Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006, stran 18613.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in dopolnitve) je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2006 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov    |   Proračun leta|
|     |                 |   2006 (v tisoč|
|     |                 |       SIT)|
+---------+---------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |      449.002|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      175.143|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |      151.764|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |      109.834|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      18.551|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |      23.379|
|     |storitve             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      23.379|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |       5.911|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |       1.012|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |712 Nadomestilo za degradacijo  |         |
|     |in uzurpacijo prostora      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |        703|
|     |storitev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi ne-davčni prihodki   |      15.753|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      21.015|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      20.030|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |        985|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |      252.844|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz    |      252.844|
|     |drugih javno finančnih      |         |
|     |institucij            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |      463.656|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |      104.713|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      27.663|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |       3.893|
|     |socialno varnost         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |      67.954|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |       5.193|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |        10|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |      152.159|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije          |       1.993|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |      92.322|
|     |gospodinjstvom          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi ne-profitnim    |      21.869|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |      35.975|
|     |transferi            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |      128.663|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |      128.663|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      78.121|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      78.121|
+---------+---------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-  |      –14.654|
|     |II.)               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         0|
|     |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV      |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |         0|
|     |posojil             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova      |         0|
|     |privatizacije          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      12.967|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |440 Dana posojila        |      12.967|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |         0|
|     |deležev in naložb        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz  |         0|
|     |naslova privatizacije      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      –12.967|
|     |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-  |         |
|     |V,)               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)        |      19.990|
+---------+---------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |      19.990|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |      19.990|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)      |       8.152|
+---------+---------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA         |       8.152|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga   |       8.152|
+---------+---------------------------------+------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |      –15.783|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|     |VIII.)              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      11.838|
+---------+---------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |      –30.958|
|     |VIII.-IX.)            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vransko je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Vransko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/2007
Vransko, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost