Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007

Kazalo

3386. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci, stran 8754.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, in spr.) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 6. redni seji dne 29. 6. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Odranci
1. člen
7. člen Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) se spremeni enajsta alineja prve točke tako, da glasi: »določa prekrške in globe s katerimi se kršijo predpisi občine«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo organov občine je javno.
Organi občine obveščajo javnost o svojem delu in načinu poslovanja ter o uresničevanju pravic strank ter drugih vprašanjih, ki zanimajo javnost, preko svojih publikacij, internega kanala CATV, preko svetovnega spleta, na novinarskih konferencah ali na drug primeren način.
Javnost dela se zagotavlja tudi z objavo splošnih aktov občine na svetovnem spletu ter z navzočnostjo predstavnikov medijev in drugih zainteresiranih oseb na javnih sejah organov občine. Občina zagotavlja pogoje, ki omogočajo prisotnost zainteresiranih oseb na javnih sejah organov občine.
Pri dajanju obvestil je potrebno spoštovati predpise, ki določajo tajnost podatkov ali njihovih posameznih delov, kakor tudi predpise o dostopu do informacij javnega značaja.
Obvestila morajo biti pripravljena tako, da varujejo ugled strank in drugih udeležencev v postopku.
Za odnose z javnostjo skrbita župan in tajnik občinske uprave ali druga pooblaščena oseba v skladu s pravili, ki jih določi župan.«.
3. člen
Za 12. členom se dodata nova 12.a in 12.b člen, ki se glasita:
»12.a člen
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam, v skladu z zakonom.
Organi občine zagotavljajo uporabnikom dostop do splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah.
Organi občine dajejo splošne informacije o načinu poslovanja organov pri odločanju in izdajanju potrdil, ter pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in ravnih koristi fizičnih in pravnih oseb.
Organi občine obravnavajo predloge, pripombe, vprašanja, kritike in pohvale strank in so dolžni odgovoriti na vloge strank na način in v rokih kot jih določajo predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
12.b člen
Če zadeva, ki jo vodijo organi občine nima narave informacije javnega značaja, imajo stranke in druge osebe pravico do vpogleda v zadevo, če verjetno izkažejo pravni interes v zadevi.
V tem primeru imajo tudi pravico pregledovati in prepisovati ter na svoje stroške kopirati dokumente zadeve.«.
4. člen
14. člen se v celoti spremeni in glasi:
»Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema prostorske akte občine, v okviru, ki ga določa zakonodaja,
– sprejema občinski proračun ter zaključni račun,
– sprejema letni program prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine,
– na predlog župana ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo pristojnost, organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja organe skupne občinske uprave, pri čemer lahko za usklajevanje dokončnih odločitev pooblasti župana,
– nadzoruje delo župana in podžupana ter občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje in razrešuje občinsko volilno komisijo,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane odborov in komisij občinskega sveta,
– imenuje in razrešuje predstavnika občine v sosvetu načelnika upravne enote,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– odloča o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti občine (premičnim in nepremičnim), kolikor zakon ali ta statut ne določata drugače,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklic zbora občanov,
– določa kriterije za nadomestila in nagrade članom občinskega sveta, odborov in komisij, nadzornega odbora in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
– odloča o načinu opravljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb,
– ustanavlja gospodarske javne zavode in javne agencije ter javne gospodarske družbe ter izvaja ustanoviteljske pravice, razen, če ustanovitveni akt ne določa, da ustanoviteljske pravice izvršuje župan,
– ustanavlja javne zavode s področja družbenih dejavnosti ter druge javne zavode s področja negospodarstva ter izvaja ustanoviteljske pravice, razen, če ustanovitveni akt ne določa, da ustanoviteljske pravice izvršuje župan,
– podeljuje koncesije, če tako določa zakon,
– določa prispevke in cene na področju gospodarskih javnih služb, komunalne takse ter druge cene in nadomestila za katere je pristojen v skladu z zakonom in veljavnimi podzakonskimi akti,
– določa pogoje za priključitev na komunalne naprave in pogoje koriščenja komunalnih storitev,
– odloča o najemu dolgoročnih posojil in dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Odranci,
– daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Odranci,
– predpisuje davke in prispevke v skladu z zakonom,
– sprejema program in letni načrt ter določa organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizacijo in način izvajanja varstva pred požari,
– odloča o povezovanju občine z drugimi lokalnimi skupnostmi in organizacijami na državni in meddržavni ravni,
– sprejema začasne nujne ukrepe v skladu z zakonom,
– opravlja druge naloge določene z zakonom in tem statutom.«.
5. člen
15. člen se spremeni in glasi:
»Občinski svet daje mnenje k imenovanju predstojnikov republiških organov, pristojnih za občino.
Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih pristojnosti iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.«.
6. člen
V 22. členu se za prvim stavkom drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Glas je opredeljen, če se glasi »za« ali »proti«.«.
7. člen
V 31. členu se za tretjim stavkom prvega odstavka doda stavek in glasi: »Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«.
8. člen
V 34. členu se spremeni šesta alinea tako, da se glasi:
»imenuje in razrešuje tajnika (direktorja) občinske uprave in odloča o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti tajnika občinske uprave oziroma kolikor zakon ne določa drugače.«.
Za šestnajsto alinejo se doda nova alineja, da se glasi:
»imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta.«.
Sedemnajsta alinea postane osemnajsta.
9. člen
35. člen se spremeni in na novo glasi:
»Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.«.
10. člen
V 78. členu se črta sedma alinea.
Osma elinea postane sedma.
11. člen
Črta se 9. poglavje POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO SODELOVANJE in 113., 114., 115. in 116. členi, ki se nadomestijo z naslednjim besedilom:
»9. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI SAMOUPRAVNIMI IN LOKALNIMI SKUPNOSTMI
113. člen
Občina se lahko poveže z drugimi sosednjimi občinami v pokrajino, širšo lokalno skupnost, zvezo ali združenje občin, zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena in zaradi uresničevanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Občina lahko v sodelovanju z drugimi občinami združuje sredstva in ustanovi skupne organe, organe skupne občinske uprave, ustanovi in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. Medsebojna razmerja med občinami ustanoviteljicami se uredijo s pogodbo oziroma sporazumom.
114. člen
Ustanovitev, organizacijo, sodelovanje, spremembo ter način prenehanja delovanja pokrajine, širše lokalne skupnosti, zveze ali združenja občin ureja zakon.«.
12. člen
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32-6/2007
Odranci, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.