plačni razred delovnega mesta)
(1) Plačni razred delovnega mesta, določen v tej pogodbi, je enak plačnemu razredu delovnega mesta brez napredovanja.
13. člen
(Plačna skupina in plačne podskupine)
(1) S to pogodbo se določajo plačni razredi delovnih mest v plačni skupini I oziroma plačni podskupini I1 in plačni skupini J.
(2) V tabeli iz 14. člena te pogodbe so orientacijska delovna mesta posebej označena.
14. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1)
(1) Delovna mesta plačne podskupine I1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Prevedba delovnih mest plačne podskupine I je priloga 1 te kolektivne pogodbe.
15. člen
Plačni razred za delovna mesta vodja sektorja, vodja oddelka in vodja službe se določi glede na:
– število zaposlenih, ki so mu podrejeni,
– zahtevnost področja dela,
– sodelovanje z zunanjimi ustanovami doma in v tujini,
– oceno predstojnika.
Pri uvrstitvi v plačne razrede imajo posamezne vsebine naslednjo težo:
– število zaposlenih, ki so mu podrejeni,  do 30 točk (30%)
– zahtevnost področja dela,         do 25 točk (25%)
– sodelovanje z zunanjimi ustanovami
doma in v tujini,              do 15 točk (15%)
– oceno predstojnika.           do 30 točk (30%).
Najvišja možna skupna ocena na podlagi določenih kriterijev je 100 točk.
Posamezni kriteriji na podlagi katerih se zaposleni razporedijo na delovna mesta vodij in uvrstijo v plačni razred imajo naslednji vpliv:
Število delovnih mest
3 do 10 zaposlenih                 15 točk
10 do 20 zaposlenih                 20 točk
nad 20 zaposlenih                  30 točk
Zahtevnost področja dela
manj zahtevno                    15 točk
zahtevno                      20 točk
zelo zahtevno                    25 točk
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
manj pogosto                     5 točk
pogosto                       10 točk
stalno                       15 točk
Ocena predstojnika ustanove
Ocena predstojnika je njegova subjektivna ocena zahtevnosti vodstvenega delovnega mesta in ima težo do 30 % oziroma do 30 točk.
Zaposleni na vodstvenih delovnih mestih se na podlagi kriterijev določenih v tem členu razvrstijo v naslednje plačne razrede:
+------------------+---------------------+-------------------+
|  Število točk  |  Poimenovanje   |  Plačni razred  |
+------------------+---------------------+-------------------+
|  Od 35 do 65  | Vodja oddelka IV  |    40     |
+------------------+---------------------+-------------------+
|  Od 66 do 75  | Vodja oddelka III |    41     |
+------------------+---------------------+-------------------+
|  0d 76 do 85  | Vodja oddelka II  |    42     |
+------------------+---------------------+-------------------+
|  0d 86 do 100  |  Vodja oddelka I  |    43     |
+------------------+---------------------+-------------------+

+-----------+-------------+---------+--------------+---------+
| Število | Poimenovanje|Plačni  | Poimenovanje | Vodja |
|  točk  |       |razred  |       | službe |
+-----------+-------------+---------+--------------+---------+
|Od 35 do 65|Vodja območne|  43  |Vodja službe |  38  |
|      |enote III  |     |III      |     |
|      |Vodja    |     |       |     |
|      |sektorja III |     |       |     |
+-----------+-------------+---------+--------------+---------+
|Od 66 do 85|Vodja območne|  44  |Vodja službe |  39  |
|      |enote II   |     |II      |     |
|      |Vodja    |     |       |     |
|      |sektorja II |     |       |     |
+-----------+-------------+---------+--------------+---------+
| Od 86 do |Vodja območne|  45  |Vodja službe |  40  |
|  100  |enote I   |     |I       |     |
|      |Vodja    |     |       |     |
|      |sektorja I  |     |       |     |
+-----------+-------------+---------+--------------+---------+
16. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine J)
(1) Delovna mesta plačne podskupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Prevedba delovnih mest plačne podskupine J je priloga 2 te kolektivne pogodbe.
17. člen
Ne glede na prevedbo delovnih mest iz prilog 1 in 2 te kolektivne pogodbe, je v skladu s prvim odstavkom 49. c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
18. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 57/08).
19. člen
(Način uvrščanja v plačne razrede)
Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, poračunajo ¼ nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
21. člen
Ta pogodba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z dnem prvega obračuna plač v skladu z ZSPJS.
Št. 0100-94/2008/2
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3111-0042
ZA DELODAJALSKO STRAN:
 
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
minister za javno upravo
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
minister za finance
 
Iztok Jarc l.r.
minister za kmetijstvo
 
ZA DELOJEMALSKO STRAN:
Sindikat državnih organov
Slovenije
Lazo Radjenovič l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 10101-8/2008-2 o tem, da je Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost – tarifni del vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 40.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti