Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1802. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva, stran 4717.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 471. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06), 12. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 94/05, 111/06) je Občinski svet Občine Lendava na 4. seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava s sedežem v Lendavi, Glavna ulica 20, 9220 Lendava ustanavlja javno podjetje EKO – PARK d.o.o. Lendava – ÖKO – PARK Kft. Lendva, kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih javnih služb.
V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah se s temi službami zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu lahko zagotavlja Občina Lendava. Občina Lendava je z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava določila, katere so gospodarske javne službe občine ter način izvajanja in opravljanja le-teh. Nadalje so z odlokom urejene tudi oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, pri čemer je ena od predvidenih oblik tudi javno podjetje.
II. USTANOVITELJ PODJETJA
2. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Lendava ali s strani občinskega sveta pooblaščeni organ.
III. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma podjetja je EKO – PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje/ÖKO – PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat.
Skrajšana označba firme je EKO – PARK d.o.o Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva.
Sedež podjetja je Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva.
IV. DEJAVNOST PODJETJA
4. člen
Osnovna dejavnost podjetja je oskrba s pitno vodo, vzdrževanje cest in javnih površin.
Podjetje poleg osnovne dejavnosti še naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje, urejanje in obnova objektov za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– urejanje in vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic, pešpoti ter drugih javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
– rušenje objektov in zemeljska dela,
– splošna in druga gradbena dela ter zaključna dela v gradbeništvu,
– vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
– steklarska dela,
– pleskarska dela,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov),
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– finančni zakup (leasing),
– consulting dejavnost za projekte s področja varstva okolja, priprava in vodenje investicijskih projektov,
– tehnično svetovanje.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:
A/01.120  Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A/01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
      športnih površin
CB/14.210 Pridobivanje gramoza in peska
DN/37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
DN/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
E/40.132  Trgovanje z električno energijo
E/40.221  Distribucija plinastih goriv po plinovodni
      mreži
E/40.300  Oskrba s paro in toplo vodo
E/41.000  Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110  Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210  Splošna gradbena dela
F/45.230  Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
      objektov
F/45.240  Gradnja vodnih objektov
F/45.250  Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310  Električne instalacije
F/45.320  Izolacijska dela
F/45.330  Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
F/45.340  Druge instalacije pri gradnjah
F/45.410  Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420  Vgradnja stavbnega in drugega pohištva
F/45.430  Oblaganje tal in sten
F/45.441  Steklarska dela
F/45.442  Pleskarska dela
F/45.450  Druga zaključna gradbena dela
F/45.500  Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
      najem skupaj z upravljalci strojev
G/51.180  Posredništvo, specializirano za prodajo drugih
      določenih izdelkov
G/51.570  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.900  Druga trgovina na debelo
G/52.120  Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
      prodajalnah
G/52.482  Dejavnost cvetličarn
G/52.483  Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
      živalmi
G/52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/55.400  Točenje pijač
H/55.304  Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih
      obratov
I/60.240  Cestni tovorni promet
I/60.300  Cevovodni transport
I/63.120  Skladiščenje
I/64.120  Kurirska dejavnost, razen javne pošte
J/65.210  Finančni zakup (leasing)
K/70.110  Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.120  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
      pogodbi
K/71.100  Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210  Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
K/71.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
K/71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/71.401  Izposojanje športne opreme
K/72.300  Obdelava podatkov
K/72.400  Omrežne podatkovne storitve
K/73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      naravoslovja
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      tehnologije
K/73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      družboslovja
K/74.110  Pravno svetovanje
K/74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
      davčno svetovanje, s tem, da podjetje revizijske
      dejavnosti ne opravlja
K/74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.150  Dejavnost holdingov
K/74.202  Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
K/74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
      povezano tehnično svetovanje
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400  Oglaševanje
K/74.700  Čiščenje objektov in opreme
K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853  Druga splošna tajniška opravila
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.872  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
O/90.010  Ravnanje z odplakami
O/90.021  Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.022  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
      odstranjevanja trdnih odpadkov
O/90.031  Čiščenje okolja
O/90.032  Druge dejavnosti javne higiene
O/92.330  Dejavnost sejmišč in zabavnih parkov
O/92.610  Obratovanje športnih objektov
Dejavnost podjetja se lahko spremeni samo s soglasjem ustanovitelja. Družbenik lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe.
Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje njene dejavnosti.
5. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
V. OSNOVNI KAPITAL
6. člen
Osnovni kapital javnega podjetja je 8.763,1447 eurov. Osnovni kapital je enak osnovnemu vložku, ki ga je Občina Lendava kot ustanovitelj že vložila v družbo Poslovni park Lendava d.o.o. kot pravnega prednika javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava.
VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
7. člen
Pristojnosti ustanovitelja so:
– sprejema spremembe tega odloka,
– sprejema vsakoletno poročilo o poslovanju podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja podjetja,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah ter drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem aktom in statutom podjetja.
V primeru, da bi po sklepu družbenika prišlo do tega, da bi bilo v družbi več družbenikov, se formira skupščina družbenikov. V takem primeru je vsakih dopolnjenih 50 eurov osnovnega vložka en (1) glas.
Edini družbenik, ki odloča o upravljanju družbe samostojno odloča o spremembah in dopolnitvah tega akta. Tak sklep mora potrditi notar.
Odločitve iz tega člena Akta edini družbenik vpisuje v notarsko potrjeno knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v to knjigo nimajo pravnega učinka.
VII. ORGANA PODJETJA
8. člen
Organa podjetja sta:
– nadzorni svet
– direktor.
9. člen
Nadzorni svet
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih 3 imenuje občinski svet ustanovitelja, 2 pa imenuje župan občine. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
10. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– sprejema statut podjetja in njegove spremembe,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte podjetja,
– sprejema bilance in poslovna poročila ter zaključni račun,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– preverja letno poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– skrbi za izvajanje sklepov ustanovitelja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– daje soglasje direktorju k sklepanju poslov nad vrednostjo, ki je določena v 14. členu tega odloka,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem, se podrobneje določijo s statutom podjetja.
11. člen
Delo in poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo podjetja. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenem s statutom javnega podjetja.
Direktor se imenuje za dobo 4 let, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pristojnosti direktorja se podrobneje določijo s statutom podjetja.
12. člen
S statutom se opredelijo način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov podjetja.
VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA
13. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor z omejitvijo, da po predhodni pridobitvi soglasja ustanovitelja sklepa pravne posle o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin. Brez soglasja nadzornega sveta direktor lahko sklepa investicijske pogodbe do 20.000 eurov, pogodbe o nabavi ali odtujitvi opreme do višine 10.000 eurov, najema ali daje posojila za investicije do 20.000 eurov in opreme do 10.000 eurov.
IX. POSLOVNI DELEŽ
14. člen
Poslovni delež pripada izključno edinemu družbeniku. Edini družbenik lahko poslovni delež ali del poslovnega deleža odsvoji. V primeru odsvojitve dela poslovnega deleža nastane nov samostojni poslovni delež.
X. FINANCIRANJE
15. člen
Viri financiranja so:
– z opravljanjem svoje dejavnosti – iz naslova ustvarjenih prihodkov od prodaje storitev in proizvodov. Prihodki se oblikujejo iz prodaje proizvodov in storitev, tarif, taks, nadomestil in povračil.
– iz proračunskih sredstev oziroma iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni in predpisi občine.
Javno podjetje vodi poslovne knjige in dokumentacijo, izdeluje letne računovodske izkaze, poslovne načrte, letno poročilo in poslovno poročilo po predpisih, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. Družba mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom.
XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Javno podjetje je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom.
Podjetje sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
Vodenje poslovnih knjig mora biti organizirano ločeno za tržni in javni del dejavnosti, kar podrobno uredi statut podjetja.
17. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
18. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.
XII. DOBIČEK IN IZGUBA
19. člen
O razporejanju dobička odloča ustanovitelj v skladu z zakonom. Premoženje, ki je potrebno za ohranitev kapitala družbe, se ne sme izplačati.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube podjetja ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
XIII. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA
20. člen
Edini družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje) ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).
XIV. SPLOŠNI AKTI
21. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo organizacija in delovanje javnega podjetja ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor podjetja lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XV. PRENEHANJE DRUŽBE
22. člen
Družba preneha, če tako sklene edini družbenik, če sodišče ugotovi ničnost vpisa oziroma na podlagi sodne odločbe, s stečajem, likvidacijo in z združitvijo v kakšno drugo družbo.
XVI. USTANOVITVENI STROŠKI
23. člen
Sredstva za ustanovitev in spremembe družbe zagotavlja edini družbenik.
Edinemu družbeniku se ti stroški vrnejo in se mu izplača nagrada, sorazmerna porabljenemu času za delo pri spremembi družbe. Ti stroški in nagrada se edinemu družbeniku izplačajo iz dobička in ima izplačilo teh stroškov prednost pred zahtevkom za izplačilo deleža na dobičku.
XVII. PROKURA
24. člen
Nadzorni svet lahko s sklepom podeli prokuro enemu prokuristu. Prokurist zastopa družbo samostojno.
Prokurist lahko opravlja vsa pravna dejanja za družbo, razen če gre za odsvojitev in obremenjevanje nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen.
XVIII. DRUGE DOLOČBE
25. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati ustanovitveni akt družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava z dne 13. 1. 2006. Z ustanovitvijo javnega podjetja preidejo nanj vse pravice in obveznosti družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava. Javno podjetje kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, ki so nastala v zvezi z družbo Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava.
26. člen
Nadzorni svet sprejme statut najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema statuta podjetja po tem odloku in do uskladitve splošnih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo dosedanji akti družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava, v določilih, ki niso v nasprotju s tem odlokom.
27. člen
Do imenovanja direktorja podjetja v skladu s tem odlokom opravlja te naloge direktor kot vršilec dolžnosti dosedanji direktor družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava.
Direktorja imenuje ustanovitelj na osnovi javnega razpisa, najkasneje v 60 dneh od sprejetja statuta podjetja.
28. člen
Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0123/2007
Lendava, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost