Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2572. Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, stran 6937.

Na podlagi določil drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08), v nadaljnjem besedilu ZSPJS) sklenejo
na strani delodajalcev
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance, dr. Andrej BAJUK, minister za pravosodje prof. dr. Lovro ŠTURM
in
na strani delojemalcev
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Lazo RAĐENOVIĆ
Policijski sindikat Slovenije, ki ga zastopa Branko PRAH
Sindikat carinikov Slovenije, ki ga zastopa Dušan PEČNIK
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, ki jo zastopa Peter MAJCEN
Sindikat slovenskih diplomatov, ki ga zastopa Matjaž KOVAČIČ
Sindikat delavcev v pravosodju, ki za zastopa Tomaž VIRNIK in
Sindikat veterinarjev Slovenije Neodvisnost KNSS, ki ga zastopa Milan ŠTIMEC
K O L E K T I V N O P O G O D B O
za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost kolektivne pogodbe)
a. Krajevna: na območju Republike Slovenije.
b. Obseg veljavnosti: za uradniška delovna mesta in nazive plačnih podskupin skupine C2, C3, C5 in C6 ter delovna mesta spremljajočih dejavnosti plačnih podskupin J1, J2 in J3 po ZSPJS.
V skladu s četrtim odstavkom 13. člena ZSPJS se tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju lahko uporabljajo delovna mesta in nazivi ter njihove uvrstitve iz te kolektivne pogodbe.
c. Osebna: za javne uslužbence, zaposlene v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi, upravnih enotah, upravah pravosodnih organov in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, določenih v Sklepu o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
d. Časovna veljavnost: kolektivna pogodba se sklene za nedoločen čas.
II. OBLIGACIJSKI DEL
2. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
3. člen
(negativna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju te kolektivne pogodbe.
4. člen
(spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe)
(1) Vsaka pogodbena stran lahko kadarkoli predlaga spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe.
(2) Pogodbena stran, ki želi spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe, predloži nasprotni strani svoj obrazložen predlog s priporočenim pismom.
(3) Nasprotna stran se mora do predloga opredeliti v 90. dneh po prejemu.
(4) V primeru, da predloga ne sprejme oziroma se do njega ne opredeli v 90. dneh, lahko predlagateljica uvede postopek posredovanja.
5. člen
(pobuda za sklenitev nove kolektivne pogodbe)
(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se začne na pobudo katere koli strani.
(2) Na pisno pobudo se mora nasprotna stran opredeliti v 60. dneh po prejemu.
6. člen
(pogajanja)
(1) Pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma za spremembe in dopolnitve obstoječe kolektivne pogodbe se začnejo, ko ena stran predloži drugi strani predlog nove kolektivne pogodbe oziroma predlog sprememb in dopolnitev obstoječe kolektivne pogodbe.
(2) Šteje se, da pogajanja niso uspela, če druga stran pisno izjavi, da zavrača pogajanja.
7. člen
(Reševanje nesoglasij oziroma sporov)
Nesoglasja oziroma spore med stranema kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, strani odpravljata oziroma rešujeta v skladu z določili 8., 9. in 10. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
8. člen
(Komisija za razlago kolektivne pogodbe)
(1) Pogodbeni strani sporazumno imenujeta petčlansko komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stran imenuje dva člana komisije, s soglasjem pa imenujejo predsednika komisije. Komisija se konstituira najkasneje v treh mesecih po začetku veljavnosti kolektivne pogodbe.
(2) Do konstituiranja komisije za razlago kolektivne pogodbe opravlja delo komisije pogajalska komisija za pogajanja o tej pogodbi.
(3) Komisija je dolžna dati odgovor podpisnikom pogodbe v roku 30 dni od prejema njihove zahteve.
(4) Stroški dela komisije bremenijo ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(5) Razlage komisije so obvezen način uporabe določb kolektivne pogodbe. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(Prenehanje kolektivne pogodbe)
(1) Kolektivna pogodba preneha veljati s sporazumom obeh strani ali z odpovedjo.
(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(Odpoved kolektivne pogodbe)
(1) Kolektivno pogodbo lahko vsaka stran odpove s priporočenim pismom z najmanj devet mesečnim odpovednim rokom.
(2) Po odpovedi kolektivne pogodbe lahko vsaka stran predlaga sklenitev nove kolektivne pogodbe.
(3) Odpoved pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. TARIFNI DEL
1. Uvrstitev delovnega mesta in naziva v plačni razred
11. člen
(Določitev osnovne plače javnih uslužbencev)
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena z določitvijo plačnega razreda delovnega mesta, na katerega je razvrščen oziroma naziva, v katerega je imenovan.
12. člen
(Plačni razred delovnega mesta in naziva)
(1) Plačni razred delovnega mesta, določen v tej pogodbi, je enak plačnemu razredu delovnega mesta brez napredovanja.
(2) Plačni razred naziva, določen v tej pogodbi, je enak plačnemu razredu naziva brez napredovanja.
13. člen
(Plačna skupina in plačne podskupine)
(1) Plačna skupina C zajema uradniške nazive v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih, plačna skupina J pa delovna mesta spremljajočih dejavnosti.
(2) S to pogodbo se določajo plačni razredi uradniških nazivov in delovnih mest spremljajočih dejavnosti v naslednjih plačnih podskupinah:
C2 – Uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti
C3 – Policisti
C5 – Cariniki
C6 – Inšpektorji, pazniki in drugi uradniki s posebnimi pooblastili
C7 – Diplomati
J1 – Strokovni delavci
J2 – Administrativni delavci in
J3 – Drugi strokovno tehnični delavci.
14. člen
(Določitev plačnih razredov delovnih mest in nazivov plačne skupine C)
(1) Pri uvrščanju delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta in nazivi so v tabelah iz 14. in 15. člena te pogodbe posebej označena).
(2) Prevedba uradniških delovnih mest in nazivov plačnih podskupin C2, C3, C5, C6 in C7 je priloga 1 te kolektivne pogodbe.
(3) Ne glede na prevedbo delovnih mest in nazivov iz priloge 1 te kolektivne pogodbe je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
(4) Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(5) Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(6) Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C5 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(7) Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(8) Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C7 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
15. člen
(Določitev plačnih razredov delovnih mest plačne skupine J)
(1) Delovna mesta plačnih podskupin J1, J2 in J3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Prevedba delovnih mest plačnih podskupin J1, J2 in J3 je priloga 2 te kolektivne pogodbe.
(3) Ne glede na prevedbo delovnih mest iz priloge 2 te kolektivne pogodbe, je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
16. člen
(Način uvrščanja v plačne razrede)
Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto oziroma naziv iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
18. člen
Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, poračunajo ¼ nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
19. člen
Ta pogodba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 0100-94/2008/11
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3111-0033
ZA DELODAJALSKO STRAN:
 
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
 
Ministrstvo za pravosodje
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
 
ZA DELOJEMALSKO STRAN:
 
Sindikat državnih organov Slovenije
Lazo Rađenović l.r.
 
Policijski sindikat Slovenije
Branko Prah l.r.
 
Sindikat carinikov Slovenije
Dušan Pečnik l.r.
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Peter Majcen l.r.
 
Sindikat slovenskih diplomatov
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL
 
Sindikat delavcev v pravosodju
Tomaž Virnik l.r.
 
Sindikat veterinarjev
Slovenije Neodvisnost KNSS
Milan Štimec l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-2 o tem, da je Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 32.

AAA Zlata odličnost