Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2338. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, stran 5998.

Na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o graditvi (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US in 126/07) minister za okolje in prostor, v soglasju z ministrom za kulturo, ministrom za gospodarstvo, ministrom za promet, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za šolstvo in šport, ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ministrico za delo, družino in socialne zadeve, ministrico za zdravje, ministrom za javno upravo, ministrom za notranje zadeve in ministrom za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o dokazilu o zanesljivosti objekta
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa obliko in podrobnejšo vsebino dokazila o zanesljivosti objekta, ki ga je treba priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: dokazilo).
2. člen
(namen dokazila)
Dokazilo je elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je predmet tehničnega pregleda zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve, v primeru objekta v javni rabi, za katere je to predpisano, pa tudi zahteve s področja zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb.
3. člen
(oblika in vsebina dokazila)
(1) Dokazilo obsega vodilno mapo in mapo s prilogami.
(2) Vodilno mapo sestavljajo naslovna stran z osnovnimi podatki o dokazilu, podatki o objektu in udeležencih pri graditvi, izjava o zanesljivosti objekta, izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in tabelarično kazalo dokazil. Vodilna mapa mora biti izdelana z obliko in mora imeti vsebino, ki je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Mapo s prilogami sestavljajo dokazila, z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil vodilne mape. Obsegajo listine, kot so potrdila, elaborati, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o skladnosti, meritve, komisijski zapisniki, izkazi in druga dokazila:
– o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
– o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov,
– o pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij in preizkusu njihovega pravilnega delovanja in
– o upoštevanju predpisov s področja zagotavljanja zdravja in varstva pri delu, higienske in zdravstvene zaščite, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(4) Dokazilo z vsemi sestavinami mora biti izdelano v slovenskem jeziku.
(5) V primeru objektov varovanih na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine in odstopanja od predpisanih bistvenih zahtev določenih v kulturnovarstvenih pogojih, mora biti izjava o zanesljivosti objekta v vodilni mapi izdelana z obliko in mora imeti vsebino, ki je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(skupno dokazilo o zanesljivosti objekta)
Investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloži več posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, katerih število je odvisno od pogodb med investitorjem in izvajalci del, ki so zbrana v skupnem dokazilu o zanesljivosti objekta tako, da se posameznim dokazilom o zanesljivosti doda skupna naslovna stran vodilne mape.
5. člen
(hramba dokazila)
Investitor oziroma lastnik objekta in njegov vsakokratni pravni naslednik mora trajno oziroma dokler objekt stoji hraniti celotno dokazilo.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 91/03).
7. člen
(prehodno obdobje)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko dokazilo o zanesljivosti objektov izdeluje in vlaga v upravne postopke po dosedanjih predpisih do 31. decembra 2008.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena morajo vsebovati četrto stran vodilne mape z izjavo odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, le tista dokazila o zanesljivosti objektov, ki se prilagajo zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-39/2008
Ljubljana, dne 14. maja 2008
EVA 2008-2511-0029
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašamo!
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
 
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
 
Karl Viktor Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti