Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2007 z dne 31. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2007 z dne 31. 7. 2007

Kazalo

3825. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2007, stran 10018.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 23. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 12/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2007 je določen
+--------+--------------------------------+--------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      (v evrih)|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |skupina/podskupine kontov    | proračun leta 2007|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|     16.143.318|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     11.328.478|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |      9.738.871|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |      9.137.810|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |       487.038|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |704 Domači davki na blago in  |       114.023|
|    |storitve            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |706 Drugi davki         |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |      1.589.607|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in   |       411.190|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |       14.000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |712 Denarne kazni        |        9.807|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in|       214.320|
|    |storitev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |       940.290|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |      1.606.087|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih|       41.812|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč|      1.564.275|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |          0|
|    |virov              |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |      3.208.753|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |      2.952.732|
|    |drugih             |          |
|    |javnofinančnih institucij    |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz     |       256.021|
|    |državnega            |          |
|    |proračuna iz sredstev proračuna |          |
|    |Evropske unije         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     17.827.631|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |      3.953.651|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |       727.055|
|    |zaposlenim           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       102.210|
|    |socialno varnost        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve|      2.718.359|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |       100.568|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |409 Rezerve           |       305.459|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |      5.296.700|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |410 Subvencije         |       377.664|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |411 Transferi posameznikom   |      2.708.073|
|    |in gospodinjstvom        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |       224.361|
|    |organizacijam in ustanovam   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |      1.986.602|
|    |transferi            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |      7.286.119|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |      7.286.119|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      1.291.161|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |430 Investicijski transferi   |        8.346|
|    |proračunskim upor.       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |      1.034.851|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki |          |
|    |niso proračunski uporabniki   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |       247.964|
|    |proračunskim upor.       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA  |     –1.684.313|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          0|
|    |TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |          0|
|    |posojil             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova     |          0|
|    |privatizacije          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442)          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|44.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |440 Dana posojila        |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |          0|
|    |deležev in naložb        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz  |          0|
|    |naslova privatizacije      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |          0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV.-V.)            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |      1.251.878|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |      1.251.878|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |      1.251.878|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |       231.003|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |       231.003|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga  |       231.003|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |      –663.438|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)|          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      1.020.875|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |      1.684.313|
|    |VIII.-IX.)           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |          |
|    |31. 12. 2006          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |9009 splošni sklad za drugo   |       663.438|
+--------+--------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2007 lahko zadolži do višine 1.251.878 evrov in sicer za naslednje investicije:
– LC Radež–Polana (II. faza) 72.837 EUR,
– LC Padež–Metni Vrh (II. faza) 59.989 EUR,
– LC Veliki Cirnik–Svinjsko–Češnjevec (II. faza) 6.966 EUR,
– ČN Inplet, Bazga in Orehovo 133.567 EUR,
– Vodovod Primož 33.383 EUR,
– Vodovod Studenec 41.729 EUR,
– Ureditev območja za stanovanjsko gradnjo (22 gradb. parcel) 709.397 EUR,
– Komunalno opremljanje PSO Krmelj 152.281 EUR,
– Vodovod Jablanica 41.729 EUR.«
3. člen
V 8. členu se znesek »83.459 evrov« nadomesti z zneskom »242.000 evrov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0048/2007
Sevnica, dne 23. julija 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.