Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5068. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot, stran 12486.

Na podlagi prvega odstavka 113. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja registra
prostorskih enot
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino, načina vodenja in evidentiranja vpisov in sprememb vpisov v register prostorskih enot.
2. VSEBINA REGISTRA PROSTORSKIH ENOT
2. člen
(vsebina registra prostorskih enot)
(1) V registru prostorskih enot se evidentirajo prostorske enote, ulice in hišne številke.
(2) V registru prostorskih enot se evidentirajo naslednje prostorske enote:
– prostorski okoliš,
– statistični okoliš,
– naselje,
– občina,
– država,
– volilna enota,
– volilni okraj,
– državnozborsko volišče,
– lokalno volišče,
– krajevna skupnost,
– vaška skupnost,
– četrtna skupnost,
– upravna enota,
– katastrska občina,
– katastrski okraj,
– poštni okoliš,
– šolski okoliš,
– statistična regija.
(3) V registru prostorskih enot se evidentirajo tudi druge prostorske enote, ki jih določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.
(4) Register prostorskih enot vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
3. člen
(podatki v registru prostorskih enot)
(1) V registru prostorskih enot se za prostorske enote vpisujejo naslednji podatki:
– za naselje, občino, državo, volilno enoto, volilni okraj, državnozborsko volišče, lokalno volišče, krajevno skupnost, vaško skupnost, četrtno skupnost, upravno enoto, katastrsko občino, katastrski okraj, poštni okoliš, šolski okoliš in statistično regijo: vrsta prostorske enote, identifikacijska številka, meja, površina in ime prostorske enote;
– za prostorske okoliše in statistične okoliše: vrsta prostorske enote, identifikacijska številka, meja in površina prostorske enote.
(2) Podatki se v register prostorskih enot vpisujejo tako, da so med seboj povezljivi.
(3) Podatki so v registru prostorskih enot urejeni časovno. Časovno so opredeljeni z datumom vpisa v register prostorskih enot in datumi uveljavitve sprememb.
4. člen
(vrste prostorskih enot)
(1) Vrste prostorskih enot so določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.
(2) Vrste prostorskih enot se evidentirajo z dvomestno (črkovno) oziroma trimestno (črkovno-številčno) oznako posamezne prostorske enote.
5. člen
(identifikacijske številke prostorskih enot in ulic)
(1) Identifikacijske številke države, občin, katastrskih občin, upravnih enot, katastrskih okrajev, statističnih okolišev, volilnih enot, poštnih okolišev in statističnih regij se določajo na ravni države.
(2) Identifikacijske številke prostorskih okolišev, naselij, lokalnih volišč, krajevnih skupnosti, vaških skupnosti, četrtnih skupnosti in šolskih okolišev se določajo na ravni občin.
(3) Identifikacijska številka volilnega okraja se določi na ravni volilnih enot.
(4) Identifikacijska številka državnozborskih volišč se določi na ravni volilnega okraja.
(5) Identifikacijska številka ulice se določi na ravni naselja.
(6) Geodetska uprava določi prostorski enoti novo identifikacijsko številko, če je prostorska enota nastala na novo ali če je prostorska enota nastala iz obstoječih prostorskih enot in je dobila novo ime.
(7) Geodetska uprava ukine identifikacijsko številko prostorske enote, če se prostorska enota ukine ali če se prostorska enota spremeni tako, da se ukine tudi njeno ime.
6. člen
(meje prostorskih enot)
(1) Meje prostorskih enot se evidentirajo na podlagi akta, ki določa območje prostorske enote.
(2) Meje prostorskih enot se evidentirajo tako, da praviloma potekajo po parcelnih mejah, prevzetih iz zemljiškega katastra. Izjemoma lahko meje prostorskih enot delijo dolge parcele (npr. ceste, vodotoke ipd.) ali velike parcele (npr. gozdove, jezera ipd.).
(3) Meje prostorskih okolišev se evidentirajo tako, da je prostorski okoliš najmanjši gradnik drugih prostorskih enot in ga druge prostorske enote ne sekajo.
(4) Meje statističnih okolišev se evidentirajo tako, da en ali več prostorskih okolišev sestavljajo statistični okoliš, en ali več statističnih okolišev pa sestavljajo naselje.
(5) Meje prostorskih enot so evidentirane s topološko pravilnimi poligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
(6) Vsaka prostorska enota ima z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu določen centroid prostorske enote.
7. člen
(površina prostorskih enot)
Površina prostorske enote se izračuna iz ravninskih koordinat točk, ki določajo meje prostorske enote.
8. člen
(ime prostorskih enot in ulic)
(1) Ime prostorskih enot in ime ulice je ime, ki je navedeno v aktu, ki določa ime prostorske enote oziroma ulice.
(2) V registru prostorskih enot se poleg imena vodi tudi skrajšano ime prostorske enote oziroma ulice.
(3) Ime prostorske enote in ulice se evidentira z vpisom največ 50 alfanumeričnih znakov, skrajšano ime pa z vpisom največ 30 alfanumeričnih znakov.
(4) Na območjih, kjer je uradni jezik poleg slovenskega jezika tudi jezik narodne skupnosti, se evidentira ime prostorske enote in ulice tudi v jeziku narodne skupnosti.
9. člen
(podatek o hišni številki)
Podatek o hišni številki je številka in dodatek k tej številki, kot je za posamezno stavbo določeno v aktu geodetske uprave.
10. člen
(lega stavbe)
(1) Lega stavbe s hišno številko je določena s centroidom stavbe.
(2) Če ima stavba določenih več hišnih številk, se za vsako hišno številko določi svoj centroid, praviloma blizu vhoda v stavbo, ki ga označuje.
11. člen
(lega ulice)
Lega ulice je odprt poligon, ki določa položaj ulice v prostoru in je določen s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
12. člen
(podatek za povezavo s katastrom stavb)
Za vsako hišno številko se za povezavo s katastrom stavb določi identifikacijska številka stavbe iz katastra stavb.
13. člen
(enotni medresorski identifikator)
(1) Za potrebe računalniškega vodenja registra prostorskih enot določi geodetska uprava ob evidentiranju vsaki prostorski enoti, ulici in hišni številki enolični identifikator, imenovan MID.
(2) MID je enolična številka, določena na ravni države, ki se po določitvi ne spreminja in ne opusti.
14. člen
(izmenjevalni formati, seznam oznak, pravila)
Geodetska uprava na spletnih straneh objavi:
– vhodno-izhodne formate datotek za izmenjavo podatkov med registrom prostorskih enot in drugimi evidencami,
– seznam oznak vrste prostorskih enot in
– pravila za določanje identifikacijskih številk prostorskih enot in ulic.
3. NAČIN VODENJA IN EVIDENTIRANJA VPISOV
IN SPREMEMB VPISOV V REGISTER
PROSTORSKIH ENOT
15. člen
(evidentiranje prostorskih enot)
(1) Organ, ki je sprejel akt, s katerim se določi, spremeni ali ukine prostorska enota, mora v roku 15 dni od sprejetja akta geodetski upravi posredovati akt in jo obvestiti o začetku veljavnosti akta.
(2) Geodetska uprava evidentira novo vrsto prostorskih enot v roku enega meseca po prejemu vseh podatkov o prostorski enoti, ki jih predloži organ, ki je akt o določitvi prostorske enote sprejel, oziroma organ, ki je pristojen za določitev te prostorske enote.
(3) Če se prostorska enota določi, spremeni ali ukine na podlagi zakona, geodetska uprava evidentira spremembo po uradni dolžnosti v roku enega meseca od začetka veljavnosti zakona.
16. člen
(podlaga za evidentiranje)
(1) Nove prostorske enote, ulice in hišne številke ter spremembe podatkov v registru prostorskih enot se evidentirajo na podlagi akta, s katerim se določi, spremeni ali ukine prostorska enota, ulica ali hišna številka.
(2) Na podlagi akta iz prejšnjega odstavka se v registru prostorskih enot evidentirajo naslednje spremembe:
– pri prostorskih enotah: določitev nove prostorske enote, spremembe poteka mej zaradi spremembe območij prostorskih enot, imenovanje, preimenovanje in ukinitev prostorskih enot;
– pri ulicah: sprememba imena ulice;
– pri hišnih številkah: ukinitev in preoštevilčenje.
(3) Na podlagi elaborata ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi se v registru prostorskih enot evidentira urejena meja med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.
(4) Meje statističnih regij se v registru prostorskih enot spremenijo na predlog organa, pristojnega za državno statistiko.
17. člen
(evidentiranje sprememb)
(1) Geodetska uprava lahko zaradi zagotovitve usklajenega evidentiranja v registru prostorskih enot izvede delitev in popravek meje prostorskega okoliša, spremeni centroid prostorske enote ali hišne številke, spremeni lego ulice in spremeni podatke o meji prostorske enote zaradi izboljšanja položajne natančnosti.
(2) Geodetska uprava lahko ob spremembi območja občine ali naselja po uradni dolžnosti spremeni identifikacijsko številko prostorskega okoliša in statističnega okoliša.
18. člen
(spremembe meje prostorskih enot)
Kadar na podlagi akta, s katerim se določi, spremeni ali ukine prostorska enota, ni mogoče nedvoumno evidentirati novih ali spremenjenih mej prostorske enote, geodetska uprava pozove organ, ki je akt sprejel, da ga ustrezno dopolni. V pozivu za dopolnitev akta geodetska uprava organ opozori, s katerimi podatki je treba akt dopolniti, in ga hkrati obvesti, da evidentiranje spremembe meje prostorskih enot ne bo opravljeno, dokler pomanjkljivosti v postavljenem roku ne bodo odpravljene.
4. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 71/03 in 47/06 – ZEN).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 24. novembra 2006.
Št. 0071-186/2006
Ljubljana, dne 13. novembra 2006
EVA 2006-2511-0015
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost