Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2008 z dne 31. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2008 z dne 31. 1. 2008

Kazalo

334. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec, stran 752.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 20. in 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in statutov ustanoviteljic so občinski sveti občin Braslovče dne 26. 9. 2007, Polzela dne 5. 7. 2007, Prebold dne 6. 9. 2007, Tabor dne 17. 9. 2007, Vransko dne 22. 10. 2007 in Žalec dne 10. 12. 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uskladita ustanovitveni akt in delovanje javnega zavoda Medobčinska matična knjižnica Žalec (v nadaljevanju: zavod) z določbami Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/01) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02).
2. člen
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Medobčinske matične knjižnice Žalec (Uradni list RS, št. 102/01 z dne 14. 12. 2001 in št. 1/02 z dne 4. 1. 2002 – popravek).
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko vložka 1/07500/00.
3. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
Občina Braslovče z ustanoviteljskim deležem 12%,
Občina Polzela z ustanoviteljskim deležem 13%,
Občina Prebold z ustanoviteljskim deležem 12%,
Občina Tabor z ustanoviteljskim deležem 4%,
Občina Vransko z ustanoviteljskim deležem 6% in
Občina Žalec z ustanoviteljskim deležem 53%.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo pristojni organi ustanoviteljic.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Zavod je pravna oseba.
Ime zavoda se spremeni tako, da odslej glasi: Medobčinska splošna knjižnica Žalec.
Sedež zavoda je v Žalcu, Aškerčeva 9a.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 30 mm in pečat okrogle oblike s premerom 20 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano ime Medobčinska splošna knjižnica Žalec.
Pečat s premerom 30 mm zavod uporablja v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam.
Pečat s premerom 20 mm zavod uporablja predvsem za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Zavod lahko uporablja tudi posebne pečate za označevanje pripadnosti knjižničnega gradiva.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
6. člen
Zavod opravlja naslednjo javno službo:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
V okviru izvajanja javne službe lahko zavod tudi:
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, prireditve in razstave,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva.
7. člen
Obstoječa registrirana dejavnost zavoda s uskladi s spremembami Standardne klasifikacije dejavnosti.
Dejavnost zavoda se razširi za naslednje dejavnosti:
DE/22.230 knjigoveštvo.
Naslednje dejavnosti se opustijo:
K/71.402 dejavnost videotek
K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
Zavod registrira opravljanje naslednjih dejavnosti:
O/ 92.511 dejavnost knjižnic
DE/22.110 izdajanje knjig
DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 drugo založništvo
DE/22.230 knjigoveštvo
G/52.500 trgovina na drobno z rabljenim blagom
K/72.400 omrežne podatkovne storitve
K/74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevane in usposabljanje
O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register oziroma je namenjena izvajanju javne službe, za katero je zavod ustanovljen.
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
Zavod ima naslednje organizacijske enote:
– Občinska knjižnica Braslovče
– Občinska knjižnica Polzela
– Občinska knjižnica Prebold
– Občinska knjižnica Tabor
– Občinska knjižnica Vransko
– Občinska knjižnica Žalec, ki ima naslednja izposojevališča:
– Izposojevališče Griže
– Izposojevališče Liboje
– Izposojevališče Petrovče
– Izposojevališče Ponikva
– Izposojevališče Šempeter v Savinjski dolini.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
1. Direktor
10. člen
Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan.
11. člen
Svet zavoda mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje 2/3 ustanoviteljic, glede na ustanoviteljski delež in mnenje občin, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje javne službe, mnenje strokovnega sveta zavoda ter mnenje strokovnih delavcev zavoda. Strokovni delavci o mnenju glasujejo tajno. Soglasja in mnenja pred imenovanjem direktorja se nanašajo na kandidata oziroma kandidatko, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Če ustanoviteljice oziroma občine oziroma strokovni svet oziroma strokovni delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
Po pridobitvi soglasij in mnenja svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
12. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
13. člen
Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanoviteljem in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi kot skrben in vesten gospodar. Pri opravljanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda.
14. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima 7. raven izobrazbe družboslovne smeri
– opravljen bibliotekarski strokovni izpit,
– pet let vodstvenih delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje dejavnosti s področja kulture, predvsem knjižnične dejavnosti.
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda.
15. člen
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistematizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda izvaja svet zavoda in z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Svet zavoda razreši direktorja:
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepa organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 60 dni.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev knjižnice oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
18. člen
Svet zavoda sestavlja 7 članov, in sicer: 4 člani, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo ustanoviteljice, kot sledi: Občina Žalec imenuje 2 člana, Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor in Občina Vransko pa skupaj 2. 2 člana imenuje zavod izmed zaposlenih na tajnih volitvah, 1 člana pa kot predstavnika uporabnikov predlaga Kulturniška zbornica Slovenije, v njenem imenu pa Zveza bibliotekarskih društev Slovenija.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let, člani so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanoviteljice o poteku mandata članov sveta zavoda 90 dni pred potekom mandata.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja poslovnik o njegovem delu.
19. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
20. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju.
Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
21. člen
Predsednik sveta zavoda 60 dni pred iztekom mandata člana sveta zaprosi ustanoviteljice za imenovanje novih članov v svet zavoda.
22. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
O razrešitvi člana odloča ustanoviteljica, ki ga je imenovala, na predlog sveta.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma imenuje nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan razrešeni član.
3. Strokovni svet
23. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovih ustanoviteljev,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen ustanovitve zavoda, obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi zavoda.
24. člen
Strokovni svet ima 7 članov. Predsednika in štiri člane imenuje svet zavoda, od tega 2 na predlog Kulturniške zbornice Slovenije. Dva člana pa izvolijo zaposleni, in sicer enega člana izmed vseh zaposlenih, enega člana pa izmed strokovnih delavcev zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta traja 5 let, lahko so ponovno imenovani.
25. člen
Strokovni svet dela in odloča na sejah. Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov.
Seje sklicuje in vodi predsednik strokovnega sveta. Pobudo za sklic strokovnega sveta lahko da tudi direktor zavoda.
26. člen
Podrobnejše delovanje strokovnega sveta ureja poslovnik o njegovem delu.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZAVODA
27. člen
Zavod mora opravljati finančno in materialno poslovanje po veljavnih predpisih in standardih.
Za pravilnost in zakonitost finančnega in materialnega poslovanja odgovarjata računovodja in direktor zavoda.
VI. PREMOŽENJE
28. člen
Zavod pri svojem delu uporablja javno kulturno infrastrukturo (opremo), ki so mu jo ob ustanovitvi v upravljanje izročile ustanoviteljice. Ta oprema je last posamezne ustanoviteljice, skladno s 26. členom Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec.
Začetna referenčna knjižnična zbirka je skladno z delitveno bilanco bivše Občine Žalec v solasti vseh ustanoviteljic. Solastninski deleži ustanoviteljic na referenčni knjižnični zbirki se letno spreminjajo glede na sredstva, ki jih zagotavljajo ustanovitelji za izvajanje javne službe oziroma opravljanje dejavnosti.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
29. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanoviteljev in drugih javnih sredstev,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– članarin,
– prihodkov, ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, daril in drugih zakonitih virov.
30. člen
Sredstva za izvajanje javne službe zagotavljajo ustanoviteljice in drugi pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in finančnega načrta, skladno z 52. členom Zakona o knjižničarstvu.
Finančna obveznost za skupne stroške se med ustanoviteljice in občine, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje javne službe, razdeli premo sorazmerno s številom prebivalcev, stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju ustanoviteljice oziroma občine, pa krije vsaka ustanoviteljica oziroma občina sama.
Ustanoviteljice in občine zagotavljajo sredstva za nakup knjižničnega gradiva skladno s 53. členom Zakona o knjižničarstvu.
31. člen
Če ustanoviteljica ali občina, ki je na zavod s pogodbo prenesla opravljanje javne službe, ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti do zavoda, mora direktor zavoda o tem obvestiti ostale ustanoviteljice in ministrstvo, pristojno za kulturo.
32. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda. Presežek prihodkov nad odhodki iz prodaje proizvodov in storitev na trgu lahko zavod uporabi tudi za druge namene.
Zavod ne sme brez soglasja ustanoviteljic presežkov prihodkov nad odhodki uporabljati za investicije in druge namene, če bi iz tega za ustanoviteljice nastale dodatne finančne obveznosti.
VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
33. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih v posameznem letu zagotavljajo za delo zavoda.
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda iz poslov, ki jih zavod opravlja za tretje osebe. Odgovornost za obveznosti iz teh poslov se uredi s pogodbo med zavodom in tretjo osebo.
IX. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
34. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesu in ugledu zavoda oziroma članov knjižnice, zlasti pa:.
– osebni podatki o članih knjižnice,
– podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in listine, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in listine, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije,
– podatki in dokumenti o delavcih zavoda.
35. člen
Poslovno tajnost morajo varovati vsi delavci zavoda, tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu.
Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti.
Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, sme posredovati pooblaščenim organom le direktor knjižnice.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
36. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– akt o sistematizaciji delovnih mest, ki mora biti v skladu s pravilnikom, izdanim na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o knjižničarstvu oziroma s sprejetimi normativi in standardi,
– splošni akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– druge splošne akte.
Pred sprejemom splošnega akta zavoda se organizira razprava, v kateri lahko delavci ali sindikati dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.
Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Ustanovitelji imenujejo svet zavoda v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Direktor zavoda poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v sodni register.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehata uporabljati Odlok o ustanovitvi Medobčinske matične knjižnice Žalec (Uradni list RS, št. 102/01 z dne 14. 12. 2001 in št. 1/02 z dne 4. 1. 2002 – popravek) in Statut Medobčinske matične knjižnice Žalec z dne 24. 6. 2003.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0002/2007
Braslovče, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Polzela, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
Prebold, dne 6. septembra 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 17. septembra 2007
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Vransko, dne 22. oktobra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Žalec, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost