Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

876. Program priprave Prostorskega reda Občine Odranci, stran 2347.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter na podlagi 7. in 34. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je župan Občine Odranci dne 15. 2. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda Občine Odranci
Prostorski red občine (v nadaljevanju PRO) je prostorski akt, v katerem se prikaže podrobnejša namenska raba prostora in določijo merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje v prostoru.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda Občine Odranci
1.1. Ocena stanja
Splošno
Občina Odranci je ena izmed manjših občin, saj meri le 7 km2 in šteje 1619 prebivalcev, ki živijo v enem naselju Odranci. Prebivalstvo v občini stagnira.
Občina leži na ravninskem delu Prekmurja, kjer zaradi naravnih danosti prevladuje kmetijska dejavnost. Zaposlenih je 70,8% aktivnega prebivalstva, kar je pod povprečjem v Sloveniji (77,76% – podatki iz Popisa 2002). V kmetijstvu je zaposlenih 69 ali 8,7% prebivalcev.
V edinem naselju Odranci je prebivalstvu zagotovljena osnovna družbena infrastruktura (osnovno šolstvo, osnovno zdravstvo, upravne in kulturne dejavnosti), naselje je tudi v celoti komunalno opremljeno. Naselje je trenutno obremenjeno le s prometom po glavni cesti Murska Sobota–Lendava, ki poteka skozi naselje. Z izgradnjo avtoceste se bo tranzitni promet preusmeril izven naselja. Zaradi lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih objektov in zaradi odsotnosti večjih industrijskih objektov, predstavlja naselje kvalitetno bivalno okolje, v katerem si želijo prebivalci zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah. V ta namen je treba zagotoviti ustrezna zemljišča na robu naselja, ob glavni cesti, kjer je deloma že izgrajena javna gospodarska infrastruktura. Osnovni namen je torej zadržati ljudi v domačem kraju in poleg prevladujočega kmetijstva razviti tudi druge dejavnosti.
Poselitev
V naselju je že določena struktura urbane rabe, zagotovljene so javne funkcije in javne površine, zasnovana je delitev podrobnejše namenske rabe. Večina naselja je mešano območje s stanovanjsko, kmetijsko in poslovno funkcijo. Ločena je le industrijsko-obrtna cona na meji z Občino Črenšovci. V naselju je v posameznih vrzelih in notranjih območjih še dovolj nezazidanih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, vendar so za dolgoročno zagotovitev območij za stanovanja predvidene nove površine na robovih naselja.
Gospodarska javna infrastruktura
V občini in naselju je že zasnovana in ustrezno urejena prometna infrastruktura. Obstoječa čistilna naprava, dimenzionirana na 2000 enot se bo po potrebi povečala ob hkratni preveritvi ustreznosti čiščenja. Vodooskrba je rešena iz obstoječega vodnega zajetja, ki je neustrezno, zato se bo občina vključila v regionalni sistem vodooskrbe. Predvidena je posodobitev posameznih odsekov omrežja in zagotovitev požarne vode.
Krajina
Na področju kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva in drugih krajinskih struktur občina ne načrtuje prostorskih posegov. Omogočena bo gradnja in postavitev kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih, predvideno je namakanje kmetijskih zemljišč. Občina leži izven območij varstva narave, v naselju sta le dva objekta kulturne dediščine.
1.2. Razlogi za pripravo Prostorskega reda občine
Prostorski red Občine Odranci je skupaj s Strategijo prostorskega razvoja občine temeljni prostorski dokument, ki bo nadomestil prostorske sestavine planov iz leta 1986 in obstoječe izvedbene akte v občini. V naselju bodo zagotovljene površine za dolgoročni razvoj industrijskih, obrtnih, servisnih, turističnih in rekreacijskih območij, območij za stanovanjsko gradnjo ter območij za gradnjo kmetijskih objektov.
Za obstoječe površine znotraj naselja in za površine, ki bodo naselju priključene na novo, je treba določiti podrobnejšo namensko rabo, določiti merila in pogoje za posege v prostor in ukrepe za izvajanje. Vse to bo določeno v Prostorskem redu občine.
Priprava Prostorskega reda občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije.
1.3. Pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda občine
Pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda Občine Odranci so predpisi iz prostorske zakonodaje, in sicer:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2, 8/03 in 58/03);
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04);
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
V primeru, da se v času priprave Prostorskega reda Občine Odranci spremenijo zgoraj navedene pravne podlage, se za pripravo prostorskega akta smiselno upoštevajo spremenjene pravne podlage.
2. Predmet in programska izhodišča za Prostorski red občine
Predmet prostorskega reda Občine Odranci je določiti območja namenske rabe prostora, določiti merila in pogoje ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo podrobnejših pogojev za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
Osnovni poudarek v prostorskem redu bo dan novim spremembam namenske rabe kmetijskih zemljišč zaradi ureditve območja poslovno-obrtne cone na območju Kamenice v naselju Odranci, poslovno-turistične cone južno od glavne ceste in naselju Odranci kot območju za poselitev. Območje industrijske cone želi občina razširiti, ga dodatno komunalno opremiti in nameniti znanim investitorjem.
3. Opis načrtovanih ureditev
V Prostorskem redu občine bo predlagana delitev območja naselja Odranci na funkcionalne in prostorske enote, v katerih bodo glede na prevladujočo dejavnost podani pogoji in merila za urejanje. V novi industrijski coni se določi vrsta objektov in drugih posegov ter ureditev ter funkcionalna in tehnična zasnova objektov. Podana bodo oblikovna merila in pogoji za urejanje parcel in gradnjo objektov v celotnem naselju, pri čemer je treba v stanovanjskih območjih upoštevati značilno tipologijo zazidave in značilno oblikovanje objektov.
Prostorski red bo določil tudi merila in pogoje glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo ter druga merila in pogoje za urejanje prostora v naselju in izven njega. Podani bodo tudi ukrepi za izvajanje Prostorskega reda občine, in sicer programi in projekti za opremljanje zemljišč za gradnjo, ukrepi za faznost izvedbe posegov na posameznih območjih ter drugi ukrepi, določeni s predpisi o urejanju prostora
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Prostorskega reda občine
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave, Sektor za varstvo okolja,Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
9. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
10. Ministrstvo za promet, DARS, Ulica IV. divizije 4, 3000 Celje;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljublana;
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
17. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
18. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota;
19. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
20. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
21. Petrol plin d.o.o, Dunajska 50, 1000 Ljubljana;
22. Telekom Slovenije, d.d. PE M. Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska sobota.
Če se v fazi priprave prostorskega reda ugotovi, da je treba v postopek vključiti dodatne udeležence, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Osnova za izdelavo prostorskega reda občine so že izdelane obvezne strokovne podlage, in sicer:
– analiza stanja in teženj v prostoru;
– analiza razvojnih pobud, potreb in možnosti prostorskega razvoja;
– strokovna podlaga za utemeljitev širitve obrtno-poslovne cone v Odrancih.
6. Geodetske podlage in način njihove pridobitve
Geodetske podlage za izdelavo kartografskega dela prostorskega reda občine zagotovi pripravljavec na Geodetski upravi RS in jih posreduje izdelovalcu.
7. Roki za pripravo Prostorskega reda občine
Priprava Prostorskega reda Občine Odranci bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora potekala po naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca – februar 2007
– sprejem programa priprave – februar 2007
– priprava strokovnih podlag – že izvedeno v septembru in oktobru 2006
– izdelava osnutka prostorskega reda – februar, marec 2007
– druga prostorska konferenca – marec 2007
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – november, december 2006 in januar 2007
– javna razgrnitev predloga Prostorskega reda – marec 2007
– sprejem stališč do predlogov in pripomb – marec 2007
– priprava dopolnitev Prostorskega reda – april 2007
– pridobivanje mnenj in usklajevanje z nosilci urejanja prostora – april, maj 2007
– obravnava in sprejem na občinskem svetu Občine Odranci – junij 2007.
8. Financiranje
Sredstva za pripravo prostorskega reda ter morebitnih dodatnih strokovnih podlag se zagotovijo iz proračuna Občine Odranci.
9. Celovita presoja vplivov na okolje
Občina Odranci je na podlagi obvestila, poslanega na Ministrstvo za okolje in prostor, o nameri izdelave Strategije prostorskega razvoja pridobila mnenje o obvezni izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje v postopku priprave Strategije prostorskega razvoja občine.
V februarju 2007 je Občina Odranci obvestila Ministrstvo za okolje in prostor tudi o nameri izdelave Prostorskega reda z namenom pridobitve mnenja o postopku celovite presoje vplivov na okolje. Če bo na podlagi odločbe ministrstva treba izvesti CPVO, bo v postopku izdelave prostorskih aktov izdelano skupno okoljsko poročilo in izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
10. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-003/2007
Odranci, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.