Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1795. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško, stran 4713.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – UPB) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Laško.
2. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih projektov in programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje dejavnost centrov mladih.
3. člen
Projekti in programi izvajalcev, ki se sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
4. člen
Iz proračuna Občine Laško se sofinancirajo naslednji mladinski projekti in programi, ki vsebujejo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– strpnost, nenasilje med in nad mladimi,
– kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– športne dejavnosti.
II. POGOJI ZA IZBOR IZVAJALCEV MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV
5. člen
Izvajalci, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravil-nika, so:
– zavodi,
– društva.
Izvajalci morajo imeti status mladinskega centra, ki ga podeli Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino.
6. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra ali so registrirana pravna oseba v RS kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in opravlja dejavnost mladinskega centra,
– da se nanašajo na projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja tega pravilnika, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike projektov in programov otroci in mladi v starosti do 29 let,
– da so nosilci projekta ali programa, ki v praksi obstaja vsaj šest mesecev,
– da za izvajanje letnega programa zagotovijo najmanj 30% delež sofinanciranja iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež najmanj 20%,
– da imajo sedež na območju Občine Laško,
– da opravljajo dejavnost mladinskega centra na območju občine ali območju več lokalnih skupnosti,
– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo,
– da zagotavljajo notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa,
– da zagotavljajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti.
III. POSTOPEK ZA IZBOR MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV
7. člen
Sofinanciranje mladinskih projektov in programov se izvede na podlagi postopka javnega razpisa. Postopek poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava predlogov,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
Javni razpis bo objavljen praviloma v tridesetih dneh po sprejetju proračuna.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– mladinske projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje mladinskih projektov in programov, ki so predmet javnega razpisa,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
9. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti in na spletnih straneh Občine Laško.
Izvajalci morajo dati ponudbo projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Pravico do sofinanciranja mladinskih projektov in programov imajo izvajalci iz 6. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Laško ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje predloge v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje mladinskih projektov in programov – ne odpiraj« na naslov Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
10. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le predlogi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Strokovna služba občinske uprave v roku osem dni od odpiranja predlogov pisno pozove tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je petnajst dni.
11. člen
Postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 4. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani občinske uprave. Član komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.
12. člen
Predlagatelje se o sofinanciranju projektov in programov obvesti v roku osem dni po sprejeti odločitvi komisije.
Z izvajalci projektov in programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredelijo izbrani projekt ali program, višina in namen sofinanciranja.
13. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa.
14. člen
Izvajalci projektov in programov so dolžni prikazati resnične podatke in izvajati projekte in programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Laško lahko od izvajalcev projektov in programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Laško ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV
15. člen
Pri vrednotenju mladinskih projektov in programov se upoštevajo projekti in programi preteklega leta.
16. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih projektov in programov upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST
+------------------------------------+-------------------------+
|cilji in namen mladinskih programov |          0 točk|
|in projektov niso razvidni     |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|cilji in namen mladinskih programov |          5 točk|
|in projektov so jasno razvidni   |             |
+------------------------------------+-------------------------+
2. ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV V MLADINSKE PROJEKTE IN
PROGRAME
+------------------------------------+-------------------------+
| 1–5 aktivnih članov oziroma    |          0 točk|
|nosilcev              |             |
+------------------------------------+-------------------------+
| 6–10 aktivnih članov oziroma    |         2 točki|
|nosilcev              |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|11–15 aktivnih članov oziroma    |         3 točke|
|nosilcev              |             |
+------------------------------------+-------------------------+
| nad 16 aktivnih članov oziroma   |          5 točk|
|nosilcev              |             |
+------------------------------------+-------------------------+
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO MLADINSKIH PROJEKTOV IN
PROGRAMOV
+------------------------------------+-------------------------+
|od 30 do 50%            |         1 točka|
+------------------------------------+-------------------------+
|od 51 do 70%            |         3 točke|
+------------------------------------+-------------------------+
|nad 70%               |          5 točk|
+------------------------------------+-------------------------+
4. POPULACIJA
+------------------------------------+-------------------------+
|programi in projekti ne vključujejo |             |
|mladih z manj priložnostmi, iz   |          0 točk|
|ogroženih družin, šolskih osipnkov, |             |
|ter družbeno izločene invalidne   |             |
|mladine               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|programi in projekti vključujejo  |             |
|tudi mlade z manj priložnostmi, iz |          5 točk|
|ogroženih družin, šolske osipnike  |             |
|ter družbeno izločeno invalidno   |             |
|mladino               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
5. REFERENCE
+------------------------------------+-------------------------+
|izvajalca pri izvajanju mladinskih |         1 točka|
|projektov in programov       |             |
+------------------------------------+-------------------------+
6. INOVATIVNOST
+------------------------------------+-------------------------+
|projekti ali programi neposredno ne |             |
|posnemajo že izvedenih projektov in |         2 točki|
|programov ter vsebujejo drugačen  |             |
|pristop k reševanju problemov    |             |
+------------------------------------+-------------------------+
7. DOSTOPNOST
+------------------------------------+-------------------------+
|programi in projekti so dostopni za |         2 točki|
|mlade z ožjega območja Občine Laško |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|programi in projekti so dostopni za |          5 točk|
|mlade iz celotne Občine Laško    |             |
+------------------------------------+-------------------------+
8. EKONOMIČNOST
+------------------------------------+-------------------------+
|realna finančna konstrukcija in   |             |
|ocena stroškov izvedbe programov v |          0 točk|
|primerjavi z učinkovitostjo in   |             |
|udeležbo ni jasna          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|realna finančna konstrukcija in   |             |
|ocena stroškov izvedbe programov v |          5 točk|
|primerjavi z učinkovitostjo in   |             |
|udeležbo je pregledna in jasna   |             |
+------------------------------------+-------------------------+
9. PRIMERLJIVOST
+------------------------------------+-------------------------+
|stroški programa glede na število  |             |
|udeležencev s stroški sorodnih   |          0 točk|
|programov so bistveno višji od   |             |
|stroškov sorodnih programov     |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|stroški programa glede na število  |             |
|udeležencev s stroški sorodnih   |          5 točk|
|programov so primerljivi s stroški |             |
|sorodnih programov         |             |
+------------------------------------+-------------------------+
Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto posebej glede na skupno razpoložljiva sredstva proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/2007
Laško, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.