Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2007 z dne 21. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2007 z dne 21. 8. 2007

Kazalo

4030. Sklep o začetku priprave dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1, stran 10748.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1
1.
S tem sklepom se začne priprava dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 – v nadaljevanju: dopolnitve PUP.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo dopolnitev PUP
V območju dopolnitev PUP je bila s sprejetjem Sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1968–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/99) posameznim zemljiščem spremenjena pretežna namenska raba. Obravnavana zemljišča so bila izvzeta iz nezazidljivih gozdnih in kmetijskih zemljišč ter priključena k območjem urejanja BS 6/4-1, BS 6/4-2 Gmajna, BS 6/3-1 Gmajna in BS 6/2 Stare Črnuče. Za obravnavana priključena zemljišča je treba izdelati dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Uradni list RS, št. 52/97 in 87/99).
3.
Območje dopolnitev PUP
Območje – zemljišča, ki so predmet dopolnitev PUP, se nahajajo v severozahodnem delu območja urejanja BS 6/3-1 Gmajna, severnem delu območja urejanja BS 6/4-2 Gmajna, severovzhodnem delu območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in v vzhodnem delu območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče. Skupna velikost zemljišč je cca 9000 m2.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
5. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami)
7. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
8. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
9. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
10. Telekom Slovenije d.d.
11. Javna razsvetljava d.d.
12. Snaga d.o.o.
13. Geoplin plinovodi d.o.o.
14. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
15. Holding Slovenske železnice d.o.o., Center za nepremičnine.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Dopolnitve PUP bodo določile merila in pogoje za posege na posameznih parcelah, ki so bile priključene k zazidljivim površinam. Zato vsebinske spremembe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih niso predvidene, izdelava strokovnih podlag in variantnih rešitev pa ni potrebna.
6.
Roki za pripravo dopolnitev PUP
Izdelava dopolnitev PUP je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka dopolnitev PUP je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga dopolnitev PUP je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave dopolnitev PUP
Pripravo dopolnitev PUP financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Št. 350-72/2007-1
Ljubljana, dne 8. avgusta 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.