Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper, stran 5584.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
Št. 600-12/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper (Uradne objave, št. 24/98 in 24/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti vrtca so:
1. DE 22.110  Izdajanje knjig
2. DE 22.120  Izdajanje časopisov
3. DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150  Drugo založništvo
6. DE 22.220  Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240  Priprava za tisk
8. DE 22.250  Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230 Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K71.100  Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
37. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
38. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
41. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511 Dejavnost knjižnic
43. O 92.610 Obratovanje športnih objektov
44. O 92.623 Druge športne dejavnosti
45. O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Vanganel, Koper, Bonini 1a,«.
4. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 7. člena odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»Svet vrtca opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
Svet vrtca odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.
Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.«.
Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh enot vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«.
5. člen
Besedilo 22. člena odloka se spremeni, tako da se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– prodaje proizvodov in storitev na trgu,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
6. člen
V 24. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet vrtca.«.
7. člen
Dosedanji svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-12/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile Capodistria
Numero: 600-12/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile 2007, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile Capodistria
Articolo 1
L’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 24/98 e 24/00) è modificato come segue:
»L’asilo infantile svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi
        specializzati, n. c. a.
13. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
14. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
16. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
17. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510 Mense
19. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200 Locazione di beni immobili
22. K 71.100 Noleggio di autovetture
23. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale
        informatico
24. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
28. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400 Attività delle banche dati
32. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851 Traduzione
34. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
36. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado preparatorio
37. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di
        insegnamento, n.c.a.
38. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
41. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511 Attività di biblioteche
43. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623 Altre attività sportive
45. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.
L’attività dell’asilo infantile e l’educazione prescolastica sono considerate un pubblico servizio la cui prestazione è di pubblico interesse.«.
Articolo 2
Nel secondo comma dell’articolo 4 del decreto, la parola »delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 3
Nell’articolo 5, primo comma, è modificato il quarto alinea che recita:
»– Succursale di Vanganel, Capodistria, Bovini 1°,«.
Articolo 4
Nell’articolo 7, il terzo, il quarto ed il quinto comma sono modificati come segue:
»Il consiglio dell’asilo infantile espleta i seguenti compiti:
– approva i regolamenti e gli altri atti generali;
– nomina ed esonera il direttore;
– approva il programma di sviluppo;
– approva il programma annuale di lavoro e la relazione sulla sua attuazione;
– approva il piano finanziario ed il conto consuntivo;
– decide in merito all’introduzione dei programmi aggiuntivi ed altri;
– decide in merito ai ricorsi, inoltrati dagli organi professionali, dall’ispettorato all’istruzione,
dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori;
– indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio dell’ente;
– decide dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione all’attività educativa e didattica dell’ente;
– propone al fondatore le modifiche o l’ampliamento delle attività;
– avanza proposte e pareri in merito a singole questioni al fondatore ed al direttore;
– approva i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell’ente.
Il consiglio dell’asilo infantile delibera a maggioranza assoluta, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.
Il consiglio dell’asilo infantile si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei dipendenti dell’asilo infantile
– tre rappresentanti dei genitori.
Sono aggiunti il sesto ed il settimo comma che recitano:
»Nel consiglio dell’asilo infantile devono essere equamente rappresentati i dipendenti ed i genitori di tutte le succursali del medesimo.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti per più di due mandati interi consecutivi.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 22 del decreto è modificato con l’aggiunta del terzo alinea che recita:
»– vendita sul mercato di prodotti e servizi«.
Il terzo alinea diventa pertanto il quarto alinea.
Articolo 6
Nell’articolo 24 del decreto è aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»La ripartizione del ricavato eccedente le spese avviene in funzione dei programmi delle priorità approvati dal consiglio dell’ente.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio dell’ente svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 600-12/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti