Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998

Kazalo

3754. Odlok o turistični taksi v Občini Idrija, stran 5842.

Občinski svet občine Idrija je na seji dne 29. 10. 1998 na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Idrija
1. člen
S tem odlokom se določa višino turistične takse, oprostitve plačila turistične takse ter način pobiranja in odvajanja turistične takse, pobrane na območju Občine Idrija.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki je namenjen za storitve iz prvega odstavka prejšnjega člena, zlasti pa za financiranje:
– turističnih informacij in usmerjanja s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisnih promocijskih gradiv, filmov in drugih sredstev za promocijo turistične ponudbe,
– prireditev,
– vzdrževanja in urejanja parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva.
Turistična taksa se mora porabiti v kraju, v katerem je bila pobrana.
4. člen
Turistična taksa v Občini Idrija znaša 10 točk.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v bolnicah,
– učenci, dijaki, študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih ali v zasebnih sobah,
– gojenci socialnovarstvenih zavodov,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetije in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Osebe iz prejšnjega člena nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. Skupaj z nakazilom denarja morajo osebe iz prejšnjega člena občini in pristojnemu davčnemu organu predložiti tudi mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
8. člen
Sredstva turistične takse se porabljajo po programu, ki ga za vsako leto sprejme lokalna turistična organizacija. Pri pripravi programa mora biti upoštevano načelo, da se turistična taksa porabi v kraju ali za kraj, v katerem je bila pobrana.
Do ustanovitve lokalne turistične organizacije po 3. členu zakona o pospeševanju turizma program porabe sredstev turistične takse sprejme župan na predlog odbora za turizem.
O porabi sredstev morajo uporabniki dati poročilo občinskemu svetu vsako leto do 28. februarja za preteklo leto.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata pristojni davčni organ ter pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41711-4/98
Idrija, dne 29. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost