Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1484. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje, stran 3567.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 11. redni seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje (Uradni list RS, št. 6/97) se spremenijo oziroma dopolnijo sledeči členi: 10., 14., 20. in 21. člen.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka in se po novem glasi:
»Dejavnost zavoda je:
– P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, kot ga določa zakon.
Zavod lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– C/18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N/81.100 vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– N/81.210 splošno čiščenje stavb,
– N/81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/90 010 umetniško uprizarjanje,
– R/90 030 umetniško ustvarjanje,
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 dejavnost knjižnic,
– R/93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
3. člen
Spremeni se 14. člen odloka in se po novem glasi:
»Zavod upravlja devetčlanski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavnikov staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.«
4. člen
Spremeni se 20. člen odloka in se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom. Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
5. člen
V 21. členu odloka se za drugim odstavkom dodata nov tretji in nov četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
6. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in organe zavoda z določili tega odloka v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka ter opraviti nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih v svetu zavoda.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-9/96-151
Kočevje, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost