Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6040. Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), stran 16161.

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o občinskem redarstvu (ZORed)
Razglašam Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2006.
Št. 001-22-202/06
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O OBČINSKEM REDARSTVU (ZORed)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva.
(2) Zakon določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblastila, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc.
I. OBČINSKO REDARSTVO
2. člen
(ustanovitev)
(1) Mestna občina ustanovi mestno redarstvo, občina pa lahko ustanovi občinsko redarstvo (v nadaljnjem besedilu: občinsko redarstvo) z odlokom, ki ga na predlog županje ali župana (v nadaljnjem besedilu: župan) sprejme občinski svet.
(2) Dve ali več občin lahko z odlokom, ki ga na predlog župana v enakem besedilu sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave.
(3) Če občina ne ustanovi občinskega redarstva ali medobčinskega redarstva, določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega redarstva opravlja občinski redar ali občinska redarka (v nadaljnjem besedilu: občinski redar).
3. člen
(delovno področje in naloge občinskega redarstva)
(1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.
(2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena tega zakona skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
– vzdrževati javni red in mir.
4. člen
(prekrškovni organ)
(1) Občinsko redarstvo je občinski prekrškovni organ.
(2) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(3) Občina, ki ne ustanovi občinskega redarstva v skladu s prvim ali drugim odstavkom 2. člena tega zakona, določi z odlokom občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.
5. člen
(opravljanje nalog občinskega redarstva)
(1) Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja občinskega redarstva ali vodja medobčinskega redarstva ter občinski redarji.
(2) Vodjo občinskega redarstva imenuje in razrešuje župan, vodjo medobčinskega redarstva pa imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
(3) Vodja občinskega redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti občinskega redarstva, organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela občinskega redarstva.
II. PROGRAM VARNOSTI
6. člen
(občinski program varnosti)
(1) Občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.
(2) Dve ali več občin lahko sprejme skupen občinski program varnosti.
(3) Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.
(4) Sredstva za izvajanje občinskega programa varnosti se zagotovijo v proračunu občine.
7. člen
(usklajevanje programov)
(1) Občinski program varnosti se pred sprejemom uskladi s predpisi, programskimi dokumenti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in policije na področju javne varnosti ter s potrebami varnosti v občini.
(2) Za uskladitev programov iz prejšnjega odstavka ter za zagotovitev rednega medsebojnega sodelovanja občinskega redarstva in policije skrbijo župan in vodja organizacijske enote policije, pristojne za območje občine.
8. člen
(zagotavljanje strokovne pomoči)
Strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju občinskega programa varnosti daje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
9. člen
(sodelovanje redarjev in policistov)
(1) Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji sodelujejo s policisti.
(2) Če občinski redarji opravljajo naloge, ki jih določa zakon, skupaj s policisti, so dolžni ravnati po navodilu policista oziroma vodje policijske enote.
III. POOBLASTILA OBČINSKEGA REDARJA
10. člen
(vrste pooblastil)
(1) Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:
– opozorilo;
– ustna odredba;
– ugotavljanje istovetnosti;
– varnostni pregled osebe;
– zaseg predmetov;
– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;
– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: prisilna sredstva).
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za izvajanje pooblastil opozorila, varnostnega pregleda, zasega predmetov in uporabo prisilnih sredstev uporabljajo določbe Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.
11. člen
(ustna odredba)
Z ustno odredbo občinski redar daje obvezna navodila in prepovedi, odreja ukrepe in dejavnosti, od katerih je neposredno odvisno uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občinskega redarstva in jih mora kdo storiti ali opustiti zaradi zagotovitve teh nalog.
12. člen
(ugotavljanje istovetnosti)
(1) Občinski redar ugotavlja istovetnost osebe, ki s svojim obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo ogrozila varnost ljudi ali premoženje, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Istovetnost ugotavlja občinski redar tako, da od osebe zahteva na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, tujo potno listino ali drugo javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti istovetnost.
(3) Istovetnost lahko občinski redar ugotovi tudi na podlagi drugih dokumentov, ki vsebujejo podatke o osebi, ali ob pomoči drugih, ki osebo poznajo.
(4) Osebo, katere istovetnost ugotavlja, je občinski redar dolžan seznaniti z razlogi za ugotavljanje istovetnosti.
(5) Če občinski redar ne more ugotoviti istovetnosti osebe, jo zadrži in obvesti policijo, ki mora prevzeti nadaljevanje identifikacijskega postopka.
13. člen
(zadržanje storilca na kraju kaznivega dejanja
ali prekrška)
(1) Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati storilca prekrška in osebo, zaloteno pri kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog.
(2) Zadržanje iz petega odstavka prejšnjega člena in prejšnjega odstavka sme trajati do prihoda policistov, vendar najdlje eno uro.
14. člen
(uporaba prisilnih sredstev)
(1) Občinski redar sme uporabiti fizično silo in plinski razpršilec samo v primeru, če drugače ne more od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega protipravnega napada.
(2) Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar uporabiti zoper osebo, ki jo sme v skladu s tem zakonom zadržati, če se upira zadržanju ali želi pobegniti.
15. člen
(obveščanje o kaznivem dejanju)
Če občinski redar ugotovi, da se pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti ali na predlog, je dolžan v skladu z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek, obvestiti policijo.
16. člen
(obveščanje o zadržanju in uporabi prisilnih sredstev)
(1) O zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev je občinski redar dolžan napisati poročilo in ga predložiti v pregled vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti.
(2) Če je oseba pri zadržanju in uporabi prisilnih sredstev telesno poškodovana, je občinski redar dolžan zagotoviti, da v najkrajšem možnem času dobi ustrezno medicinsko pomoč.
(3) Če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je dolžan vodja občinskega redarstva nemudoma obvestiti župana občine, kjer je sedež občinskega redarstva.
(4) V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki o osebi, razlogu, času in kraju zadržanja, uporabi prisilnega sredstva, vrsti uporabljenega prisilnega sredstva ter drugih okoliščinah in dejstvih, pomembnih za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarja.
17. člen
(ocena uporabe prisilnih sredstev)
(1) Župan oziroma župani občin ustanoviteljic imenujejo neodvisno, največ petčlansko, komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija). V komisiji mora biti direktor občinske uprave, v primeru medobčinskega redarstva pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva, predstavnik policije in predstavniki nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin.
(2) Vodja občinskega redarstva mora na podlagi poročila iz prvega odstavka prejšnjega člena oceniti, ali je bilo ravnanje občinskega redarja zakonito in strokovno. Ob ugotovljenih kršitvah je dolžan sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti.
(3) V primeru, da je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja opravi komisija. Sejo komisije skliče župan.
(4) Komisija obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar oceni, da je to potrebno. K sodelovanju lahko povabi tudi druge strokovnjake, če meni, da je njihovo sodelovanje pomembno za odločitev v konkretnem primeru. Komisija svoje poslovanje natančneje uredi s poslovnikom.
(5) V primeru medobčinskega redarstva je za imenovanje komisije pristojen župan občine, v kateri je sedež medobčinskega redarstva.
18. člen
(postopek komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev)
(1) Komisija iz prejšnjega člena zbere potrebna obvestila in dokaze o okoliščinah, dejstvih in razlogih uporabe prisilnih sredstev. V zvezi s tem lahko od občinske uprave in policije zahteva potrebno pomoč in sodelovanje. Pri svojem delu smiselno uporablja določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
(2) O zbranih obvestilih, dokazih in ugotovitvah komisija najkasneje v 30 dneh od dneva imenovanja sestavi zapisnik, v katerem poda tudi mnenje, ali je bilo ravnanje občinskega redarja v skladu s predpisi, strokovno in sorazmerno.
(3) Če komisija ugotovi znake kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog, zlorabe človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih kršitev, za katere so z zakonom določene sankcije, obvesti o tem pristojni organ.
19. člen
(odločanje o pritožbah)
(1) Posameznik, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja občinskega redarja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko v 30 dneh pritoži županu.
(2) Župan mora pritožbo iz prejšnjega odstavka proučiti in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 30 dneh pisno obvestiti pritožnika.
(3) O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča v disciplinskem postopku v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB OBČINSKEGA REDARSTVA
20. člen
(pogoji za opravljanje nalog)
(1) Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opraviti predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja.
(2) Kandidat za vodjo občinskega redarstva mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe, za občinskega redarja pa najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo.
(3) Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga iz pristojnosti občinskega redarstva je pooblaščen občinski redar, za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekrških pa je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe.
21. člen
(strokovno usposabljanje in preizkus znanja)
(1) Usposobljenost pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva za opravljanje nalog občinskega redarstva, uporabo pooblastil, določenih z zakonom, ter za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi se zagotavlja s strokovnim usposabljanjem in obdobnim izpopolnjevanjem ter preizkusom znanja.
(2) Program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, program in način obdobnega izpopolnjevanja ter vsebino in način vodenja evidence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih preizkusov in izdanih potrdil o usposobljenosti, predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje komisijo za opravljanje preizkusov znanja.
(3) Strokovno usposabljanje občinskih redarjev in preizkusi znanja iz prejšnjega odstavka so strošek občine. Sredstva za izvedbo strokovnega usposabljanja občinskih redarjev za uporabo pooblastil iz 10. člena tega zakona zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
22. člen
(občinski redar – pripravnik)
(1) Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je občinski redar – pripravnik in ne sme samostojno opravljati nalog občinskega redarja.
(2) Občinski redar – pripravnik mora opraviti preizkus znanja najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v občini.
23. člen
(plača občinskega redarja)
Pooblastila občinskega redarja iz 10. člena tega zakona se upoštevajo pri določitvi plače občinskega redarja v skladu s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev.
V. UNIFORMA, OZNAČBE IN OPREMA
24. člen
(enotna uniforma in označbe)
(1) Občinski redar ima med opravljanjem nalog pravico in dolžnost nositi službeno uniformo občinskih redarjev. Uniforma občinskih redarjev je v vseh občinah enotna.
(2) Označba občinskega redarstva je simbol na enotni uniformi in vozilih, ki ga sestavlja ime občinskega redarstva z imenom občine, lahko pa tudi grb občine ali ime medobčinskega redarstva, ter označbe nazivov in položajne označbe pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva na enotni uniformi.
(3) Enotno uniformo občinskega redarja, obliko in vsebino označb, ki jih uporablja občinsko redarstvo ali medobčinsko redarstvo, ter način njihove uporabe predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo.
25. člen
(zaščita uniforme in označb)
Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, društva ter druge pravne in fizične osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati uniforme in označb, ki so po barvi, kroju, označbah nazivov in položajnih označbah enake ali podobne uniformi in označbam občinskega redarstva, ter reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so označena enako kot vozila občinskega redarstva.
26. člen
(službena izkaznica)
(1) Pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva ima službeno izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi med opravljanjem svojega dela na terenu in jo mora na zahtevo posameznika, zoper katerega vodi postopek za prekršek, pokazati.
(2) Službena izkaznica mora vsebovati naziv pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva, njene identifikacijske podatke in pooblastila.
(3) Službeno izkaznico izda župan oziroma župan občine, v katerem je sedež medobčinskega redarstva, pooblaščeni uradni osebi občinskega redarstva ob imenovanju v naziv. Pooblaščena uradna oseba mora službeno izkaznico izročiti županu oziroma županu občine, v katerem je sedež medobčinskega redarstva, če ji preneha delovno razmerje v občinskem redarstvu.
(4) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, predpiše barvo, obliko, sestavne dele, obrazce službenih izkaznic ter besedilo pooblastil pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva.
27. člen
(oprema)
(1) Občinski redar ima med opravljanjem nalog pravico in dolžnost imeti pri sebi opremo, ki jo potrebuje za opravljanje nalog.
(2) Opremo občinskega redarja in način uporabe opreme predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
VI. EVIDENCE OBČINSKEGA REDARSTVA
28. člen
(evidence po zakonu, ki ureja prekrške)
Občinsko redarstvo vodi evidence prekrškovnega organa v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
29. člen
(dostop do podatkov iz evidenc)
Občina je za potrebe izvrševanja nadzora nad izvajanjem tega zakona dolžna omogočiti brezplačen vpogled, prepis, kopiranje ali izpis evidenc iz prejšnjega člena.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
30. člen
(pristojnost državnih organov)
(1) Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Nadzorstvo nad zakonitostjo izvrševanja posameznih pooblastil občinskih redarstev in organ, pristojen za nadzor, določa zakon, s katerim so ta pooblastila določena.
(3) Za prekrške, določene s tem zakonom, je pristojna inšpekcija za notranje zadeve.
31. člen
(pristojnost občinskih organov)
Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenih z občinskimi predpisi, je pristojen župan.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
32. člen
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 25. členom tega zakona, se kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(2) Odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo 500 eurov.
(3) Fizično osebo, ki ravna v nasprotju s 25. členom tega zakona, se kaznuje z globo 500 eurov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(rok za izdajo predpisov)
(1) Predpise iz drugega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 24. člena, četrtega odstavka 26. člena in drugega odstavka 27. člena izda pristojni minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka veljata Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 103/05) in Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, št. 103/05).
34. člen
(rok za izpolnitev pogojev za opravljanje nalog)
Javni uslužbenci, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo naloge v občinskih redarstvih, morajo opraviti preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, določen s tem zakonom, najkasneje v enem letu od uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 21. člena tega zakona.
35. člen
(obveznost občin)
(1) Občine morajo sprejeti ali uskladiti odloke, s katerimi so ustanovljena občinska redarstva, s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
(2) Občine morajo sprejeti občinski program varnosti iz 6. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Do sprejema programa varnosti iz 6. člena tega zakona opravlja vse z zakonom določene naloge in pooblastila občinskega redarja policija.
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 14. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo).
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 212-03/04-5/2
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EPA 1013-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti