Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5132. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evropskih svetih delavcev (ZESD-A), stran 13915.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evropskih svetih delavcev (ZESD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evropskih svetih delavcev (ZESD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. oktobra 2007.
Št. 001-22-129/07
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O EVROPSKIH SVETIH DELAVCEV (ZESD-A)
1. člen
V Zakonu o evropskih svetih delavcev (Uradni list RS, št. 59/02) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »ustanovljene v državah članicah Evropske unije« doda besedilo »ali Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država članica Evropske unije)«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta zakon prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 94/45/ES z dne 22. septembra 1994 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (UL L št. 254 z dne 30. septembra 1994, str. 64), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/109/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktive 94/45/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. decembra 2006, str. 416).«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »17 članov« nadomesti z besedilom »toliko članov, kolikor je število držav članic«.
3. člen
V prvem odstavku 37. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo najmanj 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/02-33/2
Ljubljana, dne 29. oktobra 2007
EPA 1572-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost