Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007

Kazalo

1279. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec, stran 3336.

Na podlagi 9. in v skladu s 7. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) je Občinski svet Občine Žalec na 3. seji dne 26. januarja 2007 in na 4. seji dne 12. marca 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
1. člen
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 93/02) se spremeni in dopolni. Spremenjena in dopolnjena merila iz tega pravilnika se uporabljajo za tekoče proračunsko leto.
2. člen
V 8. členu točke 3.1.3. se doda nov odstavek, ki se glasi:
»INDIVIDUALNI ŠPORTI: najmanj 8 vadečih.
Skupinam, kjer je vadečih 16 in več se prizna dodatnih 50% točk in kjer je vadečih več kot 24 dodatnih 100% točk.
KOLEKTIVNI ŠPORTI: najmanj 12 vadečih.
Skupinam, kjer je vadečih 20 in več se prizna dodatnih 50% točk in kjer je vadečih več kot 26 dodatnih 100% točk.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin in poteka njihova vadba na področju Občine Žalec.«
3. člen
V 9. členu točke B, se v prvem stavku beseda »naslednje« nadomesti s številom »4« in doda naslednje besedilo: »Komisija določi izvajalcem razrede in poleg tega na osnovi rezultatov in množičnosti določi najuspešnejše športno društvo. To športno društvo prejme dodatni finančni stimulans v višini 10% od skupno vseh sredstev namenjenih v proračunu za FINANCIRANJE ŠPORTA V DRUŠTVIH, proračunska postavka 18105.«
V 9. členu se pod 1. razred zadnje alinei doda naslednje besedilo: »vsaj s štirimi tekmovalci.«.
V 9. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pogoj za organizirano športno šolo je število vadečih, ki mora biti kot je opredeljeno v 8. členu tega Pravilnika (3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport).
Društva, ki imajo svoje panožne zveze in le te niso članice Olimpijskega komiteja Slovenije ne morejo biti višje kot v 3. razredu.«
4. člen
V 10. členu točke 4.1. se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Priznajo se verificirani programi izobraževanja, katere je potrdil pristojen organ pri MŠŠ Slovenije in izjemoma pomembnejša izobraževanja v tujini.«
V istem členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci morajo natančno vpisati vrsto izobraževanja, število dni in poimenski seznam udeležencev.«
V 10. členu točke 4.4.3. se na koncu doda naslednje besedilo: »Planinskim društvom se za njihove organizirane pohode priznajo programi, če imajo začetek ali zaključek pohoda na območju občine Žalec (brez avtobusnega prevoza v eno smer).«
V 10. členu točke 4.4.4. se v zadnjem odstavku za besedo državnih tekmovanj doda naslednje besedilo: »(uradna državna prvenstva in najvišja državna liga)« ter na koncu doda stavek: »Pogoj je tudi, da so v kategoriji tekmovali vsaj štirje tekmovalci oziroma štiri ekipe.«
V 10. členu točke 4.5. se v prvem odstavku za besedo športnih objektov doda naslednje besedilo: »in tekoče vzdrževanje objektov.« ter na koncu doda: »Prav tako se na posebnih postavkah zagotovijo sredstva tekočega in investicijskega vzdrževanje za objekta, ki sta bila razglašena kot »Športna objekta občinskega pomena«: Športni center Žalec in Smučišče Liboje.
Izvajalcem športa, ki so lastniki športnih objektov in so vpisani v razvid športnih objektov kot tudi tistim, ki so upravljalci se sofinancira tekoče vzdrževanje. Sofinancira pa se tudi vzdrževanje planinskih poti. Pogoj za prijavo je, da so športni objekti neprofitnega značaja (Planinski domovi so profitnega značaja).
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 7.«
V 10. členu točke 4.8. se v naslovu poglavja črta besedilo: »ZAVODA ZA ŠPORT OBČINE ŽALEC« in nadomesti z besedilom:»ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC o.e. ŠPORT.«
V 10. členu točke 4.8. se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Društvo mora k razpisni dokumentaciji priložiti:
– Potrjen dokument o plačani društveni članarini, kjer predsednik s podpisom in žigom jamči, da so bile članarine plačane in so del društvenega prihodka. Iz dokumenta mora biti razvidno število članov in višina letne članarine.
– Potrjen dokument o plačani članarini nacionalni panožni zvezi, kjer pooblaščeni predstavnik nacionalne panožne zveze s podpisom in žigom jamči, da so bile članarine plačane. Iz dokumenta mora biti razvidno število registriranih članov in višina letne članarine.«
V istem členu in isti točki se na koncu beseda »TABELI 7.« nadomesti z besedo »TABELI 8.«
5. člen
V 13. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nepopolno prijavljene programe lahko Komisija za šport zavrne oziroma ne točkuje.«
6. člen
V 17. členu, Tabela 1 ŠŠT – ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA se nadomesti celotna tabela:
+------------------+--------+---------------------------+------+
|Udeležba     |  Št. |  Uvrstitev na občinskem | Št. |
|         | točk |     prvenstvu     | točk |
+------------------+--------+---------------------------+------+
|Občinska prvenstva|  1  |  1. mesto na občinskem  | 4  |
|         |    |     prvenstvu     |   |
+------------------+--------+---------------------------+------+
|Medobčinska    |  2  |  2. mesto na občinskem  | 3  |
|prvenstva     |    |     prvenstvu     |   |
+------------------+--------+---------------------------+------+
|Področno polfinale|  3  |  3. mesto na občinskem  | 2  |
|         |    |     prvenstvu     |   |
+------------------+--------+---------------------------+------+
|Področno finale  |  4  |  4. mesto na občinskem  | 1  |
|         |    |     prvenstvu     |   |
+------------------+--------+----------------------------------+
|1 finale DP ali  |  5  |                 |
|Organizacija DP  |    |                 |
+------------------+--------+----------------------------------+
|1 finale DP    |  6  |                 |
+------------------+--------+----------------------------------+
|Finale DP     |  7  |                 |
+------------------+--------+----------------------------------+
V 17. členu, Tabela 2 se v drugem delu tabele ime stolpca »RAZRED« nadomesti z besedo »KATEGORIZACIJA«.
Vrstica – Mednarodni razred; stolpec – Individualni šport: število »90« se nadomesti s številom »120«
Vrstica – Mednarodni razred; stolpec – Kolektivni šport: število »30« se nadomesti s številom »60«
Vrstica – Svetovni razred; stolpec – Individualni šport: število »100« se nadomesti s številom »160«
Vrstica – Svetovni razred; stolpec – Kolektivni šport: število »40« se nadomesti s številom »100«
V 17. členu, Tabela 4 so naslednje spremembe:
Iz tabele se črta celotna druga vrstica.
Iz tabele se črta celotna tretja vrstica.
V četrti vrstici se besedilo »Potrjevanje licenc za sodnike« nadomesti z besedilom, ki se glasi »Potrjevanje licenc – športni sodniki« in v nadaljevanju vrstice število »40« nadomesti s številom »20«
V peti vrstici se besedilo »Potrjevanje licenc za vaditelje, učitelje, pl. vodnike …« nadomesti z besedilom, ki se glasi »Enodnevno potrjevanje licenc – trenerji, vaditelji, učitelji, pl. vodniki …«.
V šesti vrstici se besedilo »Dvodnevni izobraževanje« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Dvodnevno izobraževanje – trenerski tečaji …«
Med šesto in sedmo vrstico se vrine vrstica, ki se glasi: »Večdnevno potrjevanje licenc – trenerji, vaditelji, učitelji, planinski vodniki …« in v nadaljevanju vrstice doda število »60«
V sedmi vrstici se besedilo »Tri do petdnevno izobraževanje« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Tri do petdnevno izobraževanje – trenerski tečaji …«
V osmi vrstici se besedilo »Več kot petdnevno izobraževanje« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Več kot petdnevno izobraževanje – trenerski tečaji …«
V 17. členu, Tabela 5 so v vrstici Mednarodna športna prireditev naslednje spremembe:
v stolpcu 3 se število »60« nadomesti s številom »80«,
v stolpcu 4 se število »80« nadomesti s številom »100«,
v stolpcu 5 se število »90« nadomesti s številom »120«,
v stolpcu 6 se število »100« nadomesti s številom »140«,
v stolpcu 7 se število »120« nadomesti s številom »160«,
v stolpcu 8 se število »140« nadomesti s številom »180«.
V 17. členu, Tabela 6 Udeležba in uspešni nastopi športnikov na tekmovanjih pod rubriko Uspešni nastopi so naslednje spremembe:
v vrstici, ki opredeljuje 1. mesto se v drugem stolpcu število »20« nadomesti s številom »30«,
v vrstici, ki opredeljuje 1. mesto se v tretjem stolpcu število »30« nadomesti s številom »50«,
v vrstici, ki opredeljuje 1. mesto se v četrtem stolpcu število »100« nadomesti s številom »300«,
v vrstici, ki opredeljuje 2. mesto se v tretjem stolpcu število »25« nadomesti s številom »40«,
v vrstici, ki opredeljuje 2. mesto se v četrtem stolpcu število »80« nadomesti s številom »200«,
v vrstici, ki opredeljuje 3. mesto se v tretjem stolpcu število »20« nadomesti s številom »30«,
v vrstici, ki opredeljuje 3. mesto se v četrtem stolpcu število »60« nadomesti s številom »100«.
V 17. členu se doda nova tabela, ki se glasi:
Tabela 7 – VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
V točkah
+--------------------------------------------------------------+
|            ŠPORTNI OBJEKT            |
+-------------------+------------------------------------------+
|  Površina v m2  |       Vrsta objekta        |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|          |  Zaprti objekt  |   Odprti objekt  |
+-------------------+-------------------+----------------------+
| 1. planinska pot |     0     |     10     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|    do 30    |     20    |     10     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|    31–60    |     40    |     20     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|    61–120   |     60    |     30     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   121–200   |     80    |     60     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   201–400   |    100    |     80     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   401–800   |    120    |     100     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   801–1200   |    140    |     120     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   1201–1600   |    160    |     140     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   1601–3000   |    200    |     180     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   Nad 3000   |    300    |     240     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
V 17. členu se naziv tabele »Tabela 7« nadomesti z nazivom »Tabela 8« in znotraj tabele v vrstici ŠPORTNA ZVEZA v stolpcu 2 nadomesti število »50« s številom »40«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-00-0003/2006-317
Žalec, dne 12. marca 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.