Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1998 z dne 22. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1998 z dne 22. 10. 1998

Kazalo

3547. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje, stran 5460.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 66/93) ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 30. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje zajetij vodnih virov pri Podskalici pred onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode na območju Krajevne skupnosti Zabukovje.
2. člen
Zavarujejo se zajetja vodnih virov “Pod Skalico 1”, “Pod Skalico 2” in “Pod Skalico 3”, ki se izkoriščajo za oskrbovanje pitne vode za vasi: Pokojnik, Zabukovje, Završe, Bukovje, Trnovec in Podvrh.
3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje zajetij vodnih virov so naslednji:
1. najožji varstveni pas – območje z najstrožjim režimom zavarovanja – CONA 1,
2. ožji varstveni pas – območje z strogim sanitarnim režimom zavarovanja – CONA 2,
3. širši varstveni pas – območje z blagim režimom zavarovanja – CONA 3.
4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko vplival na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno pridobiti presojo vpliva posega na vodni vir, ki naj jo izdela za to usposobljena organizacija.
II. VARSTVENI PASOVI
5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino v polmeru 15 metrov okoli zajetja in je namenjen zaščiti samega zajetja, kjer je možno namerno onesnaževanje vode v zajetju. To so parcelne številke 658 in 640/1, vse k.o. Zabukovje.
2. Ožji varstveni pas obsega območje, kjer je možno podzemno vodo, ki priteka v zajetje, razmeroma hitro onesnažiti in predstavlja ozemlje nad vodnimi viri. Tvorijo ga parcelne številke: 658, 622 in 640/1, vse k.o. Zabukovje.
3. Širši varstveni pas obsega preostali del vodozbirnega območja zajetja. Ta pas prekrivajo travniki in gozd. Tvorijo ga parcelne številke: 640/1, 831/5, 831/2, 832, 826, 640/3, 640/4, 640/2, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 635, 636, 636/1, 637, 638, 638/1, 639, 835, 836/1, 836/2, 840, 841, 842, 844, 845, 846/1, 846/2, 847, 848, 849, 860, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 606/1, 606/2, 607, 608, 608/1, 608/2, 608/3, 610/1, 610/2, 611, 612/1, 612/2, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 499/1, 538, 539, 540/1, 540/2, 541, 542, 593, 595, 596, 597 in 598, vse k.o. Zabukovje.
III. VARSTVENI UKREPI
1. Najožji varstveni pas – cona 1
6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo in z njim upravlja upravljalec javnega vodovoda.
Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim režimom zavarovanja, za katerega veljajo naslednje določbe:
1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo višine najmanj 1,80 m;
2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu;
3. upravljalec vodovodnega sistema mora biti lastnik zemljišča;
4. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;
5. gradnja kanalizacije preko območja najožjega varstvenega pasu ni dovoljena;
6. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
7. dostop ima le pooblaščena oseba vodovoda in izjemoma ekipa za vzdrževanje vodovoda v spremstvu pooblaščene osebe.
2. Ožji varstveni pas – cona 2
7. člen
V ožjem pasu s sanitarnim režimom se zavaruje vodozbirno območje s strogim režimom varovanja in zanj veljajo naslednje določbe:
1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni pas se postavijo vidne opozorilne table;
2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;
3. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
4. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza ter odpiranje novih peskokopov;
5. prepovedano je vsakršno gnojenje z naravnimi (gnoj, gnojevka) in umetnimi gnojili;
6. dovoljena je adaptacija obstoječih stavb v smislu izboljšanja higienskih razmer;
7. gradnja kanalizacije in greznic je prepovedana, obstoječe pa je potrebno sanirati do vodotesnosti;
8. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.
3. Širši varstveni pas – cona 3
8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema zbirno območje vodnega vira pa veljajo naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odvajalo odpadne vode izven širšega pasu;
2. prepovedana je uporaba zaščitnih sredstev, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi (fungicidi, insekticidi), gnojnice in mineralnih gnojil v času, ko narava miruje;
3. pri žaganju lesa in strojnem obdelovanju kmetijskih površin je potrebno paziti, da ne pride do izlitja večjih količin mineralnih olj in goriva v tla;
4. eksploatacija kamna je dovoljena le izjemoma v kamnolomih posebnega družbenega pomena;
5. za gradnjo novih poti je potrebno pridobiti strokovno mnenje hidrogeologa;
6. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
7. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali 8. člen tega odloka.
Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o zaščiti zajetja vodnih virov Pod Skalico, območje Krajevne skupnosti Zabukovje.
Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora, lahko kazen izterja takoj na kraju samem. Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v najožjem varstvenem pasu v roku šestih mesecev, v ožjem varstvenem pasu v enem letu in v širšem varstvenem pasu v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer se omeji izkoriščanje zemljišč so upravičeni do davčne olajšave oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.
Upravljalec vodovodnega sistema sporazumno z lastnikom zemljišča določi višino in način plačila odškodnine.
12. člen
Postopki, za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se nadaljujejo pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim v določenem pasu, v katerem se nahaja lokacija.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje – varstvena, komunalna, kmetijska, gozdarska…).
14. člen
Obseg varstvenih pasov zajetij pitne vode je določen v strokovnih hidrogeoloških podlagah za zavarovanje zajetij pitne vode Pod Skalico in grafičnih prilogah (kartah) v merilu 1:5000. Karta in ostala dokumentacija je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Sevnica.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35300-0022/98
Sevnica, dne 30. septembra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost