Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1372. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter o višini prispevka za priključitev, stran 3612.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 2. in 149. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ZVO-1-UPB1), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04), 12. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 66/00), 3. in 17. člena Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB-4) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter o višini prispevka za priključitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezno priključitev ter višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijo v Občini Križevci.
II. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
2. člen
Vsak lastnik objekta mora le-tega priključiti na kanalizacijo, če je ta zgrajena in je dana možnost za priključitev. Priključek se mora izvesti takrat, kadar je komunalni vod oddaljen manj kot 100 metrov od objekta in je pretočnost tega voda zadostna za povečano obremenitev zaradi novega priključka. Mnenje o pretočnosti poda na zahtevo občinskega upravnega organa upravljavec kanalizacije.
Izdelava navezave na sistem javne kanalizacije zajema montažna dela za izdelavo vtoka v jašek z vsem potrebnim materialom (cev, tesnilo ipd.) v dolžini 1,0 m od jaška in ga izvede upravljavec kanalizacijskega omrežja na stroške Občine Križevci.
Uporabnik je dolžan izvesti vse izkope do jaška s pokrovom do stanovanjskega objekta na svoji parceli in zgraditi lastni priključek s svojim materialom in delom 1,0 m od jaška do stanovanjskega objekta, v skladu z navodili upravljavca kanalizacijskega sistema.
Novi objekti se morajo na kanalizacijo priključiti pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja, stari objekti pa takoj oziroma v roku šestih mesecev, ko je dana možnost za priključitev.
3. člen
Izjemoma se lahko lastnika objekta oprosti plačila prispevka, če je priključitev tehnično nerešljiva glede na obstoječe omrežje. O oprostitvi odloča občinski upravni organ na podlagi vloge lastnika objekta in mnenja upravljavca.
III. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
4. člen
Prispevek za priključitev na novo javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci, ki jo morajo plačati vsi bodoči uporabniki znaša za:
+--------------------------------------------+-----------------+
|a) gospodinjstva              |    1.300 EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|b) gospodinjstva – lastniki stanovanj v   |     900 EUR|
|stanovanjskih blokih            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|c) gospodarski subjekti do 5 zaposlenih   |    1.300 EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|d) gospodarski subjekt od 6 do 20 zaposlenih|    2.100 EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|e) gospodarski subjekti nad 21 zaposlenih  |    3.000 EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|f) drugi subjekti, javni in zasebni zavodi s|  300 EUR/osebo|
|celodnevnim oskrbovanjem varovancev     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
Kot gospodinjstvo se šteje hišni priključek.
Cena posameznega priključka na kanalizacijski sistem po tem členu vključuje lastno gospodinjstvo uporabnika, ter njegov objekt v katerem opravlja obrt oziroma dejavnost.
5. člen
Uporabniki se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku investicije na podlagi sklenitve pogodbe z Občino Križevci o takojšnjem oziroma obročnem odplačevanju prispevka v skladu s 4. členom odloka.
Ta prispevek obsega samo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
6. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje izda pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge, preveritve legalnosti gradnje objekta in predložitvi naslednjih dokazil:
- mnenje upravljavca o možnosti priključitve,
- dokazila o plačilu prispevka po tem odloku ali ustreznega dokazila po 5. členu.
7. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo iz 4. člena tega odloka se lastniku zmanjša za delež stroškov individualne komunalne opreme - kanalizacija, (samo pri novogradnjah) ki jih mora poravnati lastnik skladno z Odlokom o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč.
8. člen
Sredstva prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje so namenska in so namenjena za izgradnjo oziroma dograditev kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v skladu s programom, ki ga sprejema občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto.
9. člen
Vse sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacije pred veljavnostjo tega odloka ostanejo v veljavi. K vsaki sklenjeni pogodbi se sklene aneks v skladu s 4. členom odloka.
III. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z globo do 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe. Z globo do 1450 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik če se ravna v nasprotju z določbami tega odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna nadzorna služba in pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o pogojih za obvezno priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter o višini prispevka za priključitev (Uradni list RS, št. 38/06).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/07
Križevci, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost